Στις 24 Δεκεμβρίου 2013 δημοσιεύθηκε από την «Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης» ανοιχτή πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος  «Ψηφιακή Σύγκλιση». Η Πρόσκληση 59 αναφέρεται στη «Βελτίωση της Καθημερινής ζωής , μέσω των ΤΠΕ και στην Ισότιμη συμμετοχή των Πολιτών στην Ψηφιακή Σύγκλιση».

Η Πρόσκληση περιλαμβάνει μια σειρά ψηφιακών υπηρεσιών από τις οποίες οι Δήμοι καλούνται να επιλέξουν μια και να την υλοποιήσουν. Η προθεσμία υποβολής των Προτάσεων λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2014.

Οι Ψηφιακές Υπηρεσίες από τις οποίες καλούνται να επιλέξουν οι Δήμοι, είναι οι ακόλουθες:

1.Διαχείριση Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων
2.Απεικόνιση χωροταξικών και πολεοδομικών δεδομένων
3.Οδηγός Πόλης
4.Διαδικτυακή πύλη ανάπτυξης επιχειρηματικότητας/απασχόλησης
5.Διαχείριση αιτημάτων καθημερινότητας του Πολίτη
6.Διαχείριση σήμανσης και οδικού δικτύου
7.Ψηφιακή πύλη ενημέρωσης του Πολίτη
8.Αγροτική παραγωγή –Τουρισμός (ανάδειξη ευκαιριών)
9.Αθλητικές δραστηριότητες
10.Προώθηση τοπικού εμπορίου
11.Τηλεματική Διαχείριση απορριμματοφόρων

Κάθε μια από τις υπηρεσίες στοχεύει στη βελτίωση της Ποιότητας Ζωής των Πολιτών μέσω της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών.

Σε μια περίοδο όπου ο Κοινωνικός Ρόλος των Δήμων βαίνει συνεχώς αυξανόμενος και πρέπει να δοθεί μεγάλη βαρύτητα στα Κοινωνικά Προγράμματα και στις Προνοιακές Παροχές, με σωστή οργάνωση, σχεδιασμό, προγραμματισμό, και υλοποίηση, απαραίτητα είναι τα εργαλεία και οι πόροι που θα βοηθήσουν στην προσπάθεια αυτή.

Αναγνωρίζοντας αυτή την ανάγκη προσφέρεται μέσω της Πρόσκλησης 59 και η Ψηφιακή Υπηρεσία «Διαχείριση Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων».

Η OTS έχει αναπτύξει το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Στοιχείων Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων «ΜΕΡΙΜΝΑ», για να προσφέρει στους Δήμους συνεργάτες της σύγχρονα εργαλεία για την υλοποίηση των Κοινωνικών Αρμοδιοτήτων.

Το «ΜΕΡΙΜΝΑ» παρέχει τη δυνατότητα καταγραφής των Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων που υπάγονται στο Δήμο, των Κοινωνικών Δομών και προγραμμάτων που υλοποιούνται καθώς και των πόρων που είναι διαθέσιμοι, όπως το ανθρώπινο δυναμικό. Με την καταγραφή οργανώνονται σε Μητρώα τα οποία βοηθούν στη σωστή οργάνωση των προγραμμάτων και κατανομή των πόρων.

Με το Σύστημα κάθε ενδιαφερόμενος Πολίτης μέσω Διαδικτυακής Πύλης μπορεί να ενημερώνεται για κάθε Δράση που τρέχει ο Δήμος, να εγγράφεται στα Μητρώα του Δήμου, να καταθέτει ηλεκτρονική αίτηση ένταξης στις Δομές και τα προγράμματα και να παρακολουθεί την πορεία της αίτησής του χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία του στις κεντρικές υπηρεσίες του Δήμου.

Τα Στελέχη του Δήμου  από πλευράς τους διαχειρίζονται τις αιτήσεις ως προς την έγκριση ή απόρριψη της, συλλέγουν και ελέγχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και διαχειρίζονται τους Φακέλους των Δημοτών που δέχονται προνοιακές παροχές.

Με την εφαρμογή του Συστήματος επιτυγχάνεται:

1. Παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους Πολίτες και ειδικότερα τις Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες, χωρίς να υπάρχει η ανάγκη φυσικής παρουσίας στις Κεντρικές Υπηρεσίες
2.Καλύτερος σχεδιασμός, οργάνωση, προγραμματισμός και υλοποίηση των Κοινωνικών Δράσεων και Προνοιακών Παροχών
3.Παρακολούθηση των Δράσεων και αξιολόγησή τους, καλύτερη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων
4.Αναγνώριση των Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων και πραγματική γνώση όσων χρειάζονται άμεση βοήθεια
5.Σωστή οργάνωση προγραμμάτων κοινωνικού χαρακτήρα που απαντούν στις πραγματικές ανάγκες
6.Καλύτερος χρηματο-οικονομικός σχεδιασμός
7.Εξάλειψη των μέχρι τώρα οργανωτικών –λειτουργικών προβλημάτων όπως χαοτικές γραφειοκρατικές δομές, δυσλειτουργίες λόγω έλλειψης οργάνωσης και σωστής επικοινωνίας των εμπλεκομένων.
8.Εξάλειψη καθυστερήσεων στην υλοποίηση των προγραμμάτων

Οι Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες αποτελούν σημαντικό μέρος της Κοινωνίας, το οποίο καλούνται καθημερινά οι Δήμοι να υποστηρίζουν με τους συγκεκριμένους πόρους που τους διατίθενται. Με τη χρήση των σωστών εργαλείων, οι Δήμοι θα είναι σε θέση να παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες με στόχο τη διευκόλυνση αυτών των ομάδων.

 

 

 Αφήστε μία απάντηση