Αρχείο άρθρων για την κατηγορία ‘Λογισμικό’

Σύμφωνα με τον Ν. 4440/2016 (Άρθρο 24) από την 1 Ιουλίου 2017 όλα τα έγγραφα που θα διακινούνται μεταξύ Δημοσίων Φορέων πρέπει να είναι σε ηλεκτρονική μορφή και ψηφιακά υπογεγραμμένα.

Διαδικασίες όπως η χρέωση προς ενέργεια εισερχόμενων εγγράφων και η εσωτερική διακίνησή τους θα πραγματοποιούνται μέσω Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων με χρήση εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής και εγκεκριμένης ηλεκτρονικής χρονοσφραγίδας.

Άμεσοι στόχοι και αναμενόμενα οφέλη για το Ελληνικό Δημόσιο είναι η εξοικονόμηση κόστους και ανθρωποωρών εργασίας, περισσότερη διαφάνεια και πιο φιλική προς το περιβάλλον δημόσια διοίκηση. Αναμένεται δημοσιονομική εξοικονόμηση της τάξεως των 400 εκατ. ευρώ κατά έτος σύμφωνα με τη σχετική μελέτη του ΙΟΒΕ (2014).

Η OTS έχει διαθέσιμο σύγχρονο Σύστημα για την Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων, πλήρως προσαρμοσμένο και εναρμονισμένο στις ανάγκες των Δημοσίων Φορέων. Στα πλεονεκτήματα που προσφέρει το λογισμικό περιλαμβάνονται τα κάτωθι:

 • Εξοικονόμηση χρόνου για την αναζήτηση εγγράφων,
 • Ελαχιστοποίηση της χρήσης χαρτιού & λοιπών αναλώσιμων,
 • Διευκόλυνση της εσωτερικής επικοινωνίας σε μεγάλους Οργανισμούς με διάσπαρτα Κτίρια / Υπηρεσίες,
 • Άμεση ενημέρωση των υπαλλήλων για τη χρέωση εισερχομένων εγγράφων,
 • Αποτελεσματικότερη διαχείριση διαδικασιών διεκπεραίωσης,
 • Παρακολούθηση και διαχείριση των χρεωμένων εγγράφων από κάθε στέλεχος της Υπηρεσίας,
 • Δυνατότητα πλήρους διαχείρισης εγγράφων,
 • Αυτοματοποιημένη ενημέρωση για την εξέλιξη της διεκπεραίωσης των εγγράφων,
 • Έλεγχος, έγκριση, επικαιροποίηση και πιστοποίηση σχεδίων εγγράφων με τη χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής,
 • Εξοικονόμηση πόρων για την αποθήκευση/φύλαξη των αντιγράφων

Επιπλέον η OTS υποστηρίζει το πρότυπο  e-Delivery, μέρος του ευρωπαϊκού ψηφιακoύ προγράμματος Connecting Europe Facility (CEF). Το e-Delivery  συμβάλει στην ανταλλαγή δεδομένων και εγγράφων ανάμεσα στις Δημόσιες Υπηρεσίες, τις Επιχειρήσεις και τους Πολίτες με ασφαλή, αξιόπιστο τρόπο. Μέσω του e-Delivery χρησιμοποιούνται τυποποιημένα πρωτόκολλα μεταφοράς και πολιτικές ασφαλείας. Τα παραπάνω έχουν πλήρως ενσωματωθεί  στο σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων που διαθέτει η OTS αναβαθμίζοντας τις λειτουργίες του ως εξής:

 • Ανταλλαγή έγγραφων και δεδομένων, χρησιμοποιώντας ένα τυποποιημένο σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρωτόκολλο ανταλλαγής μηνυμάτων, πέραν του e-mail
 • Βεβαιότητα ότι τα στοιχεία και τα έγγραφα που ανταλλάσσονται είναι ασφαλή και δεν υφίστανται τροποποιήσεις (ακεραιότητα)
 • Σιγουριά ότι τα έγγραφα είναι κρυπτογραφημένα κατά τη μετάδοσή τους (εμπιστευτικότητα)
 • Πρόσβαση σε προηγμένες και παραμετροποιήσιμες καταγραφές των γεγονότων που σχετίζονται με την ανταλλαγή δεδομένων και εγγράφων
 • Ανταλλαγή εγγράφων και αρχείων μεγαλύτερων των 50 Μb.
 • Θα υπάρχει εγγύηση ότι τα στοιχεία και τα έγγραφα παραδίδονται μία και μόνη φορά (εξαλείφονται επαναλήψεις, αποδείξεις, κ.τ.λ.)

 

 

Όλες οι διαδικασίες που καταλήγουν στην έκδοση διοικητικών πράξεων εκ μέρους των Φορέων του Δημοσίου (π.χ. η σύνταξη, η προώθηση για υπογραφή, η θέση της υπογραφής), καθώς και λοιπές διαδικασίες χειρισμού εγγράφων εντός της κάθε Υπηρεσίας (π.χ. η χρέωση προς ενέργεια εισερχόμενων εγγράφων, η εσωτερική διακίνησή τους καθώς και η αρχειοθέτηση αυτών), θα πραγματοποιούνται μέσω Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων με χρήση εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής και εγκεκριμένης ηλεκτρονικής χρονοσφραγίδας.

Αυτό προβλέπει το άρθρο 24 του νόμου για την κινητικότητα, το οποίο προβλέπει τη θέσπιση ηλεκτρονικής διαδικασίας έκδοσης και διακίνησης διοικητικών πράξεων και εγγράφων στο δημόσιο τομέα.

Η ρύθμιση κρίνεται αναγκαία για τρεις στόχους:

 • Εξοικονόμηση κόστους και ανθρωποωρών εργασίας
 • Διαφάνεια στη δημόσια διοίκηση και
 • Δημόσια διοίκηση πιο φιλική προς το περιβάλλον.

Με την εφαρμογή της ρύθμισης θα επιτευχθεί, όπως επισημαινόταν στην αιτιολογική έκθεση που συνόδευε το νομοσχέδιο, μέγιστη δημοσιονομική εξοικονόμηση της τάξεως των 400 εκατ. ευρώ κατά έτος σύμφωνα με τη σχετική μελέτη του ΙΟΒΕ (2014). Μάλιστα, είναι σημαντική μια ακόμη επισήμανση: Αν και από το 2001 υφίσταται το νομικό πλαίσιο για την εισαγωγή της προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, το Ελληνικό Δημόσιο έχει δαπανήσει τα τελευταία 15 έτη περίπου 6 δισ. ευρώ εμμένοντας στη χρήση χαρτιού και έντυπης διαδικασίας δημιουργίας και ροής εγγράφων.

 Σε όλο το Δημόσιο από το 2017

Η ισχύς της ρύθμισης αρχίζει για το σύνολο των Υπουργείων από την 1η Ιουλίου 2017. Δίνεται όμως και μια διασταλτική δυνατότητα στο χρονοδιάγραμμα, καθώς ορίζεται ότι η έναρξη ισχύος δύναται να παραταθεί έως την 1η Ιουνίου 2017 με κοινή απόφαση του υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αρμόδιου για θέματα Διοικητικής Μεταρρύθμισης και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού.

 

Παρακολούθηση των Προστίμων και Λοιπών Οφειλών, που αποστέλλονται στη Δ.Ο.Υ. προς είσπραξη, με το  Σύστημα Οικονομικής Διαχείρισης της OTS.

Ο δεύτερος βαθμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη χώρα μας, ξεκίνησε με το Ν. 2218/1994 με την ίδρυση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και ολοκληρώθηκε με τον Ν. 3852/2010 και τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση στην αρχή και στη συνέχεια η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση κληρονόμησε τις Yπηρεσίες της κρατικής Νομαρχίας οι οποίες κάλυπταν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων (Βιομηχανία, Εμπόριο, Υγεία, Περιβάλλον, Αγροτικός Τομέας, Μεταφορές, κλπ). Από τη σύσταση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ενώ προβλεπόταν η σύσταση Οικονομικής Υπηρεσίας, η εκκαθάριση των δαπανών διενεργούνταν από τις ΥΔΕ καθώς και η είσπραξη και η βεβαίωση εσόδων διενεργούνταν μέσω των ΔΟΥ.  Η κατάσταση αυτή ενώ ήταν μεταβατική ισχύει μέχρι σήμερα και έχει οδηγήσει σε μια σειρά δυσλειτουργιών. Μια από αυτές τις δυσλειτουργίες είναι η βεβαίωση και η είσπραξη των εσόδων των Περιφερειών. Συγκεκριμένα, οι Περιφέρειες σήμερα ενώ βεβαιώνουν το έσοδο με την ευρεία έννοια, εκδίδουν την απόφαση επιβολής του προστίμου, η ταμειακή βεβαίωση καθώς και η είσπραξη γίνεται στη ΔΟΥ.  Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι Περιφέρειες να μην γνωρίζουν ποια έσοδα έχουν βεβαιωθεί καθώς ποια έχουν εισπραχθεί.

Το πληροφοριακό σύστημα της OTS για την Οικονομική Διαχείριση των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων, καλύπτει το σύνολο των διαδικασιών ενός ΝΠΔΔ, στο σκέλος των εσόδων με τη βεβαίωση και την είσπραξη τους,  καθώς και στο σκέλος των εξόδων, με την εκκαθάριση και πληρωμή των δαπανών.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αποφάσισε να ενεργοποιήσει πλήρως το κύκλωμα των εσόδων ξεκινώντας με την βεβαίωση των εσόδων είτε οίκοθεν είτε με τη σύνταξη χρηματικών καταλόγων καθώς και την είσπραξη τους. Η ταμειακή βεβαίωση συνεχίζει να πραγματοποιείται από την Δ.Ο.Υ. όπως και η είσπραξη των εσόδων.

Συγκεκριμένα η αρμόδια Διεύθυνση της Περιφέρειας ακολουθεί την παρακάτω διαδικασία :

 • Καταχώρηση Χρηματικού Καταλόγου με την Απόφαση Επιβολής Προστίμων ή Καταλογισμού Οφειλών
 • Ενημέρωση του Οφειλέτη και Υποχρέωση του να προσκομίσει το Αποδεικτικό Εξόφλησης μετά την πληρωμή
 • Μετά τη νόμιμη προθεσμία ενστάσεων σε περίπτωση Μη Εξόφλησης γίνεται η Βεβαίωση του Χρηματικού Καταλόγου και εκτύπωση Αναλυτικών Καταστάσεων της εκάστοτε Δ.Ο.Υ.
 • Σε περίπτωση Εξόφλησης πριν την αποστολή στη Δ.Ο.Υ. γίνεται καταχώρηση του Διπλοτύπου Είσπραξης της Δ.Ο.Υ. ώστε να γίνει η εξαίρεση της οφειλής από την αποστολή στη Δ.Ο.Υ.
 • Την εκπαίδευση χρηστών των Διευθύνσεων της Περιφέρειας που υποβάλουν πρόστιμα

 Ενδεικτικά  αναφέρονται οι κατηγορίες εσόδων που παρακολουθούνται:

 • Αχρεωστήτως Καταβληθέντα Επιδόματα
 • Φθορές Δημοσίων Έργων
 • Μισθώματα Εποικιστικών Εκτάσεων και Κυκλοφοριακών Συνδέσεων
 • Ανεξόφλητα Πρόστιμα από Μεικτά Κλιμάκια Ελέγχου.

Τα οφέλη  για την Περιφέρεια είναι :

 • Η εισαγωγή και η παρακολούθηση της αποστολής προστίμων από ένα ενιαίο σύστημα για όλη τη Περιφέρεια (περισσότεροι από 100 χρήστες)
 • Η δυνατότητα παρακολούθησης εισπρακτέου υπολοίπου ανά ΚΑΕ στα έσοδα της
 • Η δυνατότητα παρακολούθησης απεσταλμένων εσόδων ανά Δ.Ο.Υ.
 • Στοιχεία υποβολής ως προς τα στοιχεία εσόδων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας αλλά και σε αρμόδιους φορείς ελέγχου

Επόμενος στόχος είναι η ηλεκτρονική ανταλλαγή στοιχείων με τις Δ.Ο.Υ.  προκειμένου να ενημερώνεται αυτόματα το Πληροφοριακό Σύστημα της Περιφέρειας με τα εισπραχθέντα έσοδα από τις Δ.Ο.Υ.

Να σημειώσουμε επίσης ότι πληροφοριακό σύστημα της OTS παρέχει ήδη όλες τις απαραίτητες λειτουργίες για την εκκαθάριση των δαπανών, αρμοδιότητα που πρόκειται να μεταβιβαστεί από τις ΥΔΕ στις Περιφέρειες.

Πληρωμές Χωρίς Χρονοτριβές

Η ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των Πολιτών και επιχειρήσεων μπορεί να αναβαθμιστεί σε σημαντικό βαθμό με την εφαρμογή τεχνολογικών λύσεων όπως οι ηλεκτρονικές πληρωμές. Η αξιοποίηση των ψηφιακών συστημάτων πληρωμής σε οποιονδήποτε Δημόσιο Οργανισμό είναι πλέον απαραίτητη και απαιτητή από τους Πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Πλέον όλο και περισσότεροι Πολίτες και επιχειρήσεις ζητούν να εξυπηρετηθούν ηλεκτρονικά πληρώνοντας τις οφειλές μέσω του διαδικτύου με στόχο τη μείωση των μετακινήσεων τους και του συνολικού κόστους που συνοδεύει κάθε υπηρεσία που λαμβάνουν από τους Δημόσιους Φορείς. Στις μέρες μας η χρήση ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω του Συστήματος ΔΙΑΣ είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη αν λάβουμε υπόψη ότι μόνο για το έτος 2015 εκκαθαρίστηκαν 202,02 εκ. συναλλαγές πληρωμών συνολικής αξίας 193,81 δις ευρώ. Σε αυτό έρχεται να προστεθεί και η υποχρέωση για την κάλυψη του αφορολογήτου ποσού του κάθε φυσικού προσώπου με πληρωμές μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών και καρτών. Είναι φανερό πλέον ότι οποιοσδήποτε Οργανισμός επιθυμεί να προσφέρει σύγχρονες και αναβαθμισμένες υπηρεσίες προς τους Πολίτες και τις επιχειρήσεις πρέπει να ενσωματώσει στην καθημερινή του λειτουργία τη δυνατότητα πληρωμών μέσω του Ηλεκτρονικού Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.

Τις ηλεκτρονικές πληρωμές μέσω του Διατραπεζικού Σύστημα ΔΙΑΣ έχει ενσωματώσει η OTS A.E. για να ικανοποιήσει την απαίτηση αυτή. Με την εφαρμογή των ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω ΔΙΑΣ επιτυγχάνεται:

 • Γρήγορη και αξιόπιστη εξυπηρέτηση των Πολιτών και Επιχειρήσεων.
 • Μείωση του απαιτούμενου χρόνου εξυπηρέτησης.
 • Μείωση της γραφειοκρατείας.
 • Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι στο Δήμο Καρπενησίου όπου εγκαταστάθηκε το Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληρωμών μέσω ΔΙΑΣ στους πρώτους 7 μήνες λειτουργίας του πραγματοποιήθηκαν 2.846 πληρωμές. – Είναι προφανές ότι ο Δήμος αποφορτίστηκε κατά 2.846 επισκέψεις οφειλετών στα Ταμεία του χωρίς να απασχοληθεί κανένας υπάλληλος για αυτά τα έσοδα, ενώ ο Δήμος ενημερώθηκε με αυτοματοποιημένο τρόπο για τις πληρωμές των οφειλετών.

Την Παρασκευή 22 Μαΐου 2015 πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Ηρακλείου Κρήτης, ημερίδα την οποία διεξήγαγε το Πανεπιστήμιο Κρήτης με τίτλο “ Free Software and a Free Digital Society”. Μεταξύ των κύριων χορηγών της εκδήλωσης ήταν η OTS, ενώ την  ημερίδα παρακολούθησαν ακαδημαϊκοί, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και του τοπικού εμπορικού επιμελητηρίου, ερευνητές από το ‘Iδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας καθώς και πλήθος μεταπτυχιακών και προπτυχιακών φοιτητών.

Κεντρικός ομιλητής και βασικός λόγος που διοργανώθηκε η ημερίδα ήταν ο  Dr. Richard Stallman – διάσημος προγραμματιστής ελεύθερου λογισμικού, ιδρυτής του κινήματος ελεύθερου λογισμικού, του ιδρύματος ελεύθερου λογισμικού FSF αλλά κυρίως, βασικός συντελεστής σύλληψης & υλοποίησης του εγχειρήματος GNU (ολοκληρωμένο λειτουργικό υπολογιστικό σύστημα τύπου Unix το οποίο είναι  ελεύθερο λογισμικό και στον πυρήνα του χρησιμοποιεί το Linux) και εφευρέτης της έννοιας του copyleft  και της GPL (General Public License) για το λογισμικό.

Την ομιλία του Dr.Richard Stallman πλαισίωσαν ομιλίες ερευνητών και ακαδημαϊκών για τα οφέλη του ελεύθερου λογισμικού. Τέλος, ανεξάρτητο group φοιτητών παρουσίασε ένα πλήρως λειτουργικό  3D printer το οποίο φτιάξανε στον προσωπικό τους χρόνο.

Με τη χορηγία της ημερίδας η OTS εκφράζει τη συνεχή υποστήριξή της προς τις καινοτόμες τεχνολογικές προσεγγίσεις παραγωγής λογισμικού και κάθε σχετικής προσπάθειας μετάδοσής τους.

Η ολοένα αυξανόμενη ανάγκη για αποδοτικότερη διαχείριση των εγγράφων ενός οργανισμού, έδωσε ώθηση στην ανάπτυξη των Πληροφοριακών Συστημάτων Ηλεκτρονικής Αρχειοθέτησης και Διαχείρισης Εγγράφων (ΗΑΔΕ).

Μερικά μόνο από τα πλεονεκτήματα και τις ευκολίες που προσφέρει ένα Σύστημα Ηλεκτρονικής Αρχειοθέτησης και Διαχείρισης Εγγράφων είναι τα παρακάτω:

Μειωμένο κόστος αποθήκευσης εγγράφων: Στο πλαίσιο της Ηλεκτρονικής Αρχειοθέτησης και Διαχείρισης Εγγράφων η οργανωμένη και αυτοματοποιημένη αποθήκευση εγγράφων συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικού χώρου αποθήκευσης και άρα στην εξοικονόμηση χρημάτων.
Αυξημένη παραγωγικότητα: Υπάρχει γρήγορη και εύκολη πρόσβαση στα έγγραφα και τα αρχεία, μέσω των υπολογιστών σε κάθε γραφείο του Οργανισμού.
Μείωση κόστους εκτύπωσης των εγγράφων: Τα ηλεκτρονικά έγγραφα βγαίνουν πλέον σε φωτοαντίγραφα μόνο όταν υπάρχει απαίτηση τους.
Μείωση κόστους διανομής εγγράφων : Τα έγγραφα μπορούν να διανέμονται χωρίς κόστος, με αποτέλεσμα τα έξοδα μεταφοράς και διανομής να είναι πλέον ελάχιστα. Η ΗΑΔΕ επιπλέον προβλέπει τρόπους και τεχνολογικές λύσεις για να γίνεται αυτή η διανομή όσο το δυνατόν πιο συντονισμένα και γρήγορα.
Λιγότερα λάθη ανθρώπινου παράγοντα: Η αναζήτηση, στα πλαίσια ενός συστήματος διαχείρισης εγγράφων, επιτρέπει στους χρήστες να αναζητούν συγκεκριμένες πληροφορίες σε αμέτρητα ηλεκτρονικά έγγραφα μέσα σε δευτερόλεπτα, από το σταθμό εργασίας τους.
Μικρότερες απαιτήσεις για προσωπικό: Με τη χρήση ΗΑΔΕ εξοικονομείται ανθρωποπροσπάθεια για την αποθήκευσης και αναζήτηση εγγράφων
Μειωμένο κόστος έκδοσης αναφορών: Χωρίς ΗΑΔΕ η κάθε αναφορά που κατασκευάζεται χρειάζεται ξεχωριστή προσοχή και επιμέλεια. Με την ΗΑΔΕ η διαδικασία αυτή είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και ταχύτατη.
Ταχύτερη εξυπηρέτηση: Οι διαδικασίες του Οργανισμού εκτελούνται γρηγορότερα, αφού υπάρχει γρήγορη πρόσβαση σε πληροφορίες και έγγραφα.
Αποδοτικότερη λήψη αποφάσεων:  Άνθρωποι σε τελείως διαφορετικές τοποθεσίες, έχουν τη δυνατότητα να εξετάζουν το ίδιο έγγραφο/πληροφορία, την ίδια στιγμή επιτρέποντας την ταχύτερη λήψη αποφάσεων.
Παρακολούθηση ροών εργασίας: Σε περιπτώσεις διαδικασιών με προκαθορισμένα βήματα υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης της ροής ενός εγγράφου, προσθήκη επιπλέον εγγράφων στην ίδια ροή, αναθέσεις σε συγκεκριμένους υπαλλήλους και παρακολούθησης του status κάθε βήματος (π.χ. Ολοκληρωμένο, Εγκεκριμένο, Απόρριψη κ.α.)
Μεγαλύτερη πρόσβαση σε συγκεκριμένες πληροφορίες: Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν σε μια ολόκληρη βάση δεδομένων,  πολλαπλά έγγραφα που να περιέχουν τη ζητούμενη πληροφορία.
Προστασία εγγράφων: Τα ηλεκτρονικά αρχεία μπορούν εύκολα να αντιγραφούν σε εναλλακτικές τοποθεσίες και να διαφυλαχτούν από καταστροφές.
Ανάθεση ρόλων και δικαιωμάτων:  Στα πλαίσια ενός συστήματος ΗΑΔΕ, προβλέπεται η διαδικασία προσδιορισμού των διαφόρων ρόλων και δικαιωμάτων που μπορεί να αποδοθούν στους υπαλλήλους και με βάση αυτά, να γίνεται έλεγχος σε ποια έγγραφα έχει πρόσβαση ο κάθε υπάλληλος και για ποια ενέργεια (ανάγνωση, επεξεργασία, κοινοποίηση).

Για να γίνουν πλήρως αντιληπτά τα πραγματικά πλεονεκτήματα της υιοθέτησης Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων από τους Φορείς, σας παραθέτουμε ενδεικτικό σχετικό παράδειγμα.

Έστω ότι σε κάποιο Οργανισμό υπάρχουν 25 σημεία/καταστήματα στα οποία δημιουργούνται, πρωτοκολλούνται και διαχειρίζονται έγγραφα. Η διασπορά των Υπηρεσιών δημιουργεί την ανάγκη συλλογής, αποθήκευσης, αναζήτησης και σύνθεσης των πληροφοριών που βρίσκονται καταχωρημένες σε έγγραφα που δημιουργούνται καθημερινά κατά τη διάρκεια λειτουργίας του Οργανισμού. Σας παραθέτουμε «Return of Investment (ROI)» σε βάθος πενταετίας για την περίπτωση που ο Οργανισμός δε χρησιμοποιεί κάποιο Πληροφοριακό Σύστημα για την Ηλεκτρονική Αρχειοθέτηση και Διαχείριση των Εγγράφων (ΗΑΔΕ).

Υπολογίσαμε ότι 25 διαφορετικά σημεία, όσες και οι Υπηρεσίες του Φορέα, δημιουργούν καθημερινά περίπου 3.000 σελίδες με μέσο όρο 5 σελίδες ανά έγγραφο. Επίσης οι εργάσιμες ημέρες υπολογίστηκαν σε 22 ανά μήνα, το κόστος ταχυδρομικών τελών σε 0,40€ και το κόστος αποστολής με courier σε 3,00€.

Με δεδομένα τα παραπάνω κόστη, παραθέτουμε τον αναλυτικό πίνακα με τα κόστη που βαρύνουν τον Οργανισμό για την αποθήκευση, αποστολή και αναζήτηση εγγράφων χωρίς & με τη χρήση «Συστήματος Διαχείρισης Εγγράφων».  Για τους πίνακες πατήστε το σύνδεσμο:

ROI ΠΣ Ηλεκτρονικής Αρχειοθέτησης και Διαχείρισης Εγγράφων

Με την εφαρμογή του «Συστήματος Διαχείρισης Εγγράφων» παρατηρείται δραματική πτώση του κόστους που βαραίνει τον Οργανισμό, όπως φαίνεται και στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Για να δείτε το έντυπο της εφαρμογής “Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων” πατήστε εδώ .

Ο βασικότερος στόχος των οργανισμών του Δημοσίου Τομέα έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή και εύρυθμη λειτουργία τους δεν είναι άλλος από την αύξηση των εσόδων. Αποτελεί το πιο σημαντικό στοιχείο που θα οδηγήσει σε ρεαλιστική κατάρτιση και συνεπή εκτέλεση του προϋπολογισμού. Προς την κατεύθυνση αυτή, θα ήταν αδύνατο να παραβλεφθεί η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του κάθε φορέα η οποία πραγματοποιείται κατά βάση με την εκμίσθωση των διαθέσιμων μισθωμάτων προς τους ενδιαφερόμενους. Έχοντας στο επίκεντρο την ολοένα και αυξανόμενη ανάγκη για πιο πλήρη και ολοκληρωμένη διαχείριση των ακινήτων ενός φορέα, η OTS αναπτύσσει τη δική της πρόταση.

Τα διαθέσιμα μισθώματα διακρίνονται σε τύπους ακινήτων όπως διαμερίσματα, αγροτεμάχια, θέσεις στάθμευσης κτλ. Υπάρχει η δυνατότητα κάθε τύπος να συσχετιστεί με συγκεκριμένο κωδικό Κ.Α. εσόδου. Υπάρχει πλήρης καταγραφή των στοιχείων που περιγράφουν ένα μίσθωμα, καθώς και μία ολοκληρωμένη καταγραφή των πολεοδομικών τακτοποιήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί ή εκκρεμούν για αυτό, όπως επίσης και στοιχεία που αφορούν διάφορα βάρη όπως υποθήκες, δεσμεύσεις κτλ. Η διασύνδεση των ακινήτων με τα συμβόλαια διατηρείται ακόμη και μετά το πέρας του συμβολαίου έτσι ώστε να υπάρχει διαθέσιμο ολόκληρο το ιστορικό έτσι ώστε να εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα.

Υπάρχει δυνατότητα για πλήρη καταγραφή της διαδικασίας μίσθωσης ενός ακινήτου ξεκινώντας από τη στιγμή της απόφασης για διεξαγωγή σχετικού διαγωνισμού και καταλήγοντας στην υπογραφή του συμβολαίου. Η παρακολούθηση αφορά το σύνολο των αποφάσεων που απαιτούνται τόσο από όργανα του φορέα όσο και από φορείς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα όπως είναι οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. Καταγράφονται επίσης στοιχεία για διαγωνισμούς που κρίνονται άγονοι για οποιονδήποτε λόγο, για τις αξίες μίσθωσης των ακινήτων (αρχικό ποσό δημοπρασίας, ποσό κατακύρωσης) κα.

Από τη στιγμή της κατακύρωσης ενός διαγωνισμού αρχίζει η διαδικασία υπογραφής του συμβολαίου, καταγράφοντας τα απαιτούμενα στοιχεία, τα οποία μπορούν να διακριθούν στις εξής βασικές κατηγορίες:

–          Αριθμός συμβολαίου

–          Στοιχεία ακινήτου

–          Στοιχεία μισθωτή

–          Στοιχεία διάρκειας

–          Οικονομικά στοιχεία όπως αξία μισθώματος, ημερομηνίες πληρωμής, συχνότητα πληρωμής

–          Στοιχεία εγγύησης

–          Παρατάσεις μίσθωσης που υπογράφονται κατά τη λήξη του συμβολαίου

–          Αναπροσαρμογές που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια του συμβολαίου και διακρίνονται σε αναπροσαρμογές με βάση ένα ποσοστό που προβλέπεται στο συμβόλαιο και σε αναπροσαρμογές με βάση το ποσοστό του τιμάριθμου

–          Μειώσεις της αξίας του μισθώματος για ορισμένο χρονικό διάστημα και διακρίνονται σε μειώσεις με βάση ποσοστό ή ποσό της μείωσης

–          Αποζημιώσεις χρήσης του μισθώματος μετά το πέρας του συμβολαίου

–          Καταγραφή των ειδοποιήσεων (τηλεφωνικών, εγγράφων, ταμειακών ειδοποιήσεων κτλ.) του φορέα με τον εκμισθωτή

Η πιο σημαντική διαδικασία που λαμβάνει χώρα συνήθως κάθε χρόνο για κάθε συμβόλαιο δεν είναι άλλη από τον υπολογισμό των δόσεων του συμβολαίου, οι οποίες με τη σειρά τους θα καταλήξουν στη δημιουργία ενός χρηματικού καταλόγου με τα εν δυνάμει οικονομικά οφέλη του φορέα. Στον υπολογισμό των δόσεων συμμετέχουν όλα τα ανωτέρω στοιχεία τα οποία επηρεάζουν έστω και λίγο το ποσό των δόσεων. Οι παρατάσεις λ.χ. παρατείνουν την τελική ημερομηνία λήξης του συμβολαίου ενώ οι αναπροσαρμογές και οι μειώσεις έχουν άμεσο αντίκτυπο στο ποσό του μισθώματος που θα πρέπει να καταβάλλεται.

Η όλη διαδικασία της καταγραφής των συμβολαίων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την εφαρμογή της Οικονομική Διαχείρισης. Υπάρχει άμεση σύνδεση του μισθωτή με τη σχετική καρτέλα οφειλέτη στο μητρώο των υπόχρεων του φορέα. Όπως προαναφέρθηκε οι δόσεις των συμβολαίων καταλήγουν στη δημιουργία ενός ή περισσότερων χρηματικών καταλόγων, η δημιουργία των οποίων μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους εξής τρόπους:

–          Ένας χρηματικός κατάλογος για όλες τις δόσεις όλων των συμβολαίων

–          Ένας χρηματικός κατάλογος για όλες τις δόσεις κάθε συμβολαίου

–          Ένας χρηματικός κατάλογος για κάθε τύπο μισθωμάτων

Η αντιμετώπιση της ανάγκης για είσπραξη ποσών που αφορούν είτε δόσεις είτε αποζημιώσεις χρήσης έχει οδηγήσει σε διαδικασίες αυτόματης έκδοσης οίκοθεν βεβαιωτικών σημειωμάτων τα οποία εισπράττονται έπειτα στο ταμείο.

Μέσα σε κάθε συμβόλαιο υπάρχει άμεση και κατανοητή απεικόνιση του συνόλου των οικονομικών στοιχείων του, όπως είναι οι υπολογισμένες δόσεις, οι χρηματικοί κατάλογοι, τα οίκοθεν βεβαιωτικά σημειώματα, τα διπλότυπα είσπραξης, καθώς επίσης και μία συνολική απεικόνιση του υπόλοιπου ποσού που εκκρεμεί προς είσπραξη.

Αξίζει να σημειωθεί η δυνατότητα απεικόνισης των μισθωμάτων επάνω στο χάρτη με βάση τις συντεταγμένες που προκύπτουν από τις διευθύνσεις τους, έτσι ώστε να υπάρχει μία βελτιωμένη και πιο οπτική εμφάνιση του συνόλου της ακίνητης περιουσίας κάθε φορέα καθώς και της κατάστασης των ακινήτων.

Η εφαρμογή διαχείρισης μισθωμάτων της OTS αποτελεί ένα εργαλείο με τη χρήση του οποίου θα μπορέσει κάθε φορέας να αξιοποιήσει την ακίνητη περιουσία του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Προσφέροντας άμεση και πλήρη σύνδεση με την Οικονομική Διαχείριση συνδυάζει την απλότητα της χρήσης με την πληρότητα της όλης διαδικασίας.

Μισθωμα

Έχοντας ως αποστολή τη σχεδίαση προϊόντων με επίκεντρο τον άνθρωπο, η OTS δε θα μπορούσε να παραλείψει την τρίτη ηλικία. Μελετώντας ενδελεχώς τις ανάγκες των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) είναι σε θέση να προτείνει τη δική της λύση.

Το πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Κ.Α.Π.Η.» είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των Κ.Α.Π.Η. με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας και της οργάνωσής τους.

Βασικό μέλημα της εφαρμογής είναι η παρακολούθηση του μητρώου μελών. Οι υπεύθυνοι Κοινωνικοί Λειτουργοί μέσα από τη διαδικασία της απαιτούμενης συνέντευξης για την εγγραφή ενός νέου μέλους, καταγράφουν τα βασικά τους προσωπικά στοιχεία και σκιαγραφούν το κοινωνικό τους προφίλ (οικογένεια, οικονομική κατάσταση κλπ.). Επιπλέον, καταχωρούν τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα των μελών. Με τον τρόπο αυτό «αυτοματοποιείται» η κατάταξη των μελών στις διαθέσιμες δραστηριότητες του παραρτήματος.

Οι διάφορες δραστηριότητες και εργοθεραπείες ομαδοποιούνται και κατατάσσονται σε τύπους δραστηριοτήτων. Οι τελευταίοι, με τη σειρά τους, διακρίνονται ανάλογα με την εμβέλειά τους σε τοπικούς και καθολικούς. Ένας τοπικός τύπος δραστηριότητας οργανώνεται και εκτελείται σε επίπεδο παραρτήματος, ενώ ένας καθολικός προγραμματίζεται με σκοπό την καθολική συμμετοχή όλων των παραρτημάτων. Κοινωνικοί Λειτουργοί και Εργοθεραπευτές μπορούν ανά πάσα στιγμή να πάρουν αναφορές σχετικά με τις συμμετοχές των μελών σε ποικίλες δραστηριότητες. Επίσης παρέχονται αναφορές που αναδεικνύουν τις προτιμήσεις ανά τύπο δραστηριότητας, με στόχο τη διοργάνωση των αντίστοιχων ομάδων ή δραστηριοτήτων.

Οι Ιατροί, Νοσηλευτές και Φυσιοθεραπευτές, ως εξουσιοδοτημένοι χρήστες με ειδικά δικαιώματα, παρακολουθούν το ιατρικό ιστορικό και τις φυσιοθεραπείες των μελών, αντίστοιχα. Συγκεκριμένα, οι Ιατροί και Νοσηλευτές καταγράφουν το πλήρες ιατρικό ιστορικό ενός μέλους και μπορούν να λάβουν αναφορές σχετικά με το ποια μέλη πάσχουν από συγκεκριμένες ασθένειες ώστε να προγραμματίσουν, ενδεχομένως, κάποια επίσκεψη ενός θεράποντα ιατρού, ενός νοσηλευτή ή να διοργανώσουν ομιλίες, ημερίδες κτλ γύρω από τις συχνότερες ασθένειες. Οι Φυσιοθεραπευτές με τη σειρά τους παρακολουθούν μία φυσιοθεραπεία με αναλυτικά στοιχεία για κάθε συνεδρία.

Οι διαχειριστές της εφαρμογής έχουν τη δυνατότητα να επεξεργάζονται τα επί μέρους παραρτήματα, να καθορίζουν ρόλους και δικαιώματα στους χρήστες τους συστήματος και να προγραμματίζουν τις δραστηριότητες καθολικής εμβέλειας (δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν όλα τα παραρτήματα). Επιπλέον, αντλώντας δεδομένα από το μητρώο μελών  και τις δραστηριότητες όλων των παραρτημάτων μπορούν να λαμβάνουν συγκεντρωτικές αναφορές, απαραίτητες για τη λήψη αποφάσεων.

Κατά την εγγραφή εκδίδεται η κάρτα μελών. Πρόκειται για «έξυπνες» κάρτες τύπου PVC (θερμοπλαστικό πολυμερές) οι οποίες εκτός από την ταυτοποίηση των μελών συμβάλλουν καταλυτικά στην απλοποίηση κάθε είδους συναλλαγής (π.χ. συμμετοχή σε δραστηριότητες) εξασφαλίζοντας ασφάλεια, εξοικονόμηση χρόνου, λειτουργικότητα και εργονομία.

Στο σύστημα υπάρχουν δύο επίπεδα ασφαλείας. Το πρώτο επίπεδο αφορά την εξουσιοδότηση πιστοποιημένων χρηστών, ώστε οι πληροφορίες να είναι διακριτές και να υπόκεινται σε επεξεργασία ανά παράρτημα. Το δεύτερο επίπεδο σχετίζεται με τους ρόλους και τα δικαιώματα των χρηστών εντός παραρτήματος ώστε ευαίσθητες πληροφορίες (π.χ. ιατρικό ιστορικό) να είναι ορατές μόνο στους χρήστες με τους κατάλληλους ρόλους.

Τέλος, το εν λόγω σύστημα διασυνδέεται με την εφαρμογή οικονομικής διαχείρισης για την απευθείας έκδοση οίκοθεν και τη διασύνδεση του μητρώου μελών με το μητρώο οφειλετών της οικονομικής διαχείρισης.

 

Ο όρος “έξυπνες πόλεις” (smart cities) συναντάται ολοένα και περισσότερο σε επιστημονικά άρθρα ενώ πληθαίνουν τα συνέδρια που ασχολούνται αποκλειστικά με το πως και το γιατί μία πόλη μπορεί να μετατραπεί σε “έξυπνη”. Πότε όμως μία πόλη μπορεί να θεωρηθεί “έξυπνη”. Ένας σύντομος ορισμός θα μπορούσε να είναι ο παρακάτω: ” Οι πολίτες που ζουν και εργάζονται σε αυτή μπορούν να απολαμβάνουν τη μέγιστη ποιότητα ζωής. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι αποδοτικές, αποτελεσματικές, βιώσιμες και πάνω από όλα εξυπηρετούν τις ανάγκες των ανθρώπων.”

Για να γίνει πιο κατανοητός ο παραπάνω ορισμός ας δούμε ένα παράδειγμα από την καθημερινότητα των περισσότερων πόλεων (όχι μόνο των ελληνικών) : Η ροή των οχημάτων σε ώρες αιχμής.

Οι περισσότεροι εργαζόμενοι δεν έχουν την τύχη να εργάζονται κοντά στη μόνιμη κατοικία τους. Κάποιοι – τυχεροί- μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα ΜΜΜ. Οι υπόλοιποι, έχουν ένα και μόνο τρόπο μετακίνησης : Το αυτοκίνητο. Η απόσταση που χρειάζεται να διανύσει κάποιος καθημερινά είναι αρκετά χιλιόμετρα και ο μέσος χρόνος ξεκινάει από 30 λεπτά και μπορεί να ξεπεράσει τη 1 ώρα. Άλλο τόσο χρειάζεται για την επιστροφή! Οι δρόμοι, τις ώρες αιχμής είναι μονίμως μποτιλιαρισμένοι και ο βασικός λόγος αναμονής είναι τα φανάρια τα οποία σε κάποιες περιπτώσεις διαρκούν μέχρι και 1 1/2 – 2 λεπτά. Η ειρωνεία είναι ότι σε αρκετές περιπτώσεις στα φανάρια οι κάθετοι δρόμοι δεν έχουν κίνηση και η αναμονή είναι ανώφελη. Άρα η πόλη δε θεωρείται “έξυπνη” στον τομέα αυτό.

Τι χρειάζεται για να αυξήσουμε την ευφυΐα της; Δύο απλές κινήσεις μπορεί να κάνουν θαύματα. Με μία καλή συλλογή και κατάλληλη επεξεργασία των δεδομένων της κίνησης και ροής των οχημάτων θα μπορούσαμε να βελτιστοποιήσουμε τους σηματοδότες της ώρες αιχμής. Τι κερδίζουμε; Εξοικονομούμε καύσιμα και αυξάνουμε την αποδοτικότητά μας εφόσον αφιερώνουμε λιγότερο χρόνο στο όχημά μας.

Οι “έξυπνες” πόλεις εφαρμόζουν απλές αλλά καινοτόμες πρακτικές σε πολλούς τομείς όπως (ενδεικτικά) οι παρακάτω:

 • Στάθμευση και Στάση οχημάτων
 • Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
 • Υπηρεσίες Υγείας
 • Εκπαίδευση
 • Κατασκευές
 • Αναψυχή και Αθλητισμός
 • Αγορά και Επιχειρηματικότητα
 • Υποδομές
 • Ενέργεια
 • Αεροδρόμια και Taxi

Γιατί όμως ασχολούμαστε τόσο πολύ με τις “έξυπνες” πόλεις; Σήμερα το 50% του παγκόσμιου πληθυσμού κατοικεί σε πόλεις ενώ σύμφωνα με μελέτες μέχρι το 2050 το ποσοστό αυτό να ανέλθει στο 70%. Όπως φαίνεται και από το διάγραμμα, ήδη σε Ευρώπη και Αμερική πάνω από 7 στους 10 ανθρώπους ζει ή εργάζεται ήδη σε αστικά κέντρα με ιδιαίτερα αυξητικές τάσεις.

 

Η μεγάλη αυτή συσσώρευση του πληθυσμού έχει δημιουργήσει έντονες ανάγκες σε πολλούς τομείς όπως η σωστή διαχείριση των πηγών ενέργειας και των υδάτινων πόρων, η αξιοποίηση των οδικών δικτύων, η μεγιστοποίηση της χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς, η εύκολη πρόσβαση και χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και επικοινωνιών κ.α. Όλα τα παραπάνω έχουν ως σκοπό στη βελτίωση της ποιότητας διαβίωσης των πολιτών και στηρίζονται σε αλήθειες ή σημεία κλειδιά :

 • Η αύξηση του αστικού πληθυσμού όπως φαίνεται είναι ασταμάτητη και με τη σημερινή υποδομή μη βιώσιμη.
 • Η έξυπνη πόλη δεν αφορά μόνο τεχνολογίες και πληροφορική
 • Οι έξυπνες πόλεις θα πρέπει να οδηγηθούν από βιομηχανίες που έχουν πιο μακρινό μοντέλο απόδοσης των επενδύσεων από αυτά που έχουν οι σημερινές IT επιχειρήσεις.
 • Οι κυβερνήσεις και οι τοπικές αυτοδιοικήσεις πρέπει να δημιουργήσουν έξυπνες πολιτικές που θα εξάψουν τις “έξυπνες” πρακτικές
 • Η “έξυπνη” πόλη είναι το ταξίδι και όχι ο προορισμός
 • Οι έξυπνες πόλεις πάντα ξεκινούν με τον τομέα των μέσων μαζικής μεταφοράς

Η OTS, όχι μόνο παρακολουθεί τις εξελίξεις αλλά μετέχει, εδώ και αρκετό καιρό, ενεργά, με προτάσεις και δράσεις. Συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία στην τοπική και περιφερειακή  αυτοδιοίκηση, με σύγχρονες και καινοτόμες τεχνολογίες που ενσωματώνει στο λογισμικό της προσφέρει απλές και πρακτικές λύσεις σε ποικίλους τομείς. Σε επόμενα άρθρα θα περιγράψουμε με λεπτομέρειες πως ένας Δήμος ή μία Περιφέρεια με απλά ενέργειες μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα των πολιτών κάνοντας ένα βήμα προς την “έξυπνη” πόλη.

Βρισκόμαστε ήδη στην περίοδο προετοιμασίας για τη διεξαγωγή των Βουλευτικών Εκλογών του 2012 και οι αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών καλούνται να οργανωθούν έγκαιρα, ώστε να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις.

Η OTS είναι πανέτοιμη, να αναλάβει το σημαντικό έργο της μηχανογραφικής υποστήριξης, όπως και σε όλες τις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις από το 1998.

Εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας μας πραγματοποιεί ήδη τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να είναι διασφαλισμένη η έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών, υποψηφίων και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Η νέα έκδοση της εφαρμογής Διαχείρισης Εκλογικών Αποτελεσμάτων είναι έτοιμη και θα διατεθεί με τις απαραίτητες υπηρεσίες, όπως επιτόπια εκπαίδευση, δοκιμαστική καταχώρηση εκλογικών αποτελεσμάτων και τηλεφωνική-απομακρυσμένη υποστήριξη κατά τη διενέργεια των εκλογών.

Αναλυτικότερα, η νέα έκδοση παρέχει τα παρακάτω πλεονεκτήματα:

 • Συγκεντρωτική παρουσίαση των Εκλογικών Αποτελεσμάτων σε επίπεδο Περιφέρειας
 • Καταχώρηση Εκλογικών Αποτελεσμάτων
  • Ασφαλής, γρήγορη, εύχρηστη, με ενσωματωμένους ελέγχους ακεραιότητας δεδομένων, καταχώρηση ψηφοδελτίων και σταυρών
 • Online ενημέρωση Πολιτών μέσω της διαδικτυακής πύλης
  • Ριζική ανανέωση και ανασχεδίαση των γραφημάτων απεικόνισης των αποτελεσμάτωνü
  • Οι Πολίτες και οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται όχι μόνο για τα συνολικά αποτελέσματα, αλλά και για τη σταυροδοσία οποιουδήποτε εκλογικού τμήματος της Περιφέρειας
 • Καταχώρηση Εκλογικών Αποτελεσμάτων
  • Ασφαλής, γρήγορη, εύχρηστη, με ενσωματωμένους ελέγχους ακεραιότητας δεδομένων, καταχώρηση ψηφοδελτίων και σταυρών
 •  Άμεση ενημέρωση τρίτων Φορέων και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
  • Δυνατότητα εξαγωγής αποτελεσμάτων μέσω Web Services προς χρήση από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Η πολύχρονη εμπειρία μηχανογραφικής υποστήριξης 14 Νομαρχιών και 5 Πρωτοδικείων σε πολυάριθμες εκλογικές διαδικασίες αποτελεί βασικό στοιχείο για τη σταθερή και αξιόπιστη διαχείριση των αποτελεσμάτων και στο νέο θεσμικό πλαίσιο, όπως διαμορφώθηκε με τον Ν. 3852/2010.

Για κάθε εξειδικευμένη ανάγκη ή απορία, παρακαλούμε μη διστάσετε να απευθυνθείτε στα στελέχη της εταιρείας μας στο τηλ. 2310590100, στο e-mail sales at ots dot gr ή στο φαξ 2310518757.