Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 133Α΄/2018, ο νόμος 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της συμμετοχής – κτλ. – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», με τον οποίο

α) τροποποιούνται και συμπληρώνονται συγκεκριμένες διατάξεις που αφορούν ζητήματα αστικής κατάστασης καθώς και ληξιαρχικών καταχωρίσεων και

β) αντιμετωπίζεται η ασυμφωνία των στοιχείων των µεταπτωµένων στο πληροφοριακό σύστημα Μητρώου Πολιτών ληξιαρχικών πράξεων µε τα στοιχεία των πρωτότυπων ληξιαρχικών πράξεων.

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε την Εγκύκλιο:

http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/egk44133_24082018.pdfΑφήστε μία απάντηση