Αρχείο άρθρων για την κατηγορία ‘Ανακοινώσεις’

Με ημερομηνία 31 Ιουλίου 2018 και Αριθμ. Πρωτ.: 39788 εκδόθηκε εγκύκλιος για τους προϋπολογισμούς των δήμων με θέμα “Γνωστοποίηση διατάξεων του ν.4555/2018 (Α133)” όπου αναφέρονται τα εξής:

Με τις διατάξεις του ν.4555/2018 (Α’ 133) με τίτλο «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας -Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» ρυθμίστηκε, μεταξύ άλλων, σειρά ζητημάτων που αφορούν την οικονομική λειτουργία και τους προϋπολογισμούς των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, τα έσοδα και τη διαχείριση της περιουσίας τους.

https://goo.gl/BiYmjW

Πάγια πολιτική και σταθερός στόχος της OTS είναι η ποιοτική βελτίωση των προϊόντων και αναβάθμιση των υπηρεσιών μας. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, βασική παράμετρο αποτελεί ο εντοπισμός των αδυναμιών μας τόσο σε επίπεδο προϊόντων όσο και υπηρεσιών, έχοντας υψηλά το αίσθημα υπευθυνότητας απέναντι στους πελάτες μας.

Θεωρούμε λοιπόν εξαιρετικά σημαντική την περιοδική ανατροφοδότηση της εταιρείας μας με την αξιολόγηση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος το Γενάρη ξεκινάει η διαδικασία συμπλήρωσης των Ερωτηματολογίων Ικανοποίησης Πελατών, στην οποία σας προσκαλούμε να συμμετέχετε.

Οι ειλικρινείς απόψεις και τα σχόλια σας μας βοηθούν να καταλάβουμε καλύτερα τις προσδοκίες σας με σκοπό να βελτιώσουμε το επίπεδο ικανοποίησης σας και να τιμήσουμε την συνεργασία μας.

Πείτε μας την άποψη σας ως τις 31/01/2014 και κερδίστε ένα tablet Samsung Galaxy Tab 3 10.1”.

Συμπληρώστε το Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Πελατών στον σύνδεσμο:

https://www.surveymonkey.com/s/H3K3SFM

Αναλυτικά οι όροι του διαγωνισμού βρίσκονται εδώ: όροι διαγωνισμού

Το διήμερο της Πέμπτης 18 Απριλίου και Παρασκευής 19 Απριλίου 2013, με πρωτοβουλία της Εταιρίας OTS AE, διοργανώθηκε διημερίδα στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Δελφών με θέμα   “Η Οικονομική Διαχείριση στις Περιφέρειες στο περιβάλλον εφαρμογής των δημοσιονομικών κανόνων και πρακτικών”.

Στόχος των εργασιών της διημερίδας ήταν να αναπτυχθεί γόνιμος διάλογος  μεταξύ των συμμετεχόντων και αναδειχθούν τα κρίσιμα σημεία των αλλαγών που προκύπτουν από το νέο θεσμικό περιβάλλον για την οικονομική λειτουργία των Φορέων της Αυτοδιοίκησης Β’ Βαθμού.

Επίσης, να συζητηθούν και να εξετασθούν ρεαλιστικές προτάσεις για την υλοποίηση των απαιτήσεων  στην πράξη και με ορατό και χειροπιαστό αντίκρισμα στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρησιακών μονάδων των Περιφερειών.

Εν κατακλείδι, η διημερίδα των Περιφερειών στους Δελφούς φιλοδόξησε να συμβάλλει ώστε ο δημόσιος διάλογος που θα αναπτυσσόταν να αναζητούσε και να σκιαγραφούσε τις προϋποθέσεις για  συγκεκριμένες δράσεις και χρονοδιαγράμματα εφαρμογής.

Να συμβάλλει στην διατύπωση προτάσεων για συγκεκριμένες δράσεις και παρεμβάσεις στην καθημερινή λειτουργία, των οποίων η υλοποίηση  θα  καταστήσουν ικανές τις Περιφέρειες  να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του νέου τοπίου.

Στην Διημερίδα των Δελφών συμμετείχαν στελέχη, Υπηρεσιακοί Παράγοντες και Αιρετοί από τις περισσότερες Περιφέρειες της Χώρας, στελέχη πληροφορικής της OTS, καθώς  και στελέχη  του Υπουργείου Εσωτερικών. Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας συμμετείχε ενεργά με 12 στελέχη της από το σύνολο των Περιφερειακών Ενοτήτων της.

Η παρουσία όλων των συμμετεχόντων ήταν κάτι παραπάνω από ενεργή και ουσιαστική, τόσο από πλευράς πολλών και σημαντικών εισηγήσεων, όσο και από πλευράς συμμετοχής στον ζωντανό διάλογο που διέκρινε και σηματοδότησε τις εργασίες όλου του διημέρου.

Στην διημερίδα, μέσω των εισηγήσεων των ομιλητών, αλλά και της ανταλλαγής απόψεων που ακολούθησε το σύνολο των εισηγήσεων, αναδείχθηκαν κρίσιμες πτυχές σχετικά με το ζήτημα  της εναρμόνισης  του συνόλου της οικονομικής λειτουργίας των Περιφερειών  με τις απαιτήσεις του Θεσμικού Πλαισίου.

Ενδεικτικά θα μπορούσαν να αναφερθούν,

 •      οι παρουσιάσεις των στελεχών της Κεντρικής Διοίκησης σχετικά με το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού, το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας, τη δομή, τους στόχους και τις λειτουργίες του,
 •      οι αναλυτικές παρουσιάσεις των εν λόγω στελεχών τόσο για την ουσία, όσο και για τις μεθόδους υλοποίησης της Αρχής των Ισοσκελισμένων Προϋπολογισμών των Φορέων της Αυτοδιοίκησης, αλλά  και της εφαρμογής των δημοσιονομικών κανόνων και πρακτικών όπως διατυπώνονται στη δημοσιονομική πολιτική,
 •      οι  αναλυτικές παρουσιάσεις από στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών για τις δυνατότητες που παρέχει η αξιοποίηση της  λειτουργίας του Κόμβου Διαλειτουργικότητας ως εργαλείου ενίσχυσης της Οικονομικής Αυτοτέλειας, αλλά και της κάλυψης των απαιτήσεων του Θεσμικού Πλαισίου

οι παρουσιάσεις των παριστάμενων στελεχών, υπηρεσιακών παραγόντων και αιρετών της Αυτοδιοίκησης Β’ Βαθμού σχετικά με

 •  την ρεαλιστική αποτύπωση των δεδομένων της λειτουργίας των Φορέων σήμερα,
 •  τον εντοπισμό των αδυναμιών και των ελλείψεων,
 •  σχετικά με τη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για δράσεις και παρεμβάσεις που θα καταστήσουν την υλοποίηση των απαιτήσεων ρεαλιστική και εφαρμόσιμη σήμερα

Οι παρουσιάσεις των στελεχών Πληροφορικής της OTS, σχετικά με τις δυνατότητες που προσφέρουν οι σύγχρονες τεχνολογίες για την επιτάχυνση της ανταπόκρισης στα αιτήματα και τις ανάγκες των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και της Αυτοδιοίκησης στο νέο περιβάλλον.

Η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ σχεδόν του συνόλου των παρισταμένων στις εργασίες της διημερίδας, συνέτεινε αποφασιστικά στο να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα και να διατυπωθούν προτάσεις για συγκεκριμένες δράσεις, ώστε η καθημερινή λειτουργία στους Φορείς να εναρμονισθεί πλήρως, άμεσα και ομαλά, με τις απαιτήσεις του Θεσμικού Πλαισίου.

Θα ήταν χρήσιμο να παρατεθούν, ενδεικτικά, κάποια συμπεράσματα της Διημερίδας, εν είδη αφορμής για  την περαιτέρω ανάπτυξη του δημόσιου διαλόγου πάνω στα αντικείμενα που εξετάσθηκαν.

 

Οι βασικοί στόχοι για την κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού των Περιφερειών, οικονομικού έτους 2013:

 •  η ορθολογική και ρεαλιστική κατάρτισή του, με εγγραφή εσόδων που αναμένεται ότι θα εισπραχθούν και ανάλογη εγγραφή δαπανών,
 •  η συγκράτηση των δαπανών και η ορθολογική διαχείριση των πόρων,
 •  η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της δημοσιονομικής διαχείρισης με όσο το δυνατό μικρότερη δέσμευση οικονομικών πόρων,
 •  η περαιτέρω ενίσχυση των παραγωγικών επενδύσεων και η επίτευξη επαρκών ρυθμών ανάπτυξης με παράλληλο στόχο τη μείωση του ελλείμματος της Γενικής Κυβέρνησης,
 •  η αποφυγή δημιουργίας απλήρωτων υποχρεώσεων (μη ρεαλιστικό ύψος πιστώσεων)

Παρουσιάζεται ως αδήριτη η ανάγκη να αναμορφωθούν άμεσα οι διαδικασίες της οικονομικής λειτουργίας των Φορέων της Αυτοδιοίκησης Β’ Βαθμού και να καταστούν συμβατές με τις απαιτήσεις του περιβάλλοντος εφαρμογής των Δημοσιονομικών Κανόνων και Πρακτικών για τη Δημόσια Διοίκηση.

Ιδιαίτερα για τις Περιφέρειες πρέπει η λειτουργία των οικονομικών να καλύπτει τις ανάγκες  κατάρτισης, υποβολής και παρακολούθησης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης και των επιμέρους ενοτήτων που το συνθέτουν, σε αρμονία με τις διαδικασίες της λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας.

Η ανάγκη για τήρηση Ισοσκελισμένων Προϋπολογισμών και Απολογισμών, για κατάρτιση και παρακολούθηση της εκτέλεσής του, σε επίπεδο μήνα (στοχοθεσία ΟΠΔ), καθώς και η υποχρέωση για  έλεγχο , λογοδοσία και διαφάνεια προϋποθέτουν:

 •  Την ένταξη και εφαρμογή της Διπλογραφικής μεθόδου σε όλο το φάσμα των διαδικασιών των Περιφερειών, οι οποίες συνιστούν οικονομικά γεγονότα ή που παράγουν οικονομικό αποτέλεσμα
 •  Τη λειτουργία ενιαίου διαχειριστικού οικονομικού συστήματος στις Περιφέρειες και την κατάργηση των στεγανών μεταξύ Απλογραφικής και Λογιστικής Αποτύπωσης.
 •  Την ενιαία παρακολούθηση της Διαχείρισης των Έργων με την Οικονομική Διαχείριση και την αποτύπωση των Στρατηγικών Επιχειρησιακών Σχεδιασμών  των Περιφερειών σε επίπεδο εκτέλεσης Προϋπολογισμού.
 •  Την τήρηση των Κανόνων Δημοσιότητας και η κάλυψη των υποχρεώσεων για τροφοδότηση με οικονομικά στοιχεία, διαφάνεια και έλεγχο( «Διαύγεια»,  υποχρέωση on line ενημέρωσης μέσω web services του Κόμβου Διαλειτουργικότητας.

Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει για 2 σημαντικά ζητήματα που προέκυψαν από το διάλογο στη διημερίδα των Δελφών.

 1.  Το πρώτο αφορά στην ανάγκη συνέχισης ανταλλαγής απόψεων, αλλά κυρίως αξιοποίησης της γνώσης που υπάρχει τόσο σε επίπεδο στελεχών των Φορέων, όσο και σε επίπεδο στελεχών της Κεντρικής Διοίκησης.
 
 2. Το δεύτερο αφορά στην αξιοποίηση της υπάρχουσας γνώσης και της εμπειρίας σχετικά με το ζήτημα της έναρξης λειτουργίας της οικονομικής διαχείρισης με την Διπλογραφική Μέθοδο.

Έτσι το ζήτημα της ενιαίας κωδικοποίησης των Λογιστικών Σχεδίων στις Περιφέρειες, καθώς και της επικαιροποίησης των δεδομένων των υφιστάμενων Απογραφών και Ισολογισμών, αποτελούν  κρίσιμα πεδία παρέμβασης στη σημερινή συγκυρία της Αυτοδιοίκησης.

 

Τσορμπατζίδης Θεολόγης

Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Η OTS κατανοώντας ότι οι συνεχόμενες αλλαγές στους Δημόσιους Φορείς, έχουν ως συνέπεια την κατακόρυφη αύξηση των απαιτήσεων για υποστήριξη όλων των Υπηρεσιών, θέτει σε εφαρμογή έναν επιπλέον τρόπο επικοινωνίας με τους πελάτες της. Η νέα διαδικασία περιλαμβάνει την Ηλεκτρονική Υποστήριξη των πελατών μας μέσα από ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης άμεσων αιτημάτων.

Πιο συγκεκριμένα μέσα από την ιστοσελίδα μας (www.ots.gr) και επιλέγοντας «Ηλεκτρονική Υποστήριξη Πελατών» στην αρχική σελίδα, σας παρέχεται πλέον η δυνατότητα να υποβάλλετε ηλεκτρονικά κάποιο αίτημα. Βασική προϋπόθεση είναι να συμπληρώσετε τα απαραίτητα πεδία, να περιγράψετε όσο το δυνατόν πιο αναλυτικά το πρόβλημα, και επιλέγοντας την κατάλληλη ομάδα εφαρμογών, το αίτημα σας αποστέλλεται άμεσα στο εξειδικευμένο τμήμα υποστήριξης της εταιρείας μας. Η ανταπόκριση μας θα είναι άμεση και είτε θα ενημερώνεστε ηλεκτρονικά για την επίλυση του προβλήματος είτε θα επικοινωνούμε απευθείας μαζί σας εφόσον απαιτείται.

Στην προσπάθεια μας για βελτίωση της επικοινωνίας μας θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, ότι από τις 24/02/2012 θα δίνεται προτεραιότητα στα αιτήματα που υποβάλλονται ηλεκτρονικά.

Βρισκόμαστε ήδη στην περίοδο προετοιμασίας για τη διεξαγωγή των Βουλευτικών Εκλογών του 2012 και οι αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών καλούνται να οργανωθούν έγκαιρα, ώστε να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις.

Η OTS είναι πανέτοιμη, να αναλάβει το σημαντικό έργο της μηχανογραφικής υποστήριξης, όπως και σε όλες τις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις από το 1998.

Εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας μας πραγματοποιεί ήδη τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να είναι διασφαλισμένη η έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών, υποψηφίων και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Η νέα έκδοση της εφαρμογής Διαχείρισης Εκλογικών Αποτελεσμάτων είναι έτοιμη και θα διατεθεί με τις απαραίτητες υπηρεσίες, όπως επιτόπια εκπαίδευση, δοκιμαστική καταχώρηση εκλογικών αποτελεσμάτων και τηλεφωνική-απομακρυσμένη υποστήριξη κατά τη διενέργεια των εκλογών.

Αναλυτικότερα, η νέα έκδοση παρέχει τα παρακάτω πλεονεκτήματα:

 • Συγκεντρωτική παρουσίαση των Εκλογικών Αποτελεσμάτων σε επίπεδο Περιφέρειας
 • Καταχώρηση Εκλογικών Αποτελεσμάτων
  • Ασφαλής, γρήγορη, εύχρηστη, με ενσωματωμένους ελέγχους ακεραιότητας δεδομένων, καταχώρηση ψηφοδελτίων και σταυρών
 • Online ενημέρωση Πολιτών μέσω της διαδικτυακής πύλης
  • Ριζική ανανέωση και ανασχεδίαση των γραφημάτων απεικόνισης των αποτελεσμάτωνü
  • Οι Πολίτες και οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται όχι μόνο για τα συνολικά αποτελέσματα, αλλά και για τη σταυροδοσία οποιουδήποτε εκλογικού τμήματος της Περιφέρειας
 • Καταχώρηση Εκλογικών Αποτελεσμάτων
  • Ασφαλής, γρήγορη, εύχρηστη, με ενσωματωμένους ελέγχους ακεραιότητας δεδομένων, καταχώρηση ψηφοδελτίων και σταυρών
 •  Άμεση ενημέρωση τρίτων Φορέων και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
  • Δυνατότητα εξαγωγής αποτελεσμάτων μέσω Web Services προς χρήση από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Η πολύχρονη εμπειρία μηχανογραφικής υποστήριξης 14 Νομαρχιών και 5 Πρωτοδικείων σε πολυάριθμες εκλογικές διαδικασίες αποτελεί βασικό στοιχείο για τη σταθερή και αξιόπιστη διαχείριση των αποτελεσμάτων και στο νέο θεσμικό πλαίσιο, όπως διαμορφώθηκε με τον Ν. 3852/2010.

Για κάθε εξειδικευμένη ανάγκη ή απορία, παρακαλούμε μη διστάσετε να απευθυνθείτε στα στελέχη της εταιρείας μας στο τηλ. 2310590100, στο e-mail sales at ots dot gr ή στο φαξ 2310518757.

 

 

Η νέα έκδοση (2.48) της Οικονομικής Διαχείρισης της OTS είναι πλέον διαθέσιμη με πλήθος νέων χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων.

– Προσθήκη Τριμηνιαίου Στατιστικού Δελτίου
– Προσθήκη δυνατότητας επιλογής στηλών εμφάνισης στο ημερολόγιο ενταλμάτων
– Προσθήκη στοιχείου αριθμού πρωτοκόλλου ανάκλησης στην έκθεση ανάληψης δαπάνης καθώς και δυνατότητα άμεσης μετάβασης στο άρθρο της ανάκλησης μέσα από το παράθυρο της δέσμευσης
– Προσθήκη πεδίων που αφορούν την ΥΔΕ στην έκθεση ανάληψης δαπάνης και στην ανάκληση
– Νέα δυνατότητα μαζικής διαγραφής σε χρηματικούς καταλόγους
– Προσθήκη πεδίου παρακολούθησης στέρησης φορολογικής ενημερότητας στους οφειλέτες και δυνατότητα προβολής στοιχείων σύμφωνα με το στοιχείο αυτό στις ταμειακές ειδοποιήσεις
– Προσθήκη δυνατότητας επιλογής στηλών καθώς και πρόσθετων φίλτρων στο Μητρώο Παγίων
– Δυνατότητα προβολής συγκεντρωτικών στοιχείων με απόκρυψη λεπτομερειών στην αναλυτική εκτύπωση χρηματικών καταλόγων
– Προσθήκη δυνατότητας καταχώρησης πρότυπων παραστατικών εσόδων
– Προσθήκη στοιχείου ΑΦΜ στην εκτύπωση υπολοίπων συναλλασσομένων
– Προσθήκη νέας εκτύπωσης συστήματος Βεβαίωσης Κρατήσεων χωρίς Φόρο
– Προσθήκη στοιχείων διαθέσεων στην εκτύπωση του Απολογισμού καθώς και στην καρτέλα των λογαριασμών εξόδων

 

Η OTS πιστή στις δεσμέυσεις της για ολοκληρωμένη και ποιοτική παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες της ανακοινώνει τα εξής:

Σύμφωνα με τη ΔΕΗ την Πέμπτη 26/01/2012  και για το διάστημα  08:00 – 11:00 θα υπάρχει ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ στην περιοχή που βρίσκονται τα κεντρικά γραφεία της εταιρίας στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα να μην είναι διαθέσιμο το τηλεφωνικό κέντρο του Help Desk και των συμβουλευτικών υπηρεσιών.  Παρόλα αυτά

– Οι πελάτες της OTS θα μπορούν να καλούν τα στελέχη της εταιρίας στα εταιρικά τηλέφωνα,κυρίως για επείγοντα ζητήματα, ή στο τηλεφωνικό κέντρο του υποκαταστήματος Αθηνών. Η λίστα με τα διαθέσιμα τηλέφωνα είναι διαθέσιμη εδώ

– Θα υπάρχει προσωπικό της εταιρίας διαθέσιμο για απομακρυσμένη υποστήριξη (TeamViewer/LogMeIn ), το οποίο θα εργάζεται από σπίτι μέχρι να επανέλθει η παροχή ρεύματος.

Μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες της ΔΕΗ, θα υπάρξει νέα ανακοίνωση για την αποκατάσταση του τηλεφωνικού κέντρου.

 

Η νέα αναβάθμιση έχει αναρτηθεί στο site της εταιρείας με κωδικό payr2_90_000.

Αναλυτικότερα, η αναβάθμιση περιλαμβάνει:

– Διαδικασίες δημιουργίας Χρήσης 2012
– Μεταβολή της νέας φορολογικής κλίμακας
– Μεταβολή του οικογενειακού επιδόματος στον υπολογισμό μισθοδοσίας
– Εισαγωγή της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης
– Εισαγωγή μισθολογικού στοιχείου Υπερβάλλουσας Διαφοράς
– Διαδικασίες για τις αυξομειώσεις των αποδοχών
– Προσαρμογή κρατήσεων από το παλιό καθεστώς

Η αναβάθμιση και οι αναλυτικές οδηγίες (Α’ & Β’ Μέρος) είναι διαθέσιμες εδώ.

Η OTS ανταποκρίνεται υπεύθυνα στις ανάγκες των πελατών της  σχετικά με την εφαρμογή Νέου Βαθμολογίου – Μισθολογίου στο σύστημα διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού της. Στην αναβάθμιση που έχει αναρτηθεί στο site της εταιρείας, έχουν προστεθεί όλες οι απαραίτητες λειτουργίες προκειμένου να υποστηρίζεται το νέο μισθολογικό και βαθμολογικό καθεστώς. Οι νέες λειτουργίες προστίθενται, προκειμένου να είναι εφικτή από μέρους σας η διαμόρφωση του ηλεκτρονικού μητρώου ανθρώπινου δυναμικού που τηρείται στην υπηρεσίας σας μέσω του πληροφοριακού συστήματος OTS.

Αναλυτικότερα, η αναβάθμιση με κωδικό payr2_89_000 περιλαμβάνει:

-Διαδικασίες αρχικής κατάταξης εργαζομένων,

-διαδικασίες ενημέρωσης των νέων επιδομάτων θέσης ευθύνης, ανθυγιεινού και περιοχής,

-υπολογισμός βάσης αποδοχών και κρατήσεων για το Ενιαίο Βαθμολόγιο Μισθολόγιο.

Παράλληλα η OTS  έχει αναπτύξει εργαλεία, που προαιρετικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, για την Μαζική προτεινόμενη προσαρμογή του ηλεκτρονικού μητρώου προσωπικού (Πρόταση αρχικής κατάταξης) και Μαζικές διεργασίες προσαρμογής στο Νέο Βαθμολόγιο Μισθολόγιο (μαζικές διαδικασίες προετοιμασίας της μισθοδοσίας).

Η αναβάθμιση και οι αναλυτικές οδηγίες είναι διαθέσιμες εδώ.

Συνεπής στις δεσμεύσεις της, η OTS, συμμετείχε και φέτος στη διοργάνωση POLIS 2011 στηρίζοντας τις προσπάθειες προβολής των φορέων τις Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης.
Σε μια δύσκολη οικονομικά και πολιτικά συγκυρία, οι άνθρωποι της Αυτοδιοίκησης έδειξαν για ακόμη μία φορά την εμπιστοσύνη τους στην Εταιρία, συμμετέχοντας ενεργά στις ημερίδες που διοργάνωσε. Ιδιαίτερα έντονο ενδιαφέρον εκδηλώθηκε για τις λύσεις που μπορούν να υποστηρίξουν τους φορείς του Δημόσιου Τομέα να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις που αντιμετωπίζουν.
Η υποστήριξη και η εμπιστοσύνη των ανθρώπων αυτών, των οποίων η εργασιακή καθημερινότητα γίνεται όλο και πιο δύσκολη, μας κάνει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας προκειμένου, από τον τομέα των σύγχρονων τεχνολογιών, να βρισκόμαστε δίπλα τους προσφέροντας αποτελεσματικές λύσεις.
Ευχαριστούμε όλους αυτούς που υποστήριξαν τη συμμετοχή μας με την επίσκεψή τους στις εκδηλώσεις και στο περίπτερό μας.