Στις 25 Μαΐου 2018 τίθεται σε εφαρμογή ο νέος Κανονισμός (ΕΕ) (GDPR), 679/2016 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Ο νέος Κανονισμός έρχεται να αντικαταστήσει την Οδηγία 95/46/ΕΚ για την προστασία των φυσικών προσώπων, έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ελεύθερης κυκλοφορίας των δεδομένων αυτών.

Τι προσφέρει ο νέος Κανονισμός; Οι Πολίτες θα ασκούν μεγαλύτερο έλεγχο όσον αφορά τα δεδομένα τους. Μέχρι σήμερα μόνο το 15% των ανθρώπων αισθάνονται ότι έχουν πλήρη έλεγχο των πληροφοριών που παρέχουν. Οι νέοι και αυστηρότεροι κανόνες ενισχύουν την εμπιστοσύνη τους.

Σύμφωνα με το νέο Κανονισμό οι Εταιρείες και οι Οργανισμοί που διατηρούν προσωπικά δεδομένα πρέπει :

  1. Να φροντίζουν για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που διατηρούν λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας.
  2. Να παρέχουν σαφή γνωστοποίηση για τη συλλογή δεδομένων και να  λαμβάνουν την αντίστοιχη  συγκατάθεση.
  3. Να παρέχουν δυνατότητα διαγραφής των προσωπικών δεδομένων στους Πολίτες.
  4. Να ενημερώνουν για τυχόν παραβιάσεις δεδομένων.

Καθώς ο νέος Κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται από όλες τις Επιχειρήσεις και τους Οργανισμούς που τηρούν αρχεία και επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Τρίτη, 20/02/2018, τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με τον τίτλο: «Θέσπιση νομοθετικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) και ενσωμάτωση στην εθνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2016/680/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου και συμπληρωματικές διατάξεις».

Πρόκειται για το νόμο που θα ρυθμίζει την προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και θα θέσει σε εφαρμογή τον Κανονισμό 679/2016 (GDPR), ενώ περιλαμβάνει ρυθμίσεις και για την εφαρμογή της οδηγίας 2016/680/ΕΕ.

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 5 Μαρτίου, ενώ το σχέδιο του νόμου μπορείτε να βρείτε στο link: http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=9331 

 

 

 

 

 

 Αφήστε μία απάντηση