Άρθρα με την ετικέτα ‘Διαστάσεις’

Η OTS ξεκινάει έναν κύκλο άρθρων με κύριο θέμα την διαλειτουργικότητα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Στο πρώτο άρθρο θα κάνουμε μία εισαγωγή στην διαλειτουργικότητα, στον ορισμό αυτής, στις υποδομές που χρειάζονται για την εφαρμογή της καθώς και στους στόχους αυτής.

Μέρος 1: Εισαγωγή στην Διαλειτουργικότητα

Η Διαλειτουργικότητα στα πληροφοριακά συστήματα για την OTS ξεκινάει το 2004 όταν θεσπίζεται το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας το οποίο εστιάζει στην διαλειτουργικότητα στα συστήματα πληροφορικής.

Ορισμός Διαλειτουργικότητας

Βάση του Ευρωπαϊκού Πλαισίου, ως Διαλειτουργικότητα ορίζεται η ικανότητα των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών και των επιχειρησιακών διαδικασιών που υποστηρίζονται απο αυτα:

1)   να ανταλάσσουν δεδομένα και

2)   να μοιράζονται πληροφορία και γνώση.

Απαιτούμενες Υποδομές

Για να φτάσουμε στο επιπέδο διαφορετικά συστήματα πληροφορικής να διαλειτουργούν χρειάζονται συγκεκριμένες υποδομές:

 • Πρώτον, την ίδια την εφαρμογή υλοποιημένη με αρχιτεκτονική που να υποστηρίζει τον διαμοιρασμό δεδομένων. Πλέον ένα μεγάλο ποσοστό φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν πληροφοριακά συστήματα διασυνδεδεμένα με βάσεις δεδομένων.
 • Δεύτερο, το δίκτυο μέσω του οποίου ανταλάσσονται τα δεδομένα. Σχεδόν όλοι οι δημόσιοι φορείς έχουν ενταχθεί στο δίκτυο Σύζευξις.
 • Τρίτον, συγκεκριμένα πρότυπα διαλειτουργικότητας. Το Ελληνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας που οριστικοποιήθηκε το 2008 ορίζει πρότυπα και τρόπους διαλειτουργικότητας.
 • Τέλος, Αρχιτεκτονικές ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Ο βασικός τρόπος διαλειτουργικότητας είναι με την χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών (SOAP, WSDL).

Επιπλέον, για να είναι εφικτή η διαλειτουργικότητα θα πρέπει να είναι ξεκάθαρες και η διαστάσεις που πρέπει να την διέπουν όπως αποτυπώνονται στο παρακάτω σχεδιάγραμμα. Πιο συγκεκριμένα, ενώ δεν είναι απαραίτητη σε πρώτο στάδιο η συμβατότητα μεταξύ 2 Φορέων σε Διαδικασίες, Δεδομένα και Συστήματα παρόλαυτα είνια αναγκαίο να είναι ξεκάθαρες σε κάθε Φορέα και οι Διαδικασίες που τον διέπουν, και τα Δεδομένα που κατέχει καθώς και τα συστήματα με τους τρόπους διασύνδεσης που έχει σε λειτουργία.

Στόχοι Διαλειτουργικότητας

Τι θέλουμε όμως να πετύχουμε με την Διαλειτουργικότητα στα συστήματα πληροφορικής Δημόσιων Φορέων. Οι βασικοί στόχοι είναι οι εξής:

 • Αξιοποίηση – Αποφυγή της απαξίωσης υπαρχόντων παλαιών συστημάτων
 • Χαμηλότερο Κόστος Εξυπηρέτησης
 • Χαμηλότερο Κόστος Συντήρησης Συστημάτων
 • Μοναδικά Σημεία Εξυπηρέτησης (One Stop Shops)
 • Βελτίωση Ταχύτητας Εξυπηρέτησης
 • Βελτίωση Ποιότητας Υπηρεσίων
 • Διευκόλυνση Συναλλαγών με το Κοινό
 • Βελτίωση Εικόνας Φορέων Δημόσιας Διοίκησης

Σε επόμενο άρθρο της ενότητας θα παρουσιάσουμε συγκεκριμένα παραδείγματα διαλειτουργικότητας στα οποία έχει συμμετάσχει η OTS.