Αρχείο άρθρων για την κατηγορία ‘Οικονομική Διαχείριση’

Με ημερομηνία 31 Ιουλίου 2018 και Αριθμ. Πρωτ.: 39788 εκδόθηκε εγκύκλιος για τους προϋπολογισμούς των δήμων με θέμα “Γνωστοποίηση διατάξεων του ν.4555/2018 (Α133)” όπου αναφέρονται τα εξής:

Με τις διατάξεις του ν.4555/2018 (Α’ 133) με τίτλο «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας -Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» ρυθμίστηκε, μεταξύ άλλων, σειρά ζητημάτων που αφορούν την οικονομική λειτουργία και τους προϋπολογισμούς των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, τα έσοδα και τη διαχείριση της περιουσίας τους.

https://goo.gl/BiYmjW

Παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις στα θέματα που αφορούν γενικότερα το Δημόσιο Τομέα και ειδικότερα τους Δήμους δε θα ήταν δυνατό να παραβλέψουμε τον προσφάτως ψηφισθέντα νόμο 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014), σύμφωνα με τον οποίο παρέχεται η δυνατότητα στους υπόχρεους προς τους Δήμους να ρυθμίσουν το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους. Τα οφέλη είναι πολλαπλά για τους οφειλέτες, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα είτε να εξοφλήσουν την οφειλή απαλλαγμένοι από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, είτε να μειώσουν το οφειλόμενο ποσό με την έκπτωση σε προσαυξήσεις και πρόστιμα, ανάλογα με το οφειλόμενο ποσό και τον αριθμό των δόσεων, αποκτώντας παράλληλα σχετική ενημερότητα. Από την άλλη, η αύξηση των εσόδων των Δήμων θα οδηγήσει σε ομαλή και χωρίς προβλήματα εκτέλεση του προϋπολογισμού τους.

Ειδικότερα, όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί έως 31/12/2009 ρυθμίζονται σύμφωνα με το άρθρο 63 παρ. 2 του Νόμου 3801/2009 και όσες έχουν βεβαιωθεί από 1/1/2010 έως και τις 14/4/2014 μπορούν να ρυθμίζονται σύμφωνα με τον Ν. 4257/2014 άρθρο 51, ως ακολούθως:

1.Εφάπαξ με απαλλαγή κατά ποσοστό 100% από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και προστίμων.
2.Για οφειλές έως 5.000,00 ευρώ σε 24 δόσεις, με απαλλαγή κατά 80% από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων και υπό την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι μικρότερη των 100 ευρώ.
3.Για οφειλές από 5.000,01 ευρώ έως 10.000,00 ευρώ σε 48 δόσεις με απαλλαγή κατά 50% από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων
4.Για οφειλές από 10.000,01 έως 20.000,00 ευρώ σε 72 δόσεις με απαλλαγή κατά 30% από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και προστίμων
5.Για οφειλές από 20.000,01 ευρώ και πάνω σε 100 δόσεις με απαλλαγή κατά 10% από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και προστίμων

Η προθεσμία υποβολής αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση ισχύει μέχρι 14/08/2014.

Οι όροι της ρύθμισης είναι αρκετά ευνοϊκοί, αλλά παράλληλα οι όροι τήρησης της ρύθμισης είναι αρκετά αυστηροί, καθώς η προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής δόσης είναι 15% και η καθυστέρηση πληρωμής δεύτερης δόσης συνεπάγεται και απώλεια της ρύθμισης για τον οφειλέτη.

Ανταποκρινόμενοι με υπευθυνότητα, συνέπεια και σεβασμό προς τις ανάγκες των πελατών μας, προχωρήσαμε σε άμεση υλοποίηση για όσο το δυνατόν πληρέστερη υποστήριξη των νέων δεδομένων. Μέσα από το Σύστημα της Οικονομικής Διαχείρισης καθίσταται εφικτή η ενιαία διαχείριση των ρυθμίσεων των οφειλετών του δήμου στο σύνολό τους, διευκολύνοντας σύνθετες διαδικασίες.

Η πιο σημαντική λειτουργία είναι ο υπολογισμός των δόσεων που εκτελείται κατά τη δημιουργία μίας ρύθμισης λαμβάνοντας υπόψη τόσο την έκπτωση που δικαιούται ο υπόχρεος με βάση το οφειλόμενο ποσό και τον αριθμό των επιθυμητών δόσεων στις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και στα πρόστιμα, όσο και το τρέχον επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τον υπολογισμό της πρόσθετης επιβάρυνσης των δόσεων. Η εικόνα του συνόλου των ισόποσων μηνιαίων δόσεων της ρύθμισης εμφανίζεται ακόμη και πριν από την τελική δημιουργία τους διευκολύνοντας έτσι την πραγματοποίηση αλλαγών π.χ. στον αριθμό των επιθυμητών δόσεων ή της ημερομηνίας λήξης της πρώτης δόσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι με την προσθήκη σχετικών φίλτρων καθίσταται πολύ εύκολος ο διαχωρισμός των ληξιπρόθεσμων οφειλών με βάση την ημερομηνία που έχουν βεβαιωθεί για πρώτη φορά.

Η καρτέλα της ρύθμισης παρέχει πληροφορίες που σχετίζονται με την τρέχουσα κατάσταση της ρύθμισης, όπως είναι το συνολικό ποσό της ρύθμισης, το ποσό που έχει εισπραχθεί, τον αριθμό των δόσεων που απομένουν να εξοφληθούν, τις αρχικές οφειλές που έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση και την ανάλυση του συνόλου των δόσεων. Παράλληλα είναι δυνατή η εξαγωγή σχετικών εκτυπώσεων είτε για αναλυτική εμφάνιση των δόσεων στις αρχικές οφειλές, είτε για συγκεντρωτική εμφάνιση της τρέχουσας κατάστασης της ρύθμισης είτε για αναλυτική εμφάνιση του υπολογισμού των δόσεων.

Τα στοιχεία των δόσεων χρησιμοποιούνται κατά την είσπραξη τους έτσι ώστε να καταχωρούνται αυτόματα τα ποσά των προσαυξήσεων και των εκπτώσεων. Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής μίας δόσης από τον υπόχρεο υπολογίζεται η επιπλέον προσαύξηση 15%.

Βασικοί σύμμαχοι, σύμβουλοι και αρωγοί στην προσπάθειά μας αυτή ήταν οι Δήμοι Ρεθύμνου, Κατερίνης, Λήμνου και Καλαμαριάς, οι οποίοι μας βοήθησαν στην υλοποίηση με την ανάλυση της νομοθεσίας και με διευκρινήσεις, τους οποίους και ευχαριστούμε για τη συνδρομή τους. Στόχος μας είναι να είμαστε κοντά στους πελάτες, να φροντίζουμε για την άμεση και πληρέστερη κάλυψη των αναγκών τους και για να το πετύχουμε απαραίτητο συστατικό είναι η συνεργασία και η από κοινού ανάλυση των αναγκών τους.

Η άμεση απάντηση της OTS στις νέες απαιτήσεις αποτελεί μία ακόμη απόδειξη ότι η διαρκής προσπάθεια οδηγεί σε καλύτερη και πληρέστερη κάλυψη των ολοένα και αυξανόμενων αναγκών των φορέων του Δημόσιου Τομέα.

Το διήμερο της Πέμπτης 18 Απριλίου και Παρασκευής 19 Απριλίου 2013, με πρωτοβουλία της Εταιρίας OTS AE, διοργανώθηκε διημερίδα στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Δελφών με θέμα   “Η Οικονομική Διαχείριση στις Περιφέρειες στο περιβάλλον εφαρμογής των δημοσιονομικών κανόνων και πρακτικών”.

Στόχος των εργασιών της διημερίδας ήταν να αναπτυχθεί γόνιμος διάλογος  μεταξύ των συμμετεχόντων και αναδειχθούν τα κρίσιμα σημεία των αλλαγών που προκύπτουν από το νέο θεσμικό περιβάλλον για την οικονομική λειτουργία των Φορέων της Αυτοδιοίκησης Β’ Βαθμού.

Επίσης, να συζητηθούν και να εξετασθούν ρεαλιστικές προτάσεις για την υλοποίηση των απαιτήσεων  στην πράξη και με ορατό και χειροπιαστό αντίκρισμα στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρησιακών μονάδων των Περιφερειών.

Εν κατακλείδι, η διημερίδα των Περιφερειών στους Δελφούς φιλοδόξησε να συμβάλλει ώστε ο δημόσιος διάλογος που θα αναπτυσσόταν να αναζητούσε και να σκιαγραφούσε τις προϋποθέσεις για  συγκεκριμένες δράσεις και χρονοδιαγράμματα εφαρμογής.

Να συμβάλλει στην διατύπωση προτάσεων για συγκεκριμένες δράσεις και παρεμβάσεις στην καθημερινή λειτουργία, των οποίων η υλοποίηση  θα  καταστήσουν ικανές τις Περιφέρειες  να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του νέου τοπίου.

Στην Διημερίδα των Δελφών συμμετείχαν στελέχη, Υπηρεσιακοί Παράγοντες και Αιρετοί από τις περισσότερες Περιφέρειες της Χώρας, στελέχη πληροφορικής της OTS, καθώς  και στελέχη  του Υπουργείου Εσωτερικών. Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας συμμετείχε ενεργά με 12 στελέχη της από το σύνολο των Περιφερειακών Ενοτήτων της.

Η παρουσία όλων των συμμετεχόντων ήταν κάτι παραπάνω από ενεργή και ουσιαστική, τόσο από πλευράς πολλών και σημαντικών εισηγήσεων, όσο και από πλευράς συμμετοχής στον ζωντανό διάλογο που διέκρινε και σηματοδότησε τις εργασίες όλου του διημέρου.

Στην διημερίδα, μέσω των εισηγήσεων των ομιλητών, αλλά και της ανταλλαγής απόψεων που ακολούθησε το σύνολο των εισηγήσεων, αναδείχθηκαν κρίσιμες πτυχές σχετικά με το ζήτημα  της εναρμόνισης  του συνόλου της οικονομικής λειτουργίας των Περιφερειών  με τις απαιτήσεις του Θεσμικού Πλαισίου.

Ενδεικτικά θα μπορούσαν να αναφερθούν,

 •      οι παρουσιάσεις των στελεχών της Κεντρικής Διοίκησης σχετικά με το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού, το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας, τη δομή, τους στόχους και τις λειτουργίες του,
 •      οι αναλυτικές παρουσιάσεις των εν λόγω στελεχών τόσο για την ουσία, όσο και για τις μεθόδους υλοποίησης της Αρχής των Ισοσκελισμένων Προϋπολογισμών των Φορέων της Αυτοδιοίκησης, αλλά  και της εφαρμογής των δημοσιονομικών κανόνων και πρακτικών όπως διατυπώνονται στη δημοσιονομική πολιτική,
 •      οι  αναλυτικές παρουσιάσεις από στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών για τις δυνατότητες που παρέχει η αξιοποίηση της  λειτουργίας του Κόμβου Διαλειτουργικότητας ως εργαλείου ενίσχυσης της Οικονομικής Αυτοτέλειας, αλλά και της κάλυψης των απαιτήσεων του Θεσμικού Πλαισίου

οι παρουσιάσεις των παριστάμενων στελεχών, υπηρεσιακών παραγόντων και αιρετών της Αυτοδιοίκησης Β’ Βαθμού σχετικά με

 •  την ρεαλιστική αποτύπωση των δεδομένων της λειτουργίας των Φορέων σήμερα,
 •  τον εντοπισμό των αδυναμιών και των ελλείψεων,
 •  σχετικά με τη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για δράσεις και παρεμβάσεις που θα καταστήσουν την υλοποίηση των απαιτήσεων ρεαλιστική και εφαρμόσιμη σήμερα

Οι παρουσιάσεις των στελεχών Πληροφορικής της OTS, σχετικά με τις δυνατότητες που προσφέρουν οι σύγχρονες τεχνολογίες για την επιτάχυνση της ανταπόκρισης στα αιτήματα και τις ανάγκες των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και της Αυτοδιοίκησης στο νέο περιβάλλον.

Η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ σχεδόν του συνόλου των παρισταμένων στις εργασίες της διημερίδας, συνέτεινε αποφασιστικά στο να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα και να διατυπωθούν προτάσεις για συγκεκριμένες δράσεις, ώστε η καθημερινή λειτουργία στους Φορείς να εναρμονισθεί πλήρως, άμεσα και ομαλά, με τις απαιτήσεις του Θεσμικού Πλαισίου.

Θα ήταν χρήσιμο να παρατεθούν, ενδεικτικά, κάποια συμπεράσματα της Διημερίδας, εν είδη αφορμής για  την περαιτέρω ανάπτυξη του δημόσιου διαλόγου πάνω στα αντικείμενα που εξετάσθηκαν.

 

Οι βασικοί στόχοι για την κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού των Περιφερειών, οικονομικού έτους 2013:

 •  η ορθολογική και ρεαλιστική κατάρτισή του, με εγγραφή εσόδων που αναμένεται ότι θα εισπραχθούν και ανάλογη εγγραφή δαπανών,
 •  η συγκράτηση των δαπανών και η ορθολογική διαχείριση των πόρων,
 •  η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της δημοσιονομικής διαχείρισης με όσο το δυνατό μικρότερη δέσμευση οικονομικών πόρων,
 •  η περαιτέρω ενίσχυση των παραγωγικών επενδύσεων και η επίτευξη επαρκών ρυθμών ανάπτυξης με παράλληλο στόχο τη μείωση του ελλείμματος της Γενικής Κυβέρνησης,
 •  η αποφυγή δημιουργίας απλήρωτων υποχρεώσεων (μη ρεαλιστικό ύψος πιστώσεων)

Παρουσιάζεται ως αδήριτη η ανάγκη να αναμορφωθούν άμεσα οι διαδικασίες της οικονομικής λειτουργίας των Φορέων της Αυτοδιοίκησης Β’ Βαθμού και να καταστούν συμβατές με τις απαιτήσεις του περιβάλλοντος εφαρμογής των Δημοσιονομικών Κανόνων και Πρακτικών για τη Δημόσια Διοίκηση.

Ιδιαίτερα για τις Περιφέρειες πρέπει η λειτουργία των οικονομικών να καλύπτει τις ανάγκες  κατάρτισης, υποβολής και παρακολούθησης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης και των επιμέρους ενοτήτων που το συνθέτουν, σε αρμονία με τις διαδικασίες της λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας.

Η ανάγκη για τήρηση Ισοσκελισμένων Προϋπολογισμών και Απολογισμών, για κατάρτιση και παρακολούθηση της εκτέλεσής του, σε επίπεδο μήνα (στοχοθεσία ΟΠΔ), καθώς και η υποχρέωση για  έλεγχο , λογοδοσία και διαφάνεια προϋποθέτουν:

 •  Την ένταξη και εφαρμογή της Διπλογραφικής μεθόδου σε όλο το φάσμα των διαδικασιών των Περιφερειών, οι οποίες συνιστούν οικονομικά γεγονότα ή που παράγουν οικονομικό αποτέλεσμα
 •  Τη λειτουργία ενιαίου διαχειριστικού οικονομικού συστήματος στις Περιφέρειες και την κατάργηση των στεγανών μεταξύ Απλογραφικής και Λογιστικής Αποτύπωσης.
 •  Την ενιαία παρακολούθηση της Διαχείρισης των Έργων με την Οικονομική Διαχείριση και την αποτύπωση των Στρατηγικών Επιχειρησιακών Σχεδιασμών  των Περιφερειών σε επίπεδο εκτέλεσης Προϋπολογισμού.
 •  Την τήρηση των Κανόνων Δημοσιότητας και η κάλυψη των υποχρεώσεων για τροφοδότηση με οικονομικά στοιχεία, διαφάνεια και έλεγχο( «Διαύγεια»,  υποχρέωση on line ενημέρωσης μέσω web services του Κόμβου Διαλειτουργικότητας.

Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει για 2 σημαντικά ζητήματα που προέκυψαν από το διάλογο στη διημερίδα των Δελφών.

 1.  Το πρώτο αφορά στην ανάγκη συνέχισης ανταλλαγής απόψεων, αλλά κυρίως αξιοποίησης της γνώσης που υπάρχει τόσο σε επίπεδο στελεχών των Φορέων, όσο και σε επίπεδο στελεχών της Κεντρικής Διοίκησης.
 
 2. Το δεύτερο αφορά στην αξιοποίηση της υπάρχουσας γνώσης και της εμπειρίας σχετικά με το ζήτημα της έναρξης λειτουργίας της οικονομικής διαχείρισης με την Διπλογραφική Μέθοδο.

Έτσι το ζήτημα της ενιαίας κωδικοποίησης των Λογιστικών Σχεδίων στις Περιφέρειες, καθώς και της επικαιροποίησης των δεδομένων των υφιστάμενων Απογραφών και Ισολογισμών, αποτελούν  κρίσιμα πεδία παρέμβασης στη σημερινή συγκυρία της Αυτοδιοίκησης.

 

Τσορμπατζίδης Θεολόγης

Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Η νέα έκδοση (2.48) της Οικονομικής Διαχείρισης της OTS είναι πλέον διαθέσιμη με πλήθος νέων χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων.

– Προσθήκη Τριμηνιαίου Στατιστικού Δελτίου
– Προσθήκη δυνατότητας επιλογής στηλών εμφάνισης στο ημερολόγιο ενταλμάτων
– Προσθήκη στοιχείου αριθμού πρωτοκόλλου ανάκλησης στην έκθεση ανάληψης δαπάνης καθώς και δυνατότητα άμεσης μετάβασης στο άρθρο της ανάκλησης μέσα από το παράθυρο της δέσμευσης
– Προσθήκη πεδίων που αφορούν την ΥΔΕ στην έκθεση ανάληψης δαπάνης και στην ανάκληση
– Νέα δυνατότητα μαζικής διαγραφής σε χρηματικούς καταλόγους
– Προσθήκη πεδίου παρακολούθησης στέρησης φορολογικής ενημερότητας στους οφειλέτες και δυνατότητα προβολής στοιχείων σύμφωνα με το στοιχείο αυτό στις ταμειακές ειδοποιήσεις
– Προσθήκη δυνατότητας επιλογής στηλών καθώς και πρόσθετων φίλτρων στο Μητρώο Παγίων
– Δυνατότητα προβολής συγκεντρωτικών στοιχείων με απόκρυψη λεπτομερειών στην αναλυτική εκτύπωση χρηματικών καταλόγων
– Προσθήκη δυνατότητας καταχώρησης πρότυπων παραστατικών εσόδων
– Προσθήκη στοιχείου ΑΦΜ στην εκτύπωση υπολοίπων συναλλασσομένων
– Προσθήκη νέας εκτύπωσης συστήματος Βεβαίωσης Κρατήσεων χωρίς Φόρο
– Προσθήκη στοιχείων διαθέσεων στην εκτύπωση του Απολογισμού καθώς και στην καρτέλα των λογαριασμών εξόδων