Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των Περιφερειών και των Πόλεων (EWRC), η μόνιμη γραμματεία του Urban Innovative Actions διοργάνωσε ένα διαδραστικό εργαστήρι με θέμα «Λύσεις για την αειφόρο αστική ανάπτυξη των πόλεων στο πλαίσιο της δεύτερης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων”. Οι κύριοι άξονες  που επελέγησαν ως βασική θεματολογία για τη δεύτερη πρόσκληση είναι εκείνοι της κυκλικής οικονομίας, της ένταξης των μεταναστών και των προσφύγων και της αστικής κινητικότητας.

Στον άξονα της κυκλικής οικονομίας ιδιαίτερη βάση θα δοθεί σε προτάσεις που προάγουν πιο ανθεκτικά, επισκευάσιμα και ανακυκλώσιμα προϊόντα, που εστιάζουν στη βιομηχανική συμβίωση επιτρέποντας τη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και την αξιοποίηση του πλεονάζοντος δυναμικού, που ενθαρρύνουν την αλλαγή των καταναλωτικών προτύπων μέσω της ενθάρρυνσης της επαναχρησιμοποίησης και επισκευής  και που προωθούν μια συνεργατική οικονομία που μοιράζεται τα προϊόντα ή τις υποδομές οδηγώντας σε πολίτες και επιχειρήσεις που καταναλώνουν υπηρεσίες και όχι προϊόντα. Εξίσου ενδιαφέρουσες θα θεωρηθούν και οι προτάσεις που έχουν ως κύρια θεματολογία τη βελτίωση της διαχείρισης των αστικών αποβλήτων, την πρόληψη όσον αφορά τα οργανικά απόβλητα μέσω της ανάπτυξης αστικών συστημάτων κομποστοποίησης που συνδέονται με έργα αστικής γεωργίας και  υδροπονίας, την ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίηση των υλικών από κατασκευές και κατεδαφίσεις έργων, την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση των υλικών σπανίων γαιών και πολύτιμων μετάλλων που περιλαμβάνονται στα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και τέλος την  προώθηση της επαναχρησιμοποίησης του νερού, ως μέτρο για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας και της ξηρασίας.

Στον άξονα που αφορά την ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων και σε συνάρτηση με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης που στηρίζει τον εν λόγω άξονα, προτεραιότητα θα δοθεί σε προτάσεις που εστιάζουν στην παροχή υπηρεσιών υγείας και καινοτόμες δράσεις που θα περιλαμβάνουν επενδύσεις σε υποδομές υγείας για την παροχή υπηρεσιών πρόληψης και πρωτοβάθμιας φροντίδας, αλλά και σε προτάσεις που επιφέρουν επενδύσεις σε κοινωνικές υποδομές,  κοινοτικά κέντρα, καταφύγια και συνδέονται με σχέδια αστικής ανάπλασης και πρωτοβουλίες όπως η κοινωνική αναζωογόνηση των περιοχών στις οποίες συγκεντρώνονται οι μετανάστες,  για την αποφυγή του διαχωρισμού και τη δημιουργία γκέτο. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις ευάλωτες ομάδες (πχ.  ασυνόδευτοι ανήλικοι), την πρόσβαση και την επάρκεια των εγκαταστάσεων υποδοχής, την εκπαίδευση και την ιατρική περίθαλψη αλλά και στα  μέτρα που απαιτούνται για την προστασία, την υποδοχή και την ένταξη τους.  Απαιτητές είναι και οι δράσεις που εστιάζουν  στην ενσωμάτωση των νέων μεταναστών (συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών δεύτερης γενιάς) και επικεντρώνονται στην εκπαίδευση και την ένταξη στην αγορά εργασίας. Τέλος οι υποδομές στέγασης είναι ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο καλείται να αντιμετωπιστεί.

Ο τρίτος άξονας αφορά την αστική κινητικότητα και οι λύσεις που αναμένονται θα πρέπει να εστιάζουν σε ζητήματα όπως η προώθηση και διευκόλυνση της χρήσης ποδηλάτου (συμπεριλαμβανομένων των e-ποδήλατων και των ποδηλάτων cargo) ως υγιούς, καθαρού και αποδοτικού μέσου μεταφοράς, η υποστήριξη λύσεων που θα συμβάλουν στην υλοποίηση και την ανάπτυξη σχεδίων αειφόρου αστικής διαχείρισης και η δημιουργία καινοτόμων  πολυτροπικών κόμβων και υπηρεσιών κινητικότητας που θα επιτρέπουν την  ομαλή μετάβαση από το ένα μεταφορικό μέσο στο άλλο, με τέτοιο τρόπο, ώστε  οι επιβάτες να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις για την μετακίνησή τους , την έκδοση εισιτηρίων και την δρομολόγηση τους στο σημείο επιθυμίας τους με τον πιο αποτελεσματικό και βιώσιμο τρόπο. Επιθυμητές θα είναι και οι προτάσεις που πραγματεύονται ζητήματα όπως η δημιουργία εφοδιαστικών κόμβων για τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και την αύξηση της μέσης ταχύτητας κίνησης, καθώς  και την υλοποίηση υποδομών καινοτόμων εναλλακτικών καυσίμων (π.χ. βιοκαυσίμων, ενέργειας παραγόμενης από  απόβλητα, ηλεκτρικής ενέργεια από φωτοσύνθεση)  και ιδίως σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα.

Η επίσημη ανακοίνωση της πρόσκλησης αναμένεται μέσα στο Νοέμβριο, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων τον Μάρτιο του 2017. Στο διάστημα αυτό η μόνιμη γραμματεία του Urban Innovative Actions θα διοργανώσει τέσσερα σεμινάρια στη Λιλ, το Πόρτο, τη Θεσσαλονίκη και τη Βουδαπέστη δίνοντας την δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να ενημερωθούν για τον σωστό τρόπο σύνταξης προτάσεων.

 Αφήστε μία απάντηση