Παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις στα θέματα που αφορούν γενικότερα το Δημόσιο Τομέα και ειδικότερα τους Δήμους δε θα ήταν δυνατό να παραβλέψουμε τον προσφάτως ψηφισθέντα νόμο 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014), σύμφωνα με τον οποίο παρέχεται η δυνατότητα στους υπόχρεους προς τους Δήμους να ρυθμίσουν το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους. Τα οφέλη είναι πολλαπλά για τους οφειλέτες, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα είτε να εξοφλήσουν την οφειλή απαλλαγμένοι από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, είτε να μειώσουν το οφειλόμενο ποσό με την έκπτωση σε προσαυξήσεις και πρόστιμα, ανάλογα με το οφειλόμενο ποσό και τον αριθμό των δόσεων, αποκτώντας παράλληλα σχετική ενημερότητα. Από την άλλη, η αύξηση των εσόδων των Δήμων θα οδηγήσει σε ομαλή και χωρίς προβλήματα εκτέλεση του προϋπολογισμού τους.

Ειδικότερα, όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί έως 31/12/2009 ρυθμίζονται σύμφωνα με το άρθρο 63 παρ. 2 του Νόμου 3801/2009 και όσες έχουν βεβαιωθεί από 1/1/2010 έως και τις 14/4/2014 μπορούν να ρυθμίζονται σύμφωνα με τον Ν. 4257/2014 άρθρο 51, ως ακολούθως:

1.Εφάπαξ με απαλλαγή κατά ποσοστό 100% από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και προστίμων.
2.Για οφειλές έως 5.000,00 ευρώ σε 24 δόσεις, με απαλλαγή κατά 80% από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων και υπό την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι μικρότερη των 100 ευρώ.
3.Για οφειλές από 5.000,01 ευρώ έως 10.000,00 ευρώ σε 48 δόσεις με απαλλαγή κατά 50% από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων
4.Για οφειλές από 10.000,01 έως 20.000,00 ευρώ σε 72 δόσεις με απαλλαγή κατά 30% από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και προστίμων
5.Για οφειλές από 20.000,01 ευρώ και πάνω σε 100 δόσεις με απαλλαγή κατά 10% από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και προστίμων

Η προθεσμία υποβολής αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση ισχύει μέχρι 14/08/2014.

Οι όροι της ρύθμισης είναι αρκετά ευνοϊκοί, αλλά παράλληλα οι όροι τήρησης της ρύθμισης είναι αρκετά αυστηροί, καθώς η προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής δόσης είναι 15% και η καθυστέρηση πληρωμής δεύτερης δόσης συνεπάγεται και απώλεια της ρύθμισης για τον οφειλέτη.

Ανταποκρινόμενοι με υπευθυνότητα, συνέπεια και σεβασμό προς τις ανάγκες των πελατών μας, προχωρήσαμε σε άμεση υλοποίηση για όσο το δυνατόν πληρέστερη υποστήριξη των νέων δεδομένων. Μέσα από το Σύστημα της Οικονομικής Διαχείρισης καθίσταται εφικτή η ενιαία διαχείριση των ρυθμίσεων των οφειλετών του δήμου στο σύνολό τους, διευκολύνοντας σύνθετες διαδικασίες.

Η πιο σημαντική λειτουργία είναι ο υπολογισμός των δόσεων που εκτελείται κατά τη δημιουργία μίας ρύθμισης λαμβάνοντας υπόψη τόσο την έκπτωση που δικαιούται ο υπόχρεος με βάση το οφειλόμενο ποσό και τον αριθμό των επιθυμητών δόσεων στις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και στα πρόστιμα, όσο και το τρέχον επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τον υπολογισμό της πρόσθετης επιβάρυνσης των δόσεων. Η εικόνα του συνόλου των ισόποσων μηνιαίων δόσεων της ρύθμισης εμφανίζεται ακόμη και πριν από την τελική δημιουργία τους διευκολύνοντας έτσι την πραγματοποίηση αλλαγών π.χ. στον αριθμό των επιθυμητών δόσεων ή της ημερομηνίας λήξης της πρώτης δόσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι με την προσθήκη σχετικών φίλτρων καθίσταται πολύ εύκολος ο διαχωρισμός των ληξιπρόθεσμων οφειλών με βάση την ημερομηνία που έχουν βεβαιωθεί για πρώτη φορά.

Η καρτέλα της ρύθμισης παρέχει πληροφορίες που σχετίζονται με την τρέχουσα κατάσταση της ρύθμισης, όπως είναι το συνολικό ποσό της ρύθμισης, το ποσό που έχει εισπραχθεί, τον αριθμό των δόσεων που απομένουν να εξοφληθούν, τις αρχικές οφειλές που έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση και την ανάλυση του συνόλου των δόσεων. Παράλληλα είναι δυνατή η εξαγωγή σχετικών εκτυπώσεων είτε για αναλυτική εμφάνιση των δόσεων στις αρχικές οφειλές, είτε για συγκεντρωτική εμφάνιση της τρέχουσας κατάστασης της ρύθμισης είτε για αναλυτική εμφάνιση του υπολογισμού των δόσεων.

Τα στοιχεία των δόσεων χρησιμοποιούνται κατά την είσπραξη τους έτσι ώστε να καταχωρούνται αυτόματα τα ποσά των προσαυξήσεων και των εκπτώσεων. Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής μίας δόσης από τον υπόχρεο υπολογίζεται η επιπλέον προσαύξηση 15%.

Βασικοί σύμμαχοι, σύμβουλοι και αρωγοί στην προσπάθειά μας αυτή ήταν οι Δήμοι Ρεθύμνου, Κατερίνης, Λήμνου και Καλαμαριάς, οι οποίοι μας βοήθησαν στην υλοποίηση με την ανάλυση της νομοθεσίας και με διευκρινήσεις, τους οποίους και ευχαριστούμε για τη συνδρομή τους. Στόχος μας είναι να είμαστε κοντά στους πελάτες, να φροντίζουμε για την άμεση και πληρέστερη κάλυψη των αναγκών τους και για να το πετύχουμε απαραίτητο συστατικό είναι η συνεργασία και η από κοινού ανάλυση των αναγκών τους.

Η άμεση απάντηση της OTS στις νέες απαιτήσεις αποτελεί μία ακόμη απόδειξη ότι η διαρκής προσπάθεια οδηγεί σε καλύτερη και πληρέστερη κάλυψη των ολοένα και αυξανόμενων αναγκών των φορέων του Δημόσιου Τομέα.Αφήστε μία απάντηση