Αρχείο άρθρων για την κατηγορία ‘Πρακτικές’

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των Περιφερειών και των Πόλεων (EWRC), η μόνιμη γραμματεία του Urban Innovative Actions διοργάνωσε ένα διαδραστικό εργαστήρι με θέμα «Λύσεις για την αειφόρο αστική ανάπτυξη των πόλεων στο πλαίσιο της δεύτερης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων”. Οι κύριοι άξονες  που επελέγησαν ως βασική θεματολογία για τη δεύτερη πρόσκληση είναι εκείνοι της κυκλικής οικονομίας, της ένταξης των μεταναστών και των προσφύγων και της αστικής κινητικότητας.

Στον άξονα της κυκλικής οικονομίας ιδιαίτερη βάση θα δοθεί σε προτάσεις που προάγουν πιο ανθεκτικά, επισκευάσιμα και ανακυκλώσιμα προϊόντα, που εστιάζουν στη βιομηχανική συμβίωση επιτρέποντας τη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και την αξιοποίηση του πλεονάζοντος δυναμικού, που ενθαρρύνουν την αλλαγή των καταναλωτικών προτύπων μέσω της ενθάρρυνσης της επαναχρησιμοποίησης και επισκευής  και που προωθούν μια συνεργατική οικονομία που μοιράζεται τα προϊόντα ή τις υποδομές οδηγώντας σε πολίτες και επιχειρήσεις που καταναλώνουν υπηρεσίες και όχι προϊόντα. Εξίσου ενδιαφέρουσες θα θεωρηθούν και οι προτάσεις που έχουν ως κύρια θεματολογία τη βελτίωση της διαχείρισης των αστικών αποβλήτων, την πρόληψη όσον αφορά τα οργανικά απόβλητα μέσω της ανάπτυξης αστικών συστημάτων κομποστοποίησης που συνδέονται με έργα αστικής γεωργίας και  υδροπονίας, την ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίηση των υλικών από κατασκευές και κατεδαφίσεις έργων, την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση των υλικών σπανίων γαιών και πολύτιμων μετάλλων που περιλαμβάνονται στα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και τέλος την  προώθηση της επαναχρησιμοποίησης του νερού, ως μέτρο για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας και της ξηρασίας.

Στον άξονα που αφορά την ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων και σε συνάρτηση με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης που στηρίζει τον εν λόγω άξονα, προτεραιότητα θα δοθεί σε προτάσεις που εστιάζουν στην παροχή υπηρεσιών υγείας και καινοτόμες δράσεις που θα περιλαμβάνουν επενδύσεις σε υποδομές υγείας για την παροχή υπηρεσιών πρόληψης και πρωτοβάθμιας φροντίδας, αλλά και σε προτάσεις που επιφέρουν επενδύσεις σε κοινωνικές υποδομές,  κοινοτικά κέντρα, καταφύγια και συνδέονται με σχέδια αστικής ανάπλασης και πρωτοβουλίες όπως η κοινωνική αναζωογόνηση των περιοχών στις οποίες συγκεντρώνονται οι μετανάστες,  για την αποφυγή του διαχωρισμού και τη δημιουργία γκέτο. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις ευάλωτες ομάδες (πχ.  ασυνόδευτοι ανήλικοι), την πρόσβαση και την επάρκεια των εγκαταστάσεων υποδοχής, την εκπαίδευση και την ιατρική περίθαλψη αλλά και στα  μέτρα που απαιτούνται για την προστασία, την υποδοχή και την ένταξη τους.  Απαιτητές είναι και οι δράσεις που εστιάζουν  στην ενσωμάτωση των νέων μεταναστών (συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών δεύτερης γενιάς) και επικεντρώνονται στην εκπαίδευση και την ένταξη στην αγορά εργασίας. Τέλος οι υποδομές στέγασης είναι ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο καλείται να αντιμετωπιστεί.

Ο τρίτος άξονας αφορά την αστική κινητικότητα και οι λύσεις που αναμένονται θα πρέπει να εστιάζουν σε ζητήματα όπως η προώθηση και διευκόλυνση της χρήσης ποδηλάτου (συμπεριλαμβανομένων των e-ποδήλατων και των ποδηλάτων cargo) ως υγιούς, καθαρού και αποδοτικού μέσου μεταφοράς, η υποστήριξη λύσεων που θα συμβάλουν στην υλοποίηση και την ανάπτυξη σχεδίων αειφόρου αστικής διαχείρισης και η δημιουργία καινοτόμων  πολυτροπικών κόμβων και υπηρεσιών κινητικότητας που θα επιτρέπουν την  ομαλή μετάβαση από το ένα μεταφορικό μέσο στο άλλο, με τέτοιο τρόπο, ώστε  οι επιβάτες να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις για την μετακίνησή τους , την έκδοση εισιτηρίων και την δρομολόγηση τους στο σημείο επιθυμίας τους με τον πιο αποτελεσματικό και βιώσιμο τρόπο. Επιθυμητές θα είναι και οι προτάσεις που πραγματεύονται ζητήματα όπως η δημιουργία εφοδιαστικών κόμβων για τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και την αύξηση της μέσης ταχύτητας κίνησης, καθώς  και την υλοποίηση υποδομών καινοτόμων εναλλακτικών καυσίμων (π.χ. βιοκαυσίμων, ενέργειας παραγόμενης από  απόβλητα, ηλεκτρικής ενέργεια από φωτοσύνθεση)  και ιδίως σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα.

Η επίσημη ανακοίνωση της πρόσκλησης αναμένεται μέσα στο Νοέμβριο, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων τον Μάρτιο του 2017. Στο διάστημα αυτό η μόνιμη γραμματεία του Urban Innovative Actions θα διοργανώσει τέσσερα σεμινάρια στη Λιλ, το Πόρτο, τη Θεσσαλονίκη και τη Βουδαπέστη δίνοντας την δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να ενημερωθούν για τον σωστό τρόπο σύνταξης προτάσεων.

 

Παρακολούθηση των Προστίμων και Λοιπών Οφειλών, που αποστέλλονται στη Δ.Ο.Υ. προς είσπραξη, με το  Σύστημα Οικονομικής Διαχείρισης της OTS.

Ο δεύτερος βαθμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη χώρα μας, ξεκίνησε με το Ν. 2218/1994 με την ίδρυση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και ολοκληρώθηκε με τον Ν. 3852/2010 και τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση στην αρχή και στη συνέχεια η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση κληρονόμησε τις Yπηρεσίες της κρατικής Νομαρχίας οι οποίες κάλυπταν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων (Βιομηχανία, Εμπόριο, Υγεία, Περιβάλλον, Αγροτικός Τομέας, Μεταφορές, κλπ). Από τη σύσταση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ενώ προβλεπόταν η σύσταση Οικονομικής Υπηρεσίας, η εκκαθάριση των δαπανών διενεργούνταν από τις ΥΔΕ καθώς και η είσπραξη και η βεβαίωση εσόδων διενεργούνταν μέσω των ΔΟΥ.  Η κατάσταση αυτή ενώ ήταν μεταβατική ισχύει μέχρι σήμερα και έχει οδηγήσει σε μια σειρά δυσλειτουργιών. Μια από αυτές τις δυσλειτουργίες είναι η βεβαίωση και η είσπραξη των εσόδων των Περιφερειών. Συγκεκριμένα, οι Περιφέρειες σήμερα ενώ βεβαιώνουν το έσοδο με την ευρεία έννοια, εκδίδουν την απόφαση επιβολής του προστίμου, η ταμειακή βεβαίωση καθώς και η είσπραξη γίνεται στη ΔΟΥ.  Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι Περιφέρειες να μην γνωρίζουν ποια έσοδα έχουν βεβαιωθεί καθώς ποια έχουν εισπραχθεί.

Το πληροφοριακό σύστημα της OTS για την Οικονομική Διαχείριση των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων, καλύπτει το σύνολο των διαδικασιών ενός ΝΠΔΔ, στο σκέλος των εσόδων με τη βεβαίωση και την είσπραξη τους,  καθώς και στο σκέλος των εξόδων, με την εκκαθάριση και πληρωμή των δαπανών.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αποφάσισε να ενεργοποιήσει πλήρως το κύκλωμα των εσόδων ξεκινώντας με την βεβαίωση των εσόδων είτε οίκοθεν είτε με τη σύνταξη χρηματικών καταλόγων καθώς και την είσπραξη τους. Η ταμειακή βεβαίωση συνεχίζει να πραγματοποιείται από την Δ.Ο.Υ. όπως και η είσπραξη των εσόδων.

Συγκεκριμένα η αρμόδια Διεύθυνση της Περιφέρειας ακολουθεί την παρακάτω διαδικασία :

 • Καταχώρηση Χρηματικού Καταλόγου με την Απόφαση Επιβολής Προστίμων ή Καταλογισμού Οφειλών
 • Ενημέρωση του Οφειλέτη και Υποχρέωση του να προσκομίσει το Αποδεικτικό Εξόφλησης μετά την πληρωμή
 • Μετά τη νόμιμη προθεσμία ενστάσεων σε περίπτωση Μη Εξόφλησης γίνεται η Βεβαίωση του Χρηματικού Καταλόγου και εκτύπωση Αναλυτικών Καταστάσεων της εκάστοτε Δ.Ο.Υ.
 • Σε περίπτωση Εξόφλησης πριν την αποστολή στη Δ.Ο.Υ. γίνεται καταχώρηση του Διπλοτύπου Είσπραξης της Δ.Ο.Υ. ώστε να γίνει η εξαίρεση της οφειλής από την αποστολή στη Δ.Ο.Υ.
 • Την εκπαίδευση χρηστών των Διευθύνσεων της Περιφέρειας που υποβάλουν πρόστιμα

 Ενδεικτικά  αναφέρονται οι κατηγορίες εσόδων που παρακολουθούνται:

 • Αχρεωστήτως Καταβληθέντα Επιδόματα
 • Φθορές Δημοσίων Έργων
 • Μισθώματα Εποικιστικών Εκτάσεων και Κυκλοφοριακών Συνδέσεων
 • Ανεξόφλητα Πρόστιμα από Μεικτά Κλιμάκια Ελέγχου.

Τα οφέλη  για την Περιφέρεια είναι :

 • Η εισαγωγή και η παρακολούθηση της αποστολής προστίμων από ένα ενιαίο σύστημα για όλη τη Περιφέρεια (περισσότεροι από 100 χρήστες)
 • Η δυνατότητα παρακολούθησης εισπρακτέου υπολοίπου ανά ΚΑΕ στα έσοδα της
 • Η δυνατότητα παρακολούθησης απεσταλμένων εσόδων ανά Δ.Ο.Υ.
 • Στοιχεία υποβολής ως προς τα στοιχεία εσόδων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας αλλά και σε αρμόδιους φορείς ελέγχου

Επόμενος στόχος είναι η ηλεκτρονική ανταλλαγή στοιχείων με τις Δ.Ο.Υ.  προκειμένου να ενημερώνεται αυτόματα το Πληροφοριακό Σύστημα της Περιφέρειας με τα εισπραχθέντα έσοδα από τις Δ.Ο.Υ.

Να σημειώσουμε επίσης ότι πληροφοριακό σύστημα της OTS παρέχει ήδη όλες τις απαραίτητες λειτουργίες για την εκκαθάριση των δαπανών, αρμοδιότητα που πρόκειται να μεταβιβαστεί από τις ΥΔΕ στις Περιφέρειες.

Πληρωμές Χωρίς Χρονοτριβές

Η ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των Πολιτών και επιχειρήσεων μπορεί να αναβαθμιστεί σε σημαντικό βαθμό με την εφαρμογή τεχνολογικών λύσεων όπως οι ηλεκτρονικές πληρωμές. Η αξιοποίηση των ψηφιακών συστημάτων πληρωμής σε οποιονδήποτε Δημόσιο Οργανισμό είναι πλέον απαραίτητη και απαιτητή από τους Πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Πλέον όλο και περισσότεροι Πολίτες και επιχειρήσεις ζητούν να εξυπηρετηθούν ηλεκτρονικά πληρώνοντας τις οφειλές μέσω του διαδικτύου με στόχο τη μείωση των μετακινήσεων τους και του συνολικού κόστους που συνοδεύει κάθε υπηρεσία που λαμβάνουν από τους Δημόσιους Φορείς. Στις μέρες μας η χρήση ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω του Συστήματος ΔΙΑΣ είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη αν λάβουμε υπόψη ότι μόνο για το έτος 2015 εκκαθαρίστηκαν 202,02 εκ. συναλλαγές πληρωμών συνολικής αξίας 193,81 δις ευρώ. Σε αυτό έρχεται να προστεθεί και η υποχρέωση για την κάλυψη του αφορολογήτου ποσού του κάθε φυσικού προσώπου με πληρωμές μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών και καρτών. Είναι φανερό πλέον ότι οποιοσδήποτε Οργανισμός επιθυμεί να προσφέρει σύγχρονες και αναβαθμισμένες υπηρεσίες προς τους Πολίτες και τις επιχειρήσεις πρέπει να ενσωματώσει στην καθημερινή του λειτουργία τη δυνατότητα πληρωμών μέσω του Ηλεκτρονικού Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.

Τις ηλεκτρονικές πληρωμές μέσω του Διατραπεζικού Σύστημα ΔΙΑΣ έχει ενσωματώσει η OTS A.E. για να ικανοποιήσει την απαίτηση αυτή. Με την εφαρμογή των ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω ΔΙΑΣ επιτυγχάνεται:

 • Γρήγορη και αξιόπιστη εξυπηρέτηση των Πολιτών και Επιχειρήσεων.
 • Μείωση του απαιτούμενου χρόνου εξυπηρέτησης.
 • Μείωση της γραφειοκρατείας.
 • Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι στο Δήμο Καρπενησίου όπου εγκαταστάθηκε το Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληρωμών μέσω ΔΙΑΣ στους πρώτους 7 μήνες λειτουργίας του πραγματοποιήθηκαν 2.846 πληρωμές. – Είναι προφανές ότι ο Δήμος αποφορτίστηκε κατά 2.846 επισκέψεις οφειλετών στα Ταμεία του χωρίς να απασχοληθεί κανένας υπάλληλος για αυτά τα έσοδα, ενώ ο Δήμος ενημερώθηκε με αυτοματοποιημένο τρόπο για τις πληρωμές των οφειλετών.

Το Electronic Delivery building block ή αλλιώς e-Delivery αποτελεί μια από τις κυριότερες ψηφιακές υπηρεσίες που εντάσσονται στο ψηφιακό πρόγραμμα του Connecting Europe Facility (CEF)-υπηρεσίες που διευκολύνουν την ανταλλαγή και ροή των δεδομένων μεταξύ Φορέων Δημόσιας Διοίκησης τόσο ανάμεσα σε Ευρωπαϊκές Χώρες όσο και σε επίπεδο Κράτους.

Το e-Delivery συμβάλει στην ανταλλαγή δεδομένων και εγγράφων ανάμεσα στις Δημόσιες Υπηρεσίες, τις Επιχειρήσεις και τους Πολίτες με ασφαλή, αξιόπιστο τρόπο και διαλειτουργώντας. Μέσω του e-Delivery χρησιμοποιούνται τυποποιημένα πρωτόκολλα μεταφοράς και πολιτικές ασφαλείας. Ορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κάθε τομέα πολιτικής της ΕΕ (δικαιοσύνη, δημόσιες συμβάσεις, προστασία των καταναλωτών, κλπ.) έτσι ώστε να υπάρξει ασφαλής και αξιόπιστη ανταλλαγή εγγράφων και δεδομένων (δομημένων, μη-δομημένων ή / και δυαδικών), τόσο σε  επίπεδο Φορέων όσο και σε διακρατικό  επίπεδο. Με την εφαρμογή του e-Delivery ακολουθούνται, από τους Φορείς που συμμετέχουν, κοινοί τεχνικοί κανόνες με αποτέλεσμα να μπορούν να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και Φορείς με ανεξάρτητα πληροφοριακά συστήματα να είναι σε θέση να επικοινωνούν μεταξύ τους με ασφάλεια.

Οι επιχειρησιακές ανάγκες που καλύπτονται από την εφαρμογή του e-Delivery αφορούν στη διαλειτουργικότητα, την ασφάλεια, την επεκτασιμότητα και την απόδοση καθώς και τη νομική διασφάλιση και διαφάνεια. Ενδεικτικά, κάποιες από τις ανάγκες που καλύπτονται είναι:

 • Ανταλλαγή έγγραφων και δεδομένων, χρησιμοποιώντας ένα τυποποιημένο πρωτόκολλο ανταλλαγής μηνυμάτων, πέραν του e-mail.
 • Βεβαιότητα ότι τα στοιχεία και τα έγγραφα που ανταλλάσσονται είναι ασφαλή και δεν υφίστανται τροποποιήσεις (ακεραιότητα).
 • Σιγουριά ότι τα έγγραφα είναι κρυπτογραφημένα κατά τη μετάδοση τους (εμπιστευτικότητα).
 • Πρόσβαση σε προηγμένες και παραμετροποιήσιμες καταγραφές των γεγονότων που σχετίζονται με την ανταλλαγή δεδομένων και εγγράφων.
 • Επιτρέπεται η ανταλλαγή εγγράφων και αρχείων μεγαλύτερων των 50 Μb.
 • To back-office έχει διαφορετικούς τρόπους για να συνδεθεί με το δίκτυο ανταλλαγής μηνυμάτων.
 • Υπάρχει η εγγύηση ότι τα στοιχεία και τα έγγραφα παραδίδονται μία και μόνη φορά (εξαλείφονται επαναλήψεις, αποδείξεις, κ.τ.λ.)
 • Γίνεται λήψη αποδείξεων, ενδεχομένως με νομικά αναγνωρισμένη αποδεικτική αξία, από τα διάφορα στάδια ανταλλαγής εγγράφων και δεδομένων.

Το Σάββατο και την Κυριακή 10 & 11 Σεπτεμβρίου 2016 θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο για πρώτη χρονιά Open Data Crowdhackathon.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στη Λευκωσία και καλούνται να λάβουν μέρος προγραμματιστές, αναλυτές, designers, ειδικοί στην επικοινωνία και το marketing, μαθητές, φοιτητές, επαγγελματίες  και γενικά άτομα που ενδιαφέρονται στην ανάπτυξη εφαρμογών αξιοποιώντας Ανοιχτά Δημόσια Δεδομένα.

To Open Data Cyprus Crowdhackathon αποτελεί την τελική και μεγαλύτερη δράση του Έργου «Υποστήριξη των φορέων του Δημόσιου Τομέα στην Υλοποίηση της Αναθεωρημένης Οδηγίας 2013/37/ΕΕ και Προώθηση της Περαιτέρω Χρήσης των Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα», το οποίο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στόχοι της διοργάνωσης είναι η προώθηση της ανάπτυξης εφαρμογών με τη χρήση ανοιχτών δεδομένων του Δημόσιου Τομέα, η δημιουργία προϋποθέσεων νεανικής επιχειρηματικότητας, η ενίσχυση της κουλτούρας στην Κύπρο που αφορά στην επιχειρηματικότητα και την αξιοποίηση των πληροφοριών από το Δημόσιο Τομέα.

Η OTS στηρίζει τη διοργάνωση, συμμετέχει ενεργά και παρουσιάζει βέλτιστες πρακτικές από το Δημόσιο Τομέα. Στελέχη της Εταιρείας θα αναλάβουν ως μέντορες ομάδες που θα συμμετέχουν, θα τους καθοδηγήσουν κατά τη διαδικασία ανάπτυξης των εφαρμογών ενώ θα παρουσιαστεί και το έργο της “Διαύγειας” που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα έργα διάθεσης ανοιχτών δεδομένων της Δημόσιας Διοίκησης.

Η 27η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της ΕΔΕΥΑ πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2016, στη Χαλκίδα. Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης, την Πέμπτη 9 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε ανοικτή συνεδρίαση των Επιστημονικών Επιτροπών της Ένωσης με κεντρικά θέματα την τιμολογιακή πολιτική των Δ.Ε.Υ.Α., την συγκριτική αξιολόγηση, τη διαχείριση υδατικών πόρων, την ποιότητα νερού καθώς και τη χρηματοδότηση των έργων των Δ.Ε.Υ.Α. μέσω του ΕΣΠΑ. Η ΔΕΥΑ Χαλκίδας ως υποστηρικτής της εκδήλωσης, παρουσίασε το έργο της και τις δράσεις της.

Κατά τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, ο Πρόεδρος της ΕΔΕΥΑ κος Γ. Μαρινάκης (Δήμαρχος Ρεθύμνης) παρουσίασε τις δραστηριότητες της ΕΔΕΥΑ για το 2015, ενώ ο Αντιπρόεδρος κύριος Καλογιάννης (Δήμαρχος Λάρισας) το όραμα της ΕΔΕΥΑ για τον τομέα της ύδρευσης-αποχέτευσης της χώρας. Παραβρέθηκαν περίπου 300 εκπρόσωποι των ΔΕΥΑ της χώρας, ενώ τίμησε με την παρουσία του και ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κος Π. Κουρουμπλής. Σημαντικά, λειτουργικά κυρίως ζητήματα συζητήθηκαν και δόθηκαν στον Υπουργό προς επίλυση όπως είναι το υψηλό ενεργειακό κόστος, η έλλειψη επιστημονικού ανθρωπίνου δυναμικού, η νομική φύση των ΔΕΥΑ κα.

Μια σημαντική συνεργασία ξεκινά ανάμεσα στις ΕΔΕΥΑ, ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ, με στόχο τον εκσυγχρονισμό του τομέα ύδρευσης-αποχέτευσης της χώρας.

Η OTS στήριξε για ακόμα μια φορά ως χορηγός τη συγκεκριμένη διοργάνωση.

Μπορείτε να κατεβάσετε τις εισηγήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τις εργασίες της Συνέλευσης από την επίσημη ιστοσελίδα της ΕΔΕΥΑ και το σύνδεσμο: http://www.edeya.gr/2013-09-23-10-58-06/2013-09-23-11-11-03/uliko/eisigiseis-27is-gs-tis-edeya-xalkida-1

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΔΕΥΑ

Στη Λεμεσό της Κύπρου πραγματοποιήθηκε από 14 έως 16 Απριλίου 2016 το πρώτο συνέδριο για Έξυπνη Αστική Ανάπτυξη και Ευκαιρίες Ανάπτυξης στα Ύδατα στο χώρο της Μεσογείου. Αποτελούμενο από 8 συνεδρίες με πάνω από 40 ομιλητές.

Το επίκεντρο του Συνεδρίου ήταν κατά κύριο λόγο η ανάπτυξη παράκτιων μικρών και μεσαίου μεγέθους πόλεων και κοινοτήτων της Μεσογείου.

Συμμετείχαν άτομα από τον ακαδημαϊκό χώρο, ΜΜΕ, εκπρόσωποι της βιομηχανίας, επαγγελματίες, περιφερειακές αρχές και Δήμοι της Κύπρου, αναπτύσσοντας έναν εποικοδομητικό διάλογο, με στόχο την αντιμετώπιση βασικών προκλήσεων και την υιοθέτηση καλών πρακτικών και νέων τεχνολογιών  στην υπηρεσία των αστικών οικισμών στην περιοχή της Μεσογείου.

Το σύστημα OpenPark της OTS παρουσιάστηκε στα πλαίσια της θεματολογίας γύρω από την αστική κινητικότητα, συνδυάζοντας μοντέλα που μπορούν να οδηγήσουν στην αντιμετώπιση προβλημάτων όπως κυκλοφοριακή συμφόρηση, ρύπανση από αυτοκίνητα και ελαχιστοποίηση χρόνου εύρεσης θέσεων στάθμευσης, εξυπηρετώντας τον κάθε Φορέα διαχείρισης θέσεων στάθμευσης στην επίτευξη ενός βιώσιμου και αποδοτικού μοντέλου λειτουργίας.

Το Διήμερο 26-27 Ιανουαρίου 2016 πραγματοποιήθηκε στον Κεραμεικό και πιο συγκεκριμένα στον συνεδριακό χώρο «The HUB Events», το Επιστημονικό Συνέδριο “Βιώσιμη Διαχείριση Αστικού Νερού – Ανταλλαγή Βέλτιστων Πρακτικών στην Ευρώπη”, με τη συμμετοχή άνω των 400 Συνέδρων από όλη την Ελλάδα. Μεταξύ των χορηγών της εκδήλωσης ήταν και η OTS η οποία συμμετείχε στην εκδήλωση με ενημερωτικό stand, στον ειδικά διαμορφωμένο προσυνεδριακό χώρο.

Όλοι οι ομιλητές που απεύθυναν χαιρετισμούς τόνισαν με εμφατικό τρόπο το δημόσιο χαρακτήρα του νερού ως κοινωνικό αγαθό, αλλά συνάμα συνέκλιναν στην ανάγκη συνεργειών, εντατικοποίησης της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των Πολιτών, ως απαραίτητων βημάτων προς μια ορθολογικότερη διαχείριση των υδάτινων πόρων.

H πρώτη συνεδριακή ημέρα περιελάμβανε δύο θεματικές ενότητες τις “Ευρωπαϊκές πολιτικές για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων” και τις “Ορθές πρακτικές διακυβέρνησης”.

Στη δεύτερη ενότητα, με θέμα “Ορθές πρακτικές διακυβέρνησης”  τονίστηκε  ότι καίτοι δεν υπάρχει ακριβής ορισμός της διαβούλευσης, τα πολλά παραδείγματα επιτυχούς εφαρμογής δημόσιας/ κοινωνικής διαβούλευσης διεθνώς, αλλά και εντός της ελληνικής επικράτειας, αποδεικνύουν ότι ο όρος αποκτά νόημα «βιωματικά», μέσα από την ίδια τη συμμετοχή, την ίδια τη διαδικασία.

Οι εργασίες της δεύτερης μέρας ξεκίνησαν με εισηγήσεις πάνω στη θεματική των  “Βέλτιστων πρακτικών στη διαχείριση του αστικού νερού”.

Η τελευταία ενότητα  του συνεδρίου με θέμα “Εργαλεία στη διαχείριση του αστικού νερού”  ξεκίνησε με την διαπίστωση  ότι οι υδάτινοι πόροι είναι ιδιάζοντα αγαθά, γι’ αυτό και είναι απαραίτητος ο διαχωρισμός μεταξύ δημόσιου και κοινωνικού πόρου. Τα βασικά συμπεράσματα των εισηγήσεων που παρουσιάστηκαν το διήμερο του Συνεδρίου σταχυολόγησε ο κ. Ανδρέας Ανδρεαδάκης, υπογραμμίζοντας τη σημασία του δημόσιου χαρακτήρα του νερού, τη διάκριση μεταξύ τιμολόγησης και κοστολόγησης, την αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών, εργαλείων και μεθοδολογιών διαχείρισης του νερού και  την ανάγκη εντατικοποίησης διαδικασιών διαβούλευσης στις οποίες θα συμμετέχουν ενεργά ενημερωμένοι Πολίτες.

Οι εργασίες του Συνεδρίου έκλεισαν  με τη Συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας «Βιώσιμη Διαχείριση Αστικού Νερού και Τοπική Αυτοδιοίκηση: Προοπτικές και Προκλήσεις». Η συζήτηση έφερε σε κοινό τραπέζι συνομιλίας τους βασικούς διαχειριστές του νερού στην Ελλάδα και ανέδειξε τόσο τα κοινά προβλήματα, όσο και ειδικότερες προκλήσεις. Η συζήτηση κατέληξε στην πρόταση σύστασης ενιαίου φορέα που θα αναδείξει τα κοινά προβλήματα των Επιχειρήσεων και θα επεξεργαστεί προτάσεις και βέλτιστες λύσεις.

Πηγή: Δίκτυο Μεσόγειος SOS

Την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2015, πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Τιτάνια των Αθηνών ημερίδα την οποία διεξήγαγε η Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης – Ε.Δ.Ε.Υ.Α με τίτλο “ Η λειτουργία των Δ.Ε.Υ.Α στις νέες συνθήκες – Οργάνωση & Λειτουργία των Οικονομικών Υπηρεσιών των Δ.Ε.Υ.Α”. Την ημερίδα παρακολούθησαν εκπρόσωποι των Δ.Ε.Υ.Α από όλα τα μήκη και πλάτη της Ελληνικής επικράτειας, καθώς και εκπρόσωποι ιδιωτικών φορέων, ενώ αξίζει να τονιστεί ότι η προσέλευση αλλά και η παρακολούθηση της ημερίδας κυμάνθηκαν σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Την ημερίδα προλόγισε ο Πρόεδρος της Ε.Δ.Ε.Υ.Α  και δήμαρχος Ρεθύμνης κος.  Γεώργιος Μαρινάκης, ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε την ανάγκη ο νόμος 1069/1980 “Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως” να αποτελεί τον πυρήνα λειτουργίας των Δ.Ε.Υ.Α και να εφαρμόζεται καθολικά και όχι κατά το δοκούν. Αναγνώρισε την ανάγκη εκσυγχρονισμού και αναθεώρησης αρκετών εκ των άρθρων του και δήλωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΕΥΑ βρίσκεται σε επικοινωνία με το αρμόδιο Υπουργείο για την επίλυση των όποιων προβλημάτων έχουν προκύψει.

Η πρώτη ενότητα της ημερίδας με τίτλο Ο έλεγχος των Δ.Ε.Υ.Α. από το Ελεγκτικό Συνέδριο εστίασε στο κατά πόσο οι Δ.Ε.Υ.Α θα πρέπει να υπόκεινται στον έλεγχο του ελεγκτικού συνεδρίου. Κύριο συμπέρασμα αλλά και καθολική πρόταση, ήταν ότι όλες οι Δ.Ε.Υ.Α θα πρέπει εν αρχή να έχουν εκπονήσει κανονισμό διαχείρισης και ελέγχου δαπανών ή να τροποποιήσουν τον ήδη υπάρχον  και να προσθέσουν κεφάλαιο στο οποίο θα περιγράφουν τη διαδικασία υλοποίησης των δαπανών τους.  Τονίστηκε ότι οι Δ.Ε.Υ.Α δεν πρέπει να υπόκεινται σε τήρηση Μητρώου Δεσμεύσεων, διότι δεν είναι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και δεν ανήκουν στα μητρώα που συμπεριλαμβάνονται στο εκάστοτε ισχύον Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της ΕΛ.ΣΤΑΤ. Τέλος να μην υποχρεούνται στην εφαρμογή του Π.Δ.113/2010  περί  «Ανάληψης υποχρεώσεων από τους διάστικτες»  ούτε και με τις πρόσφατες διατάξεις του Ν.4270/14 περί «Αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας – δημόσιο λογιστικό», αλλά να ασκούν πλήρη εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος της Γενικής Λογιστικής.

Στην δεύτερη ενότητα που τιτλοφορείται η  Τιμολογιακή πολιτική των Δ.Ε.Υ.Α.καλύφθηκαν μια σειρά από θέματα τα κυριότερα εκ των οποίων ήταν:  Tα άμεσα προβλήματα που δυσχεραίνουν την ορθή τιμολόγηση (διαρροές, υπερχειλίσεις, παράνομες συνδέσεις, μη αντικατάσταση παλαιών υδρομέτρων, κ.ο.κ) , η ανάγκη εναρμόνισης της διαδικασίας τιμολόγησης με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2000/60/CE (η μη εναρμόνιση με την εν λόγω οδηγία, αλλά και η μη τήρηση των κριτηρίων της αρχής αιρεσιμότητας  θα στερήσει από τις Δ.Ε.Υ.Α την δυνατότητα συμμετοχής σε έργα υδάτων του ΕΣΠΑ) καθώς και η θέσπιση νέων γενικών κανόνων κοστολόγησης και το νέο μεθοδολογικό πλαίσιο το οποίο θα λαμβάνει υπόψη του το οικονομικό κόστος, το κόστος ανάκτησης φυσικών πόρων και το περιβαλλοντικό κόστος. Τέλος, δόθηκε έμφαση στην  ενίσχυση του ρόλου της Διεύθυνσης  Σχεδιασμού & Διαχείρισης Υπηρεσιών Ύδατος.

Στην ενότητα “Εισπραξιμότητα εσόδων των Δ.Ε.Υ.Α” αναπτύχθηκε ένα από τα κυριότερα ζητήματα που αφορά την πλειονότητα των Δ.Ε.Υ.Α και επηρεάζει την εύρυθμη λειτουργία τους, την αδυναμία είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών. Η πλειοψηφία των Δ.Ε.Υ.Α αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα εισπραξιμότητας με καθυστερήσεις που κατά τόπους φτάνουν και τα πέντε έτη, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται λειτουργικά ζητήματα και έλλειψη ρευστότητας. Ένας από τους λόγους που το εν λόγω πρόβλημα διαιωνίζεται, είναι συναρτώμενο με την έλλειψη άμεσης ενημέρωσης του καταναλωτή όσον αφορά τον λογαριασμό του,  το οποίο με τη σειρά του οφείλεται στη δραστική μείωση του προσωπικού των Δ.Ε.Υ.Α και την μη  πραγματοποίηση συχνών υδρομετρήσεων. Συμπερασματικά λοιπόν η χαμηλή εισπραξιμότητα των ΔΕΥΑ οδηγεί σε περιορισμένη ρευστότητα, ανυπαρξία επενδύσεων για υποδομές, κακής ποιότητας προσφερόμενες υπηρεσίες και πλήρη αδυναμία αντιμετώπισης μελλοντικών προβλημάτων.

Η τελευταία εισήγηση “Φορολογικά – λογιστικά θέματα των Δ.Ε.Υ.Α εστίασε στο φλέγον ζήτημα της φορολογίας εισοδήματος, το οποίο φαίνεται να αγγίζει για πρώτη φορά τις Δ.Ε.Υ.Α. Μέχρι και τη χρήση του 2013 οι Δ.Ε.Υ.Α απαλλάσσονταν από την υποχρέωση καταβολής φόρου εισοδήματος. Από την οικονομική χρήση του 2014 τα καθαρά κέρδη υπόκεινται πλέον σε φορολογία με συντελεστή 26% και με επιπλέον επιβάρυνση 80% επί του φόρου, ως προκαταβολή για το επόμενο έτος. Υπογραμμίστηκε ότι η μεταβολή της φορολογικής μεταχείρισης των ΔΕΥΑ θα δημιουργήσει  δύο μέτρα και δύο σταθμά για την πώληση των ίδιων αγαθών μεταξύ των Δήμων που συνέστησαν ΔΕΥΑ και των Δήμων που δεν συνέστησαν και διαχειρίζονται το ίδιο δημόσιο αγαθό, χωρίς να υπάγονται στην φορολογία εισοδήματος. Τέλος θα στερήσει από τις ΔΕΥΑ σημαντικούς πόρους με αποτέλεσμα να αναγκαστούν ή να περικόψουν τις δαπάνες που αφορούν τις επισκευές και συντηρήσεις των δικτύων τους, με ότι αυτό συνεπάγεται, ή να μετακυλήσουν το κόστος στους καταναλωτές με αύξηση των τιμολογίων σε πολύ δύσκολες εποχές λόγω της οικονομικής κρίσης.

Ευχαριστούμε για το άρθρο, τον κύριο Δημήτρη Καραπιπέρη, Στέλεχος του Τμήματος Τεχνολογιών Πληροφορικής του Δήμου Θέρμης.

 Η διαδικασία εισόδου στο Σύστημα Δι@ύγεια μπορεί να επιτευχθεί με δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι ο παραδοσιακός,  με τη χρήση ζεύγους ονόματος χρήστη και κωδικού (username/password) ενώ ο δεύτερος είναι με τη χρήση του ψηφιακού πιστοποιητικού (digital certificate), όπως  έχει δοθεί από την Πύλη Δημόσιας Διοίκησης “Ermis”.  Το Ψηφιακό Πιστοποιητικό αποτελεί το διαβατήριο πρόσβασης στις ψηφιακές υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης.

Χρησιμοποιώντας το Ψηφιακό Πιστοποιητικό δεν χρειάζεται να θυμόμαστε κανένα ζεύγος ονόματος χρήστη και κωδικού, ειδικά μετά τα παράπονα των τελικών χρηστών που κατακλύζονται από πληθώρα τέτοιων ζευγών όπου δυσχεραίνουν τις καθημερινές εργασίες τους.

Το πρώτο βήμα είναι η απόκτηση ψηφιακού πιστοποιητικού από την Πύλη Δημόσιας Διοίκησης “Ermis”.(Εάν χρησιμοποιούμε τον Mozilla Firefox θα πρέπει να γίνει ξεχωριστή εγκατάστασή).

Η πρώτη μας ενέργεια είναι να εντοπίσουμε το πιστοποιητικό μας (πχ. από τον Certificate Μanager  certmgr.msc) και στο tab Λεπτομέρειες να κάνουμε copy/paste την τιμή του Πεδίου “Αποτύπωση” (SHA1 fingerprint).

Αντιγραφή του μορφοτύπου SHA1.

 

Εάν χρησιμοποιούμε Mozilla Firefox θα πρέπει να κάνουμε έναν μικρό μετασχηματισμό. Εάν υποτεθεί πως η αποτύπωση  είναι “71:CD:AC:A5:F0” την μετασχηματίζουμε σε “71 cd ac a5 f0”.  Εδώ να σημειώσουμε πως ο Internet Explorer και ο Google Chrome χρησιμοποιούν τα πιστοποιητικά που είναι αποθηκευμένα στο Microsoft Certificate Store ενώ ο Mozilla Firefox διατηρεί δικό του ξεχωριστό χώρο αποθήκευσης.

Την τιμή αυτή την εισάγουμε στο σύστημα Δι@ύγεια στο Προφίλ/Επεξεργασία  στο πεδίο “Thumbprint ψηφιακού πιστοποιητικού“. Με αυτό τον τρόπο συνδέουμε εννοιολογικά το προφίλ μας με το ψηφιακό πιστοποιητικό που μας έχει δοθεί. Την επόμενη φορά που θα συνδεθούμε στο Δι@ύγεια στο παράθυρο επιλογής των πιστοποιητικών (Εικόνα 2 και 3) επιλέγουμε το ψηφιακό πιστοποιητικό μας και εν συνεχεία κάνουμε click στον σύνδεσμο “Είσοδος με ψηφιακό πιστοποιητικό” (Εικόνα 4).

επιβεβαίωση πιστοποιητικού

επιλογη πιστοποιητικού

εισοδος

 

Το αποτέλεσμα είναι η είσοδος στο σύστημα Δι@ύγεια χωρίς να ερωτηθούμε για όνομα χρήστη ή κωδικό.