Την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2015, πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Τιτάνια των Αθηνών ημερίδα την οποία διεξήγαγε η Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης – Ε.Δ.Ε.Υ.Α με τίτλο “ Η λειτουργία των Δ.Ε.Υ.Α στις νέες συνθήκες – Οργάνωση & Λειτουργία των Οικονομικών Υπηρεσιών των Δ.Ε.Υ.Α”. Την ημερίδα παρακολούθησαν εκπρόσωποι των Δ.Ε.Υ.Α από όλα τα μήκη και πλάτη της Ελληνικής επικράτειας, καθώς και εκπρόσωποι ιδιωτικών φορέων, ενώ αξίζει να τονιστεί ότι η προσέλευση αλλά και η παρακολούθηση της ημερίδας κυμάνθηκαν σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Την ημερίδα προλόγισε ο Πρόεδρος της Ε.Δ.Ε.Υ.Α  και δήμαρχος Ρεθύμνης κος.  Γεώργιος Μαρινάκης, ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε την ανάγκη ο νόμος 1069/1980 “Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως” να αποτελεί τον πυρήνα λειτουργίας των Δ.Ε.Υ.Α και να εφαρμόζεται καθολικά και όχι κατά το δοκούν. Αναγνώρισε την ανάγκη εκσυγχρονισμού και αναθεώρησης αρκετών εκ των άρθρων του και δήλωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΕΥΑ βρίσκεται σε επικοινωνία με το αρμόδιο Υπουργείο για την επίλυση των όποιων προβλημάτων έχουν προκύψει.

Η πρώτη ενότητα της ημερίδας με τίτλο Ο έλεγχος των Δ.Ε.Υ.Α. από το Ελεγκτικό Συνέδριο εστίασε στο κατά πόσο οι Δ.Ε.Υ.Α θα πρέπει να υπόκεινται στον έλεγχο του ελεγκτικού συνεδρίου. Κύριο συμπέρασμα αλλά και καθολική πρόταση, ήταν ότι όλες οι Δ.Ε.Υ.Α θα πρέπει εν αρχή να έχουν εκπονήσει κανονισμό διαχείρισης και ελέγχου δαπανών ή να τροποποιήσουν τον ήδη υπάρχον  και να προσθέσουν κεφάλαιο στο οποίο θα περιγράφουν τη διαδικασία υλοποίησης των δαπανών τους.  Τονίστηκε ότι οι Δ.Ε.Υ.Α δεν πρέπει να υπόκεινται σε τήρηση Μητρώου Δεσμεύσεων, διότι δεν είναι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και δεν ανήκουν στα μητρώα που συμπεριλαμβάνονται στο εκάστοτε ισχύον Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της ΕΛ.ΣΤΑΤ. Τέλος να μην υποχρεούνται στην εφαρμογή του Π.Δ.113/2010  περί  «Ανάληψης υποχρεώσεων από τους διάστικτες»  ούτε και με τις πρόσφατες διατάξεις του Ν.4270/14 περί «Αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας – δημόσιο λογιστικό», αλλά να ασκούν πλήρη εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος της Γενικής Λογιστικής.

Στην δεύτερη ενότητα που τιτλοφορείται η  Τιμολογιακή πολιτική των Δ.Ε.Υ.Α.καλύφθηκαν μια σειρά από θέματα τα κυριότερα εκ των οποίων ήταν:  Tα άμεσα προβλήματα που δυσχεραίνουν την ορθή τιμολόγηση (διαρροές, υπερχειλίσεις, παράνομες συνδέσεις, μη αντικατάσταση παλαιών υδρομέτρων, κ.ο.κ) , η ανάγκη εναρμόνισης της διαδικασίας τιμολόγησης με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2000/60/CE (η μη εναρμόνιση με την εν λόγω οδηγία, αλλά και η μη τήρηση των κριτηρίων της αρχής αιρεσιμότητας  θα στερήσει από τις Δ.Ε.Υ.Α την δυνατότητα συμμετοχής σε έργα υδάτων του ΕΣΠΑ) καθώς και η θέσπιση νέων γενικών κανόνων κοστολόγησης και το νέο μεθοδολογικό πλαίσιο το οποίο θα λαμβάνει υπόψη του το οικονομικό κόστος, το κόστος ανάκτησης φυσικών πόρων και το περιβαλλοντικό κόστος. Τέλος, δόθηκε έμφαση στην  ενίσχυση του ρόλου της Διεύθυνσης  Σχεδιασμού & Διαχείρισης Υπηρεσιών Ύδατος.

Στην ενότητα “Εισπραξιμότητα εσόδων των Δ.Ε.Υ.Α” αναπτύχθηκε ένα από τα κυριότερα ζητήματα που αφορά την πλειονότητα των Δ.Ε.Υ.Α και επηρεάζει την εύρυθμη λειτουργία τους, την αδυναμία είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών. Η πλειοψηφία των Δ.Ε.Υ.Α αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα εισπραξιμότητας με καθυστερήσεις που κατά τόπους φτάνουν και τα πέντε έτη, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται λειτουργικά ζητήματα και έλλειψη ρευστότητας. Ένας από τους λόγους που το εν λόγω πρόβλημα διαιωνίζεται, είναι συναρτώμενο με την έλλειψη άμεσης ενημέρωσης του καταναλωτή όσον αφορά τον λογαριασμό του,  το οποίο με τη σειρά του οφείλεται στη δραστική μείωση του προσωπικού των Δ.Ε.Υ.Α και την μη  πραγματοποίηση συχνών υδρομετρήσεων. Συμπερασματικά λοιπόν η χαμηλή εισπραξιμότητα των ΔΕΥΑ οδηγεί σε περιορισμένη ρευστότητα, ανυπαρξία επενδύσεων για υποδομές, κακής ποιότητας προσφερόμενες υπηρεσίες και πλήρη αδυναμία αντιμετώπισης μελλοντικών προβλημάτων.

Η τελευταία εισήγηση “Φορολογικά – λογιστικά θέματα των Δ.Ε.Υ.Α εστίασε στο φλέγον ζήτημα της φορολογίας εισοδήματος, το οποίο φαίνεται να αγγίζει για πρώτη φορά τις Δ.Ε.Υ.Α. Μέχρι και τη χρήση του 2013 οι Δ.Ε.Υ.Α απαλλάσσονταν από την υποχρέωση καταβολής φόρου εισοδήματος. Από την οικονομική χρήση του 2014 τα καθαρά κέρδη υπόκεινται πλέον σε φορολογία με συντελεστή 26% και με επιπλέον επιβάρυνση 80% επί του φόρου, ως προκαταβολή για το επόμενο έτος. Υπογραμμίστηκε ότι η μεταβολή της φορολογικής μεταχείρισης των ΔΕΥΑ θα δημιουργήσει  δύο μέτρα και δύο σταθμά για την πώληση των ίδιων αγαθών μεταξύ των Δήμων που συνέστησαν ΔΕΥΑ και των Δήμων που δεν συνέστησαν και διαχειρίζονται το ίδιο δημόσιο αγαθό, χωρίς να υπάγονται στην φορολογία εισοδήματος. Τέλος θα στερήσει από τις ΔΕΥΑ σημαντικούς πόρους με αποτέλεσμα να αναγκαστούν ή να περικόψουν τις δαπάνες που αφορούν τις επισκευές και συντηρήσεις των δικτύων τους, με ότι αυτό συνεπάγεται, ή να μετακυλήσουν το κόστος στους καταναλωτές με αύξηση των τιμολογίων σε πολύ δύσκολες εποχές λόγω της οικονομικής κρίσης.Μία απάντηση στο Η λειτουργία των Δ.Ε.Υ.Α στις νέες συνθήκες – Οργάνωση & Λειτουργία των Οικονομικών Υπηρεσιών των Δ.Ε.Υ.Α

Αφήστε μία απάντηση