Η διοικητική ανακατάταξη που επέφερε ο Καλλικράτης στη δομή της δημόσιας διοίκησης είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μεγαλύτερων φορέων τόσο σε επίδεδο Δήμων όσο και Περιφερειών. Η αύξηση του μεγέθους των φορέων σήμανε αυτόματα μεγαλύτερο αριθμό εξυπηρετούμενων πολιτών και επιχειρήσεων, μεγαλύτερο όγκο αιτημάτων εξυπηρέτησης από τους αυτούς, αλλά ταυτόχρονα και μεγαλύτερο αριθμό υπαλλήλων στην εξυπηρέτηση τους. Όλα αυτά δημιούργησαν σημαντικές προκλήσεις στα ενοποιημένα πληροφοριακά συστήματα: μεγαλύτερη γεωγραφική διασπορά, περισσότερους τελικούς χρήστες, περισσότερα δεδομένα, αλλά και απαίτηση για μεγαλύτερο ποσοστό διαθεσιμότητας τους.

Η OTS ανέλαβε τη λειτουργική ενοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων στην πλειονότητα των συνενούμενων φορέων. Εκεί που όμως δημιουργήθηκαν σημαντικές ανάγκες ύπαρξης υψηλής διαθεσιμότητας ήταν στο επίπεδο των Περιφερειών. Σε όλες δημιουργήθηκαν συστήματα για τη διαθεσιμότητα των δεδομένων με πιστοποιημένες διαδικασίες για τη διασφάλιση και την επαναφορά τους. Στο παρόν άρθρο αξίζει ωστόσο να παρουσιαστεί η περίπτωση μίας Περιφέρειας στην οποία αναπτύχθηκε ένα γεωγραφικά κατανεμημένο failover site. Πρόκειται για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Η περιφέρεια αυτή προέκυψε από την ένωση 3 μεγάλων πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: της Αχαϊας, της Ηλείας και της Αιωτολοακαρνανίας. Πέρα από την ανάγκη της διοίκησης τους για τη λειτουργία αξιόπιστων ενοποιημένων συστημάτων, η γεωγραφική της θέση στη χώρα δημιούργησε την ανάγκη δημιουργίας ενός εναλλακτικού σημείου λειτουργίας των συστημάτων σε περίπτωση καταστροφής. Η περιοχή της Δυτικής Ελλάδας είναι από τις πιο σεισμογενείς στη χώρα και στο πρόσφατο παρελθόν, σεισμοί μεσσαίου ή μεγάλου μεγέθους κατέστησαν συστήματα ανενεργά και την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες στην καλύτερη περίπτωση προβληματική.

Η OTS ανέλαβε την ενοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων, με την υπόσχεση να αναλάβει την ανάπτυξη ενός εφεδρικού σημείου λειτουργίας σε περίπτωση καταστροφής. Οι προκλήσεις στην υλοποίηση της λύσης ήταν πολλές: Οι δικτυακές συνδέσεις των φορέων με το δίκτυο Σύζευξις, ο αριθμός των τελικών χρηστών στις Π.Ε., η γεωγραφική κατανομή των υπηρεσιών, ο υπάρχων μηχανογραφικός εξοπλισμός τους και η διαθεσιμότητα των στελεχών μηχανοργάνωσης/πληροφορικής. Έγιναν αρκετές συζητήσεις για το σημείο που θα επιλεγεί καθώς και η μεθοδολογία με την οποία θα αναπτυχθεί η λύση. Ένας σημαντικός περιορισμός ήταν πως οι υπάρχουσες μηχανογραφικές υποδομές δεν μπορούσαν να αξιοποιηθούν για τον σκοπό αυτό. Σημαντικοί τεχνολογικοί πόροι παρέμειναν να υποστηρίζουν legacy συστήματα.

Τελικά επιλέχθηκε η Π.Ε. Ηλείας για τη δημιουργία και τη λειτουργία του εφεδρικού site. H Π.Ε. Ηλείας παρείχε νέο εξοπλισμό ώστε η OTS να προβεί στις εργασίες που της αναλογούσαν. Για την υλοποίηση έγινε συνένωση των domain των 2 σημείων ώστε το authentication των χρηστών να μπορεί να γίνει χωρίς προβλήματα ακόμη και αν η έδρα δεν είναι διαθέσιμη. Πιο συγκεκριμένα δημιουργήθηκε ένα δευτερεύον site στην Ηλεία και αυτό εντάχθηκε στο domain της έδρας. Για την λύση του replication των δεδομένων επιλέχθηκε η τεχνική του database mirroring. Με αξιοποίηση της εικονικοποίησης (virtualization) δημιουργήθηκε server για να φιλοξενήσει τη βάση δεδομένων (secondary database server) και το λογισμικό του citrix. Έγιναν προσαρμογές στα πακέτα λογισμικού των λειτουρικών συστημάτων και του μηχανισμού rdbms. Προσαρμόστηκαν οι πολιτικές λήψης αντιγράφων ασφαλείας και εξορθολογίστηκαν αντιπαραγωγικές διαδικασίες ελέγχου.

Όλοι οι χρήστες της Περιφέρειας μπορούν να πιστοποιηθούν σε 2 σημεία. Οι αλλαγές που γίνονται στις primary βάσεις, ταξιδεύουν μέσω του δικτύου σύζευξις και εφαρμόζονται στις εφεδρικές. Οι εφεδρικές βάσεις δεν είναι διαθέσιμες σε κατάσταση read/write για τους τελικούς χρήστες, αλλά λειτουργούν σε recovery mode για λογαριασμό των primary βάσεων. Στο εφεδρικό site έχουν στηθεί εφαρμογές ανάλογες με αυτό του primary site, παραμετροποιημένες να συνδεθούν στις εφεδρικές βάσεις όταν οι τελευταίες ενεργοποιηθούν.

Πρέπει να τονιστεί πως συνειδητά αποκλείστηκε η αυτοματοποίηση του failover. Πιστεύουμε πως υπάρχουν σημαντικοί κίνδυνοι που μπορεί ενδεχόμενα να ανέκυπταν αν παραμετροποιούσαμε μία αυτόματη διαδικασία. Αντίθετα αναπτύξαμε έτσι το σύστημα, ώστε οι άνθρωποι να είναι αυτοί που θα δώσουν το τελική έγκριση στη μετάβαση από το ένα σύστημα στο άλλο.

Στην OTS πιστεύουμε πως οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Αυτό δεν περιορίζεται μόνο στο προσωπικό της εταιρείας μας αλλά και στους ανθρώπους τους οποίους συνεργάζεται. Οι υπάλληλοι των μηχανογραφικών υπηρεσίων των 3 Π.Ε. αποδείχθηκαν κρίσιμοι παράγοντες στην επιτυχημένη ανάπτυξη της λύσης. Πίεσαν να βρεθεί μία υλοποίηση που να τους δίνει εναλλακτική, παρείχαν εξοπλισμό, ήταν μπροστά στην εφαρμογή των πολιτικών αλλά και τη δοκιμή των σεναρίων ελέγχου.

Η λύση που αναπτύχθηκε πιθανά δεν είναι η βέλτιστη. Είναι μία λύση που δόθηκε μέσα από μία σειρά περιορισμών που τέθηκαν. Η προσπάθεια μας όμως είναι διαρκής. Και με μικρά βήματα μπορούμε να προχωράμε σε αυτό που νομίζουμε πως είναι καλύτερο για τους συνεργάτες μας. Πάντα βρισκόμαστε στο πλευρό των ανθρώπων που θέλουν να κάνουν τη διαφορά γιατί και αυτό δίνει στην OTS το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα να πετυχαίνει τους στόχους της.Αφήστε μία απάντηση