Αρχείο άρθρων για την κατηγορία ‘Νομοθεσία’

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 133Α΄/2018, ο νόμος 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της συμμετοχής – κτλ. – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», με τον οποίο

α) τροποποιούνται και συμπληρώνονται συγκεκριμένες διατάξεις που αφορούν ζητήματα αστικής κατάστασης καθώς και ληξιαρχικών καταχωρίσεων και

β) αντιμετωπίζεται η ασυμφωνία των στοιχείων των µεταπτωµένων στο πληροφοριακό σύστημα Μητρώου Πολιτών ληξιαρχικών πράξεων µε τα στοιχεία των πρωτότυπων ληξιαρχικών πράξεων.

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε την Εγκύκλιο:

http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/egk44133_24082018.pdf

Στις 25 Μαΐου 2018 τίθεται σε εφαρμογή ο νέος Κανονισμός (ΕΕ) (GDPR), 679/2016 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Ο νέος Κανονισμός έρχεται να αντικαταστήσει την Οδηγία 95/46/ΕΚ για την προστασία των φυσικών προσώπων, έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ελεύθερης κυκλοφορίας των δεδομένων αυτών.

Τι προσφέρει ο νέος Κανονισμός; Οι Πολίτες θα ασκούν μεγαλύτερο έλεγχο όσον αφορά τα δεδομένα τους. Μέχρι σήμερα μόνο το 15% των ανθρώπων αισθάνονται ότι έχουν πλήρη έλεγχο των πληροφοριών που παρέχουν. Οι νέοι και αυστηρότεροι κανόνες ενισχύουν την εμπιστοσύνη τους.

Σύμφωνα με το νέο Κανονισμό οι Εταιρείες και οι Οργανισμοί που διατηρούν προσωπικά δεδομένα πρέπει :

 1. Να φροντίζουν για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που διατηρούν λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας.
 2. Να παρέχουν σαφή γνωστοποίηση για τη συλλογή δεδομένων και να  λαμβάνουν την αντίστοιχη  συγκατάθεση.
 3. Να παρέχουν δυνατότητα διαγραφής των προσωπικών δεδομένων στους Πολίτες.
 4. Να ενημερώνουν για τυχόν παραβιάσεις δεδομένων.

Καθώς ο νέος Κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται από όλες τις Επιχειρήσεις και τους Οργανισμούς που τηρούν αρχεία και επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Τρίτη, 20/02/2018, τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με τον τίτλο: «Θέσπιση νομοθετικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) και ενσωμάτωση στην εθνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2016/680/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου και συμπληρωματικές διατάξεις».

Πρόκειται για το νόμο που θα ρυθμίζει την προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και θα θέσει σε εφαρμογή τον Κανονισμό 679/2016 (GDPR), ενώ περιλαμβάνει ρυθμίσεις και για την εφαρμογή της οδηγίας 2016/680/ΕΕ.

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 5 Μαρτίου, ενώ το σχέδιο του νόμου μπορείτε να βρείτε στο link: http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=9331 

 

 

 

 

 

 

Καταργείται η υποχρέωση υποβολής πιστοποιητικών σε δημόσιους φορείς καθώς και τα βιβλία Δημοτολογίου.

Τη δημιουργία πληροφοριακού συστήματος στο Υπουργείο Εσωτερικών με την ονομασία «Μητρώο Πολιτών» προβλέπει ο Νόμος 4483/2017 (άρθρα 115-124).

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του Νόμου, το «Μητρώο Πολιτών» αποτελεί μια στρατηγική επιλογή του Υπουργείου για τη δημιουργία μιας νέας τεχνολογικής υποδομής εθνικής εμβέλειας, µέσω της οποίας απλουστεύονται και αυτοματοποιούνται διαδικασίες που εφαρμόζονται στους Δήμους για την εξυπηρέτηση του πολίτη.

Παράλληλα, παρέχεται η βάση για παροχή ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας και καθίσταται δυνατή η αποτελεσματικά πάταξη της γραφειοκρατίας, αφού µέσω της υποδομής αυτής γίνεται δυνατή η κατάργηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που εκδίδονται μετά από αίτηση του πολίτη για χρήση αυτών σε φορείς του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

Ποιες πληροφορίες περιλαμβάνει το Μητρώο

Το Μητρώο Πολιτών περιλαμβάνει

α. το σύνολο των στοιχείων του Εθνικού Δημοτολογίου,

β. το σύνολο των στοιχείων που αφορούν στις ληξιαρχικές πράξεις των Ελλήνων πολιτών και αλλοδαπών, στους οποίους συμβαίνουν ληξιαρχικά γεγονότα στην Ελλάδα

γ. το σύνολο των στοιχείων ληξιαρχικών πράξεων που εισάγονται και τηρούνται στο πληροφοριακό σύστημα του Ειδικού Ληξιαρχείου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Λειτουργία και αξιοποίηση του Μητρώου – Αποδεικτική δύναμη των στοιχείων του

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, η ενημέρωση και επεξεργασία των στοιχείων που τηρούνται στο Μητρώο Πολιτών και η χορήγηση στους πολίτες των σχετικών πιστοποιητικών διενεργείται από τους εξουσιοδοτημένους χρήστες των αρμόδιων οργανικών μονάδων των Δήμων, των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών ή του Ειδικού Ληξιαρχείου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Πρόσβαση με δικαίωμα μόνον ανάγνωσης μπορεί να έχουν και εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι οργανικών μονάδων του Υπουργείου Εσωτερικών, κατά λόγο αρμοδιότητας, καθώς και άλλα μονοπρόσωπα ή συλλογικά όργανα, ή δημόσιες υπηρεσίες, υπό προϋποθέσεις.

Πρόσβαση στο Μητρώο Πολιτών μέσω κατάλληλης διαδικτυακής διεπαφής έχουν διαπιστευμένοι φορείς του Δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Η πρόσβαση αφορά μόνο στην ανάγνωση ή άντληση από το Μητρώο Πολιτών των στοιχείων που είναι απαραίτητα για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, και πραγματοποιείται με την επιφύλαξη των διατάξεων της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (ν. 2472/1997).

Τα στοιχεία αστικής και δημοτικής κατάστασης, καθώς και τα στοιχεία των ληξιαρχικών πράξεων στα οποία έχουν πρόσβαση ή τα οποία αντλούν μέσω διαδικτυακής διεπαφής από το Μητρώο Πολιτών οι διαπιστευμένοι φορείς έχουν πλήρη αποδεικτική ισχύ μόνο για τους σκοπούς εκάστου φορέα.

Τι καταργείται με την λειτουργία του Μητρώου Πολιτών

Από την έναρξη της λειτουργίας του Μητρώου Πολιτών:

1. Παύει η υποχρέωση των Δήμων για την ενημέρωση των χειρόγραφων βιβλίων Δημοτολογίου και των βοηθητικών βιβλίων δημοτολογίων.

2. Η λήψη, επιβεβαίωση και επαλήθευση των στοιχείων αστικής και δημοτικής κατάστασης και των στοιχείων των ληξιαρχικών πράξεων λαμβάνει χώρα μέσω της πρόσβασης των φορέων αυτών στο Μητρώο Πολιτών.

Όπου κατά την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται η έκδοση και υποβολή σε φορείς του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα πιστοποιητικών, πράξεων, βεβαιώσεων ή αποσπασμάτων που αφορούν σε στοιχεία αστικής και δημοτικής κατάστασης και στοιχεία ληξιαρχικών γεγονότων των πολιτών, αυτή αντικαθίσταται από την πρόσβαση των φορέων στα δεδομένα του Μητρώου Πολιτών.

Δείτε αναλυτικά το Νόμο 4483/2017 εδώ.

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στις 10/9/2017 στο lawspot.gr

Σε προηγούμενο άρθρο παρουσιάστηκε η κατάσταση που επικρατεί σήμερα στα περισσότερα Δικαστήρια της χώρας όσον αφορά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι δικηγόροι στην κατάθεση δικογράφων. Παρακάτω παρουσιάζουμε τη λύση που έδωσε η Εταιρεία μας σε συνεργασία με το Πρωτοδικείο Αθηνών και το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών (ΔΣΑ) για να υπερκεραστούν οι δυσκολίες αυτές.

Η διαδικασία κατάθεσης και παρακολούθησης των δικογράφων δεν απαιτεί πλέον την επίσκεψη και αναμονή των Δικηγόρων στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου Αθηνών. Από οποιοδήποτε σημείο με πρόσβαση στο Διαδίκτυο οι Δικηγόροι χωρίς να μετακινηθούν καθόλου μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΔΣΑ να καταχωρήσουν τα στοιχεία του Δικογράφου, να πληρώσουν το αντίτιμο, να λάβουν αντίγραφα των δικογράφων και να ενημερώσουν αυτόματα όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Παρακάτω περιγράφονται με λεπτομέρεια όλα τα βήματα που λαμβάνουν μέρος για την ηλεκτρονική κατάθεση του δικογράφου:

1. Ο Δικηγόρος για την «Ηλεκτρονική Κατάθεση Δικογράφου» ακολουθεί τα εξής βήματα:
I. Εισέρχεται στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) του ΔΣΑ μέσω της διαδικασίας αναγνώρισης χρήστη το οποίο ελέγχει την ιδιότητα και αρμοδιότητα του συγκεκριμένου δικηγόρου για να καταθέσει Δικόγραφο στο Πρωτοδικείο Αθηνών
II. Επιλέγει Διαδικασία
III. Επιλέγει είδος Δικογράφου
IV. Επιλέγει Αντικείμενο Διαφοράς
V. Επιλέγει τον αριθμό αντιγράφων που επιθυμεί προς επίδοση
VI. Επιλέγει το γραμμάτιο προκαταβολής το οποίο υπολογίζεται με βάση το ποσό αναφοράς.

2. Το ΠΣ του ΔΣΑ επικοινωνεί με το ΠΣ της Τράπεζα Πειραιώς και ο Δικηγόρος δίνοντας τα στοιχεία προς την Τράπεζα, ελέγχετε εάν υπάρχουν οι πόροι να δεσμευτεί το αντίστοιχο ποσό

3. Το ΠΣ της Τράπεζας ενημερώνει το ΠΣ του ΔΣΑ για τη δέσμευση

4. Το ΠΣ του ΔΣΑ αποστέλλει στο ΠΣ του Πρωτοδικείου όλα τα απαραίτητα δεδομένα για να συνεχίσει ο Δικηγόρος την κατάθεση (Σύλλογος, Αρ. Μητρώου, Ονομ/νυμο, Διεύθυνση, Τηλέφωνα, Ηλεκτρονική Διεύθυνση, έτος Γέννησης κτλ)

5. Το ΠΣ του Πρωτοδικείου ζητά από τον Δικηγόρο να συνεχίσει την κατάθεση του Δικογράφου καταχωρώντας τα λοιπά στοιχεία που είναι απαραίτητα (Διαδίκους, Δικόγραφο κτλ.)

6. Το ΠΣ του Πρωτοδικείου ορίζει αριθμό κατάθεσης του Δικογράφου και τη Δικάσιμο και στη συνέχεια αποστέλλονται τα στοιχεία αυτά στο ΠΣ του ΔΣΑ για να συνδεθεί ο κωδικός συναλλαγής με το συγκεκριμένο Δικόγραφο και να ολοκληρωθεί η συναλλαγή με την οριστική δέσμευση του ποσού.

7. Το ΠΣ του Πρωτοδικείου αποστέλλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δικηγόρου τα αντίγραφα και τα απαραίτητα αποδεικτικά κατάθεσης σε μορφή pdf και ψηφιακά υπογεγραμμένα με προηγμένη ψηφιακή υπογραφή.

8. Το ΠΣ του ΔΣΑ ενημερώνει τους 5 εμπλεκόμενους φορείς για την συναλλαγή, ενημερώνει τις καρτέλες των ασφαλισμένων για τις προσωπικές τους συναλλαγές και μεταφέρει τους πόρους στους αντίστοιχους λογαριασμούς που διαθέτουν οι φορείς σε Πιστωτικά Ιδρύματα.

Για την καλύτερη κατανόηση της διαδικασίας μπορείτε να δείτε το παρακάτω σχεδιάγραμμα.

Σε επόμενο άρθρο θα παρουσιαστούν αναλυτικά τα οφέλη που προσφέρει η παραπάνω λύση στους Δικηγόρους, στις Διοικητικές Υπηρεσίες των Δικαστηρίων και κατ’ επέκταση στους πολίτες.

Η ΑΓΟΡΑ είναι μία διαδικτυακή Πύλη (σε πιλοτική λειτουργία) στην οποία θα είναι υποχρεωμένοι όλοι οι Δημόσιοι Φορείς να καταχωρούν τα Αιτήματα, Προκηρύξεις, Συμβάσεις και Εντολές πληρωμής τους στο σύστημα αυτό. (http://agora.gov.gr)

Η Πύλη χωρίζεται σε τέσσερα διαφορετικά κομμάτια:
1. Πρωτογενή και Εγκεκριμένα Αιτήματα
2. Προκηρύξεις
3. Κατάλογος Συμβάσεων
4. Εντολές Πληρωμών

Το Login θα μπορεί να πραγματοποιηθεί και με τα στοιχεία πρόσβασης της «Διαύγειας». Η όλη διαδικασία ανάρτησης θα είναι ίδια με της «Διαύγειας» και η κάθε καταχώρηση θα παίρνει Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ). Θα καταχωρούνται κάποια βασικά στοιχεία σε ειδική φόρμα (π.χ. Φορέας, ο υπογράφων, ποσά, μικρή περιγραφή, CPV ή ΚΑΕ, αρ. πρωτοκόλλου, πότε θα επιθυμούσε ο Φορέας την Προμήθεια, αρ. διακήρυξης κτλ) για κάθε Αίτημα, Προκήρυξη, Σύβαση, Εντολή και θα επισυνάπτεται το έγγραφο (μόνο pdf). Θα μπορούν να διασυνδεθούν οι πληρωμές με τις συμβάσεις, οι συμβάσεις με τα αιτήματα, οι πληρωμές με τα αιτήματα και οι συμβάσεις με τις προκηρύξεις.

Μελλοντικός στόχος είναι να διασυνδέονται οι βάσεις δεδομένων της «Διαύγειας» και της ΑΓΟΡΑΣ και συγκεκριμένα να ενημερώνεται ταυτόχρονα με τη βάση δεδομένων της «Διαύγειας» και η ΑΓΟΡΑ. Επίσης θα διασυνδέεται η ΑΓΟΡΑ και με το Μητρώο Δεσμεύσεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, για την παρακολούθηση της εύρυθμης εκτέλεσης του προϋπολογισμού των φορέων του δημοσίου τομέα, ως προς το σκέλος της έγκρισης και πληρωμής δαπανών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ανάθεσης και εκτέλεσης δημόσιων συμβάσεων.

Τέλος θα υπάρχει δυνατότητα διασύνδεσης της ΑΓΟΡΑΣ με κάθε άλλο μητρώο που τηρείται από τις υπηρεσίες του Δημοσίου για την παρακολούθηση της πορείας ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων για ελεγκτικούς, δημοσιονομικούς και στατιστικούς σκοπούς.

Κάθε έτος κατατίθενται 1.200.000 δικόγραφα σε όλες τις βαθμίδες των Δικαστηρίων με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ουρές σε αυτά για την κατάθεση έντυπων δικογράφων. Εντονότερο εμφανίζεται το φαινόμενο αυτό στα μεγάλα Πρωτοδικεία της Χωράς. Τα 44.500 μέλη (δικηγόροι) των 63 Δικηγορικών Συλλόγων που υπάρχουν σε όλη τη Χώρα αντιμετωπίζουν σημαντικές καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση τους κατά τη διάρκεια της κατάθεσης δικογράφων δημιουργώντας κατά συνέπεια μεγάλες καθυστερήσεις και στην εξυπηρέτηση των πολιτών.

Οι καθυστερήσεις αυτές υπολογίζονται σε δύο περίπου ώρες για κάθε κατάθεση. Επιπλέον οι δικηγόροι είναι αναγκασμένοι να βρίσκονται σε συνεχείς μετακινήσεις για να καταθέτουν τα δικόγραφα σπαταλώντας άσκοπα χρόνο και χρήμα σε κάθε τους μετακίνηση. Στα παραπάνω έρχονται να προστεθούν και ο αυξημένος αριθμός δικαστικών υπαλλήλων που είναι αναγκασμένοι να απασχολούνται για την κατάθεση και διαχείριση των δικογράφων αλλά και η σημαντική δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι υπάλληλοι όταν εμφανίζεται η ανάγκη να αναζητήσουν παλιότερα δικόγραφα.

Ο Νόμος 3994/2011 ΦΕΚ 165/Α/25-7-2011 δημιουργήθηκε έχοντας ως κύριο στόχο τον εξορθολογισμό και τη βελτίωση της απονομής πολιτικής δικαιοσύνης εξαλείφοντας σε μεγάλο βαθμό τις καθυστερήσεις και τα προβλήματα που προαναφέρθηκαν. Για την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου ένα από τα κρίσιμα σημεία που νομοθετούνται στο Ν. 3994 είναι η κατάθεση και παρακολούθηση δικογράφων και με ηλεκτρονικά μέσα. Σε επόμενο άρθρο θα εξετάσουμε πως η χρήση των ΤΠΕ μπορεί να δώσει ουσιαστική λύση στο συγκεκριμένο θέμα βελτιώνοντας την εξυπηρέτηση των δικηγόρων και των πολιτών. Πιο συγκεκριμένα θα εξετάσουμε πως και σε τι βαθμό μπορούν οι ΤΠΕ να μειώσουν:

-Τον αριθμό των δικαστικών υπαλλήλων που απασχολούνται για την κατάθεση και διαχείριση των δικογράφων

-Τον χρόνο που απαιτείται να σπαταλήσουν οι δικαστικοί υπάλληλοι για να αναζητήσουν παλιότερα δικόγραφα.

-Την αναμονή των δικηγόρων στα Δικαστήρια για την κατάθεση των δικογράφων

-Τις μετακινήσεις των δικηγόρων για την κατάθεση των δικογράφων. Η μείωση των μετακινήσεων θα έχει ως αποτέλεσμα:

– Να μην σπαταλούν πλέον χρόνο και χρήμα για να μετακινούνται

– Να μην εκλύουν στην ατμόσφαιρα διοξείδιο του άνθρακα (CO2) μειώνοντας με αυτό τον τρόπο το ενεργειακό τους αποτύπωμα.

Σε επόμενα άρθρα θα παρουσιάσουμε την προσέγιση της OTS και πως αυτή εφαρμόστηκε στην πράξη

Ένα πολύ χρήσιμο site, το οποίο αποτελεί μια βιβλιοθήκη νομοθεσίας και ο χρήστης μπορεί να βρει εύκολα και γρήγορα νομοθετικά έγγραφα χωρίς να χρειάζεται συνδρομή είναι το http://www.docman.gr/.

Στο docman.gr μπορείτε να δείτε πρόσφατες εγγραφές και νεότερα έγγραφα στην αρχική σελίδα. Μπορείτε επίσης να πλοηγηθείτε στην βιβλιοθήκη του site να ψάξετε έγγραφα ομαδοποιημένα σε κατηγορίες ή ακόμη και με την χρήση των ετικετών. Ακόμη μπορείτε να ‘Μοιραστείτε’ άρθρα στα Social Networks (Facebook, Twitter κλπ).

Το μόνο σίγουρο είναι ότι αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο το οποίο θα σας βοηθήσει στην καθημερινή σας εργασία.

H OTS ανακοινώνει το νέο Σύστημα Διαχείρισης Δημοσιεύσεων Διαύγειας το οποίο έχει δημιουργηθεί για να καλύψει την ανάγκη διαχείρισης των αποφάσεων που κοινοποιούν οι Δημόσιοι Φορείς στο διαδίκτυο, βάσει του Ν.3861/2010.

Μέσω κατάλληλης παραμετροποίησης, η εφαρμογή μπορεί να επιταχύνει σημαντικά τη διαδικασία προετοιμασίας αποφάσεων, καθώς και της ανάρτησής τους στο σύστημα της Δι@ύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Η εφαρμογή προσφέρει ένα προσιτό γραφικό περιβάλλον στο οποίο οι χρήστες μπορούν να διαχειριστούν το σύνολο των αποφάσεων που αναρτούν, διεξάγοντας αναζητήσεις σε παλιότερες αποφάσεις ή σε αποφάσεις που είναι σε εκκρεμότητα για δημοσίευση. Μέσω του γραφικού περιβάλλοντος, ο χρήστης έχει πρόσβαση στις ακόλουθες λειτουργίες:

 • Ευρετήριο αποφάσεων: Παρέχεται δυνατότητα διεξαγωγής αναζητήσεων στο σύνολο των αποφάσεων του φορέα. Ο χρήστης μπορεί να προσαρμόσει τις αναζητήσεις του συμπληρώνοντας τα διαθέσιμα πεδία φιλτραρίσματος (Ημ/νία έκδοσης/ανάρτησης, Θέμα, ΑΔΑ κ.ά.).
 • Δημιουργία νέων αποφάσεων: Ο χρήστης μπορεί να προετοιμάσει μία νέα απόφαση συμπληρώνοντας τα πεδία της σχετική φόρμας και υποβάλλοντας το έγγραφο της απόφασης σε ηλεκτρονική μορφή. Η λειτουργία είναι όμοια με την αντίστοιχη της εφαρμογής που διατίθεται από το Υπουργείο Εσωτερικών, με τη διαφορά ότι η εφαρμογή μπορεί επιταχύνει τη διαδικασία συμπληρώνοντας τη φόρμα με προκαθορισμένες τιμές. Οι τιμές αυτές μπορούν να καθοριστούν παραμετρικά από τους διαχειριστές της εφαρμογής.
 • Αυτόματη δημιουργία αποφάσεων: Η εφαρμογή μπορεί να επικοινωνήσει με άλλα συστήματα λογισμικού και να αντλήσει πληροφορία από αυτά έτσι ώστε να προτείνει στο χρήστη πιθανές αποφάσεις προς ανάρτηση (βλ. “Διασύνδεση με τρίτα συστήματα”). Με αυτόν τον τρόπο, δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να παράγει αυτόματα αποφάσεις με ένα κλικ του ποντικιού.
 • Επεξεργασία και αποθήκευση αποφάσεων: Το σύστημα δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να αποθηκεύσει τις αποφάσεις που έχει δημιουργήσει, και να τις επεξεργαστεί οποτεδήποτε επιθυμεί. Οι πληροφορίες των αποφάσεων παραμένουν ως έχουν ακόμα και μετά την αποσύνδεση του χρήστη. Έτσι, σε περίπτωση τεχνικού ή άλλου προβλήματος, ο χρήστης μπορεί να συνεχίσει την εργασία του κανονικά.
 • Ανάρτηση αποφάσεων: Το σύστημα δίνει τη δυνατότητα άμεσης αποστολής μίας απόφασης από τη φόρμα επεξεργασίας, ή επιλογής μίας ή περισσότερων αποφάσεων από το ευρετήριο και μαζικής ανάρτησής τους στο σύστημα της Διαύγειας. Σε κάθε περίπτωση, το σύστημα ενημερώνει το χρήστη για το αποτέλεσμα της διαδικασίας. Σε περίπτωση αποτυχίας, η διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί, και η εφαρμογή διαθέτει ιστορικό των επιτυχημένων και αποτυχημένων αποστολών για κάθε απόφαση.
 • Διαχείριση χρηστών: Ο διαχειριστής της εφαρμογής μπορεί να δημιουργήσει χρήστες μέσω του γραφικού περιβάλλοντος και να ορίσει τα δικαιώματά τους, τόσο ως προς τις επιλογές που θα τους παρέχονται στην εφαρμογή, όσο και ως προς το σύνολο των αποφάσεων που θα μπορούν να διαχειρίζονται.
 • Επιλογές παραμετροποίησης: Η εφαρμογή διαθέτει ένα μεγάλο αριθμό παραμέτρων τις οποίες μπορούν να διαμορφώσουν οι διαχειριστές ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε φορέα. Μερικές από τις δυνατότητες που προσφέρονται είναι ο καθορισμός προκαθορισμένων τιμών για τα μεταδεδομένα των αποφάσεων που δημιουργούν, ο συγχρονισμός της εφαρμογής με το σύστημα Opendata της Διαύγειας για την ενημέρωση των πληροφοριών που αφορούν το φορέα (Πληροφορίες υπογραφόντων, οργανωτικών μονάδων κλπ).

Διασύνδεση με τρίτα συστήματα

Το ισχυρότερο χαρακτηριστικό της εφαρμογής είναι η δυνατότητα διασύνδεσης με άλλα συστήματα που διαθέτουν οι φορείς, είτε αυτά έχουν αναπτυχθεί από την OTS είτε από τρίτους. Με τη δυνατότητα αυτή είναι εφικτή η πλήρης αυτοματοποίηση της διαδικασίας δημιουργίας αποφάσεων έτοιμων για άμεση ανάρτηση, καθώς μπορούν να επιτευχθούν τα εξής:

 • Άντληση δεδομένων από τα τρίτα συστήματα και συσχετισμός τους με μεταδεδομένα της Διαύγειας: Η εφαρμογή μπορεί να επικοινωνήσει με συστήματα στα οποία μπορεί να υπάρχει ήδη διαθέσιμη πληροφορία σχετική με τις αποφάσεις που αφορούν τους φορείς. Το Σύστημα Διαχείρισης Δημοσιεύσεων  μπορεί να αξιοποιήσει αυτήν την πληροφορία για την προετοιμασία αποφάσεων, απαλλάσσοντας με αυτόν τον τρόπο τους υπαλλήλους των φορέων που είναι επιφορτισμένοι με το έργο της ανάρτησης από τη διαδικασία χειροκίνητης εισαγωγής όλων των πληροφοριών για κάθε απόφαση που αναρτάται.
 • Αυτόματη παραγωγή ηλεκτρονικών εγγράφων: Η άντληση και η αξιοποίηση της διαθέσιμης πληροφορίας από τρίτα συστήματα κάνει εφικτή  και την αυτόματη παραγωγή ηλεκτρονικών εγγράφων έτοιμων για ανάρτηση, απαλλάσσοντας έτσι τους χρήστες από τη διαδικασία ανταλλαγής εγγράφων εντός του εκάστοτε φορέα και μετατροπή τους από άλλα format σε PDF. Εναλλακτικά, εφόσον έχουν ήδη παραχθεί τα  έγγραφα των αποφάσεων εκτός της εφαρμογής, μπορεί να τα αξιοποιήσει χωρίς να παράγει νέα.
 • Προετοιμασία αποφάσεων προς ανάρτηση: Κάθε απόφαση που αναρτάται στο σύστημα της Διαύγειας αποτελείται από το έγγραφο της απόφασης σε ηλεκτρονική μορφή (PDF) και από τις πληροφορίες που αφορούν το περιεχόμενό του. Το Σύστημα Διαχείρισης Δημοσιεύσεων Διαύγειας, μέσω της ισχυρής παραμετροποίησής του και της αξιοποίησης των τρίτων συστημάτων των φορέων,  κάνει εφικτή την παραγωγή νέων αποφάσεων σε ένα και μόνο βήμα, χωρίς την ανάγκη “χειροκίνητης” εισαγωγής δεδομένων.

 

Δείτε screenshots του συστήματος ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο

https://plus.google.com/u/0/photos/115011464500650881916/albums/5652551544358804625