Ο βασικότερος στόχος των οργανισμών του Δημοσίου Τομέα έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή και εύρυθμη λειτουργία τους δεν είναι άλλος από την αύξηση των εσόδων. Αποτελεί το πιο σημαντικό στοιχείο που θα οδηγήσει σε ρεαλιστική κατάρτιση και συνεπή εκτέλεση του προϋπολογισμού. Προς την κατεύθυνση αυτή, θα ήταν αδύνατο να παραβλεφθεί η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του κάθε φορέα η οποία πραγματοποιείται κατά βάση με την εκμίσθωση των διαθέσιμων μισθωμάτων προς τους ενδιαφερόμενους. Έχοντας στο επίκεντρο την ολοένα και αυξανόμενη ανάγκη για πιο πλήρη και ολοκληρωμένη διαχείριση των ακινήτων ενός φορέα, η OTS αναπτύσσει τη δική της πρόταση.

Τα διαθέσιμα μισθώματα διακρίνονται σε τύπους ακινήτων όπως διαμερίσματα, αγροτεμάχια, θέσεις στάθμευσης κτλ. Υπάρχει η δυνατότητα κάθε τύπος να συσχετιστεί με συγκεκριμένο κωδικό Κ.Α. εσόδου. Υπάρχει πλήρης καταγραφή των στοιχείων που περιγράφουν ένα μίσθωμα, καθώς και μία ολοκληρωμένη καταγραφή των πολεοδομικών τακτοποιήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί ή εκκρεμούν για αυτό, όπως επίσης και στοιχεία που αφορούν διάφορα βάρη όπως υποθήκες, δεσμεύσεις κτλ. Η διασύνδεση των ακινήτων με τα συμβόλαια διατηρείται ακόμη και μετά το πέρας του συμβολαίου έτσι ώστε να υπάρχει διαθέσιμο ολόκληρο το ιστορικό έτσι ώστε να εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα.

Υπάρχει δυνατότητα για πλήρη καταγραφή της διαδικασίας μίσθωσης ενός ακινήτου ξεκινώντας από τη στιγμή της απόφασης για διεξαγωγή σχετικού διαγωνισμού και καταλήγοντας στην υπογραφή του συμβολαίου. Η παρακολούθηση αφορά το σύνολο των αποφάσεων που απαιτούνται τόσο από όργανα του φορέα όσο και από φορείς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα όπως είναι οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. Καταγράφονται επίσης στοιχεία για διαγωνισμούς που κρίνονται άγονοι για οποιονδήποτε λόγο, για τις αξίες μίσθωσης των ακινήτων (αρχικό ποσό δημοπρασίας, ποσό κατακύρωσης) κα.

Από τη στιγμή της κατακύρωσης ενός διαγωνισμού αρχίζει η διαδικασία υπογραφής του συμβολαίου, καταγράφοντας τα απαιτούμενα στοιχεία, τα οποία μπορούν να διακριθούν στις εξής βασικές κατηγορίες:

–          Αριθμός συμβολαίου

–          Στοιχεία ακινήτου

–          Στοιχεία μισθωτή

–          Στοιχεία διάρκειας

–          Οικονομικά στοιχεία όπως αξία μισθώματος, ημερομηνίες πληρωμής, συχνότητα πληρωμής

–          Στοιχεία εγγύησης

–          Παρατάσεις μίσθωσης που υπογράφονται κατά τη λήξη του συμβολαίου

–          Αναπροσαρμογές που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια του συμβολαίου και διακρίνονται σε αναπροσαρμογές με βάση ένα ποσοστό που προβλέπεται στο συμβόλαιο και σε αναπροσαρμογές με βάση το ποσοστό του τιμάριθμου

–          Μειώσεις της αξίας του μισθώματος για ορισμένο χρονικό διάστημα και διακρίνονται σε μειώσεις με βάση ποσοστό ή ποσό της μείωσης

–          Αποζημιώσεις χρήσης του μισθώματος μετά το πέρας του συμβολαίου

–          Καταγραφή των ειδοποιήσεων (τηλεφωνικών, εγγράφων, ταμειακών ειδοποιήσεων κτλ.) του φορέα με τον εκμισθωτή

Η πιο σημαντική διαδικασία που λαμβάνει χώρα συνήθως κάθε χρόνο για κάθε συμβόλαιο δεν είναι άλλη από τον υπολογισμό των δόσεων του συμβολαίου, οι οποίες με τη σειρά τους θα καταλήξουν στη δημιουργία ενός χρηματικού καταλόγου με τα εν δυνάμει οικονομικά οφέλη του φορέα. Στον υπολογισμό των δόσεων συμμετέχουν όλα τα ανωτέρω στοιχεία τα οποία επηρεάζουν έστω και λίγο το ποσό των δόσεων. Οι παρατάσεις λ.χ. παρατείνουν την τελική ημερομηνία λήξης του συμβολαίου ενώ οι αναπροσαρμογές και οι μειώσεις έχουν άμεσο αντίκτυπο στο ποσό του μισθώματος που θα πρέπει να καταβάλλεται.

Η όλη διαδικασία της καταγραφής των συμβολαίων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την εφαρμογή της Οικονομική Διαχείρισης. Υπάρχει άμεση σύνδεση του μισθωτή με τη σχετική καρτέλα οφειλέτη στο μητρώο των υπόχρεων του φορέα. Όπως προαναφέρθηκε οι δόσεις των συμβολαίων καταλήγουν στη δημιουργία ενός ή περισσότερων χρηματικών καταλόγων, η δημιουργία των οποίων μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους εξής τρόπους:

–          Ένας χρηματικός κατάλογος για όλες τις δόσεις όλων των συμβολαίων

–          Ένας χρηματικός κατάλογος για όλες τις δόσεις κάθε συμβολαίου

–          Ένας χρηματικός κατάλογος για κάθε τύπο μισθωμάτων

Η αντιμετώπιση της ανάγκης για είσπραξη ποσών που αφορούν είτε δόσεις είτε αποζημιώσεις χρήσης έχει οδηγήσει σε διαδικασίες αυτόματης έκδοσης οίκοθεν βεβαιωτικών σημειωμάτων τα οποία εισπράττονται έπειτα στο ταμείο.

Μέσα σε κάθε συμβόλαιο υπάρχει άμεση και κατανοητή απεικόνιση του συνόλου των οικονομικών στοιχείων του, όπως είναι οι υπολογισμένες δόσεις, οι χρηματικοί κατάλογοι, τα οίκοθεν βεβαιωτικά σημειώματα, τα διπλότυπα είσπραξης, καθώς επίσης και μία συνολική απεικόνιση του υπόλοιπου ποσού που εκκρεμεί προς είσπραξη.

Αξίζει να σημειωθεί η δυνατότητα απεικόνισης των μισθωμάτων επάνω στο χάρτη με βάση τις συντεταγμένες που προκύπτουν από τις διευθύνσεις τους, έτσι ώστε να υπάρχει μία βελτιωμένη και πιο οπτική εμφάνιση του συνόλου της ακίνητης περιουσίας κάθε φορέα καθώς και της κατάστασης των ακινήτων.

Η εφαρμογή διαχείρισης μισθωμάτων της OTS αποτελεί ένα εργαλείο με τη χρήση του οποίου θα μπορέσει κάθε φορέας να αξιοποιήσει την ακίνητη περιουσία του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Προσφέροντας άμεση και πλήρη σύνδεση με την Οικονομική Διαχείριση συνδυάζει την απλότητα της χρήσης με την πληρότητα της όλης διαδικασίας.

ΜισθωμαΑφήστε μία απάντηση