Το διήμερο της Πέμπτης 18 Απριλίου και Παρασκευής 19 Απριλίου 2013, με πρωτοβουλία της Εταιρίας OTS AE, διοργανώθηκε διημερίδα στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Δελφών με θέμα   “Η Οικονομική Διαχείριση στις Περιφέρειες στο περιβάλλον εφαρμογής των δημοσιονομικών κανόνων και πρακτικών”.

Στόχος των εργασιών της διημερίδας ήταν να αναπτυχθεί γόνιμος διάλογος  μεταξύ των συμμετεχόντων και αναδειχθούν τα κρίσιμα σημεία των αλλαγών που προκύπτουν από το νέο θεσμικό περιβάλλον για την οικονομική λειτουργία των Φορέων της Αυτοδιοίκησης Β’ Βαθμού.

Επίσης, να συζητηθούν και να εξετασθούν ρεαλιστικές προτάσεις για την υλοποίηση των απαιτήσεων  στην πράξη και με ορατό και χειροπιαστό αντίκρισμα στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρησιακών μονάδων των Περιφερειών.

Εν κατακλείδι, η διημερίδα των Περιφερειών στους Δελφούς φιλοδόξησε να συμβάλλει ώστε ο δημόσιος διάλογος που θα αναπτυσσόταν να αναζητούσε και να σκιαγραφούσε τις προϋποθέσεις για  συγκεκριμένες δράσεις και χρονοδιαγράμματα εφαρμογής.

Να συμβάλλει στην διατύπωση προτάσεων για συγκεκριμένες δράσεις και παρεμβάσεις στην καθημερινή λειτουργία, των οποίων η υλοποίηση  θα  καταστήσουν ικανές τις Περιφέρειες  να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του νέου τοπίου.

Στην Διημερίδα των Δελφών συμμετείχαν στελέχη, Υπηρεσιακοί Παράγοντες και Αιρετοί από τις περισσότερες Περιφέρειες της Χώρας, στελέχη πληροφορικής της OTS, καθώς  και στελέχη  του Υπουργείου Εσωτερικών. Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας συμμετείχε ενεργά με 12 στελέχη της από το σύνολο των Περιφερειακών Ενοτήτων της.

Η παρουσία όλων των συμμετεχόντων ήταν κάτι παραπάνω από ενεργή και ουσιαστική, τόσο από πλευράς πολλών και σημαντικών εισηγήσεων, όσο και από πλευράς συμμετοχής στον ζωντανό διάλογο που διέκρινε και σηματοδότησε τις εργασίες όλου του διημέρου.

Στην διημερίδα, μέσω των εισηγήσεων των ομιλητών, αλλά και της ανταλλαγής απόψεων που ακολούθησε το σύνολο των εισηγήσεων, αναδείχθηκαν κρίσιμες πτυχές σχετικά με το ζήτημα  της εναρμόνισης  του συνόλου της οικονομικής λειτουργίας των Περιφερειών  με τις απαιτήσεις του Θεσμικού Πλαισίου.

Ενδεικτικά θα μπορούσαν να αναφερθούν,

 •      οι παρουσιάσεις των στελεχών της Κεντρικής Διοίκησης σχετικά με το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού, το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας, τη δομή, τους στόχους και τις λειτουργίες του,
 •      οι αναλυτικές παρουσιάσεις των εν λόγω στελεχών τόσο για την ουσία, όσο και για τις μεθόδους υλοποίησης της Αρχής των Ισοσκελισμένων Προϋπολογισμών των Φορέων της Αυτοδιοίκησης, αλλά  και της εφαρμογής των δημοσιονομικών κανόνων και πρακτικών όπως διατυπώνονται στη δημοσιονομική πολιτική,
 •      οι  αναλυτικές παρουσιάσεις από στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών για τις δυνατότητες που παρέχει η αξιοποίηση της  λειτουργίας του Κόμβου Διαλειτουργικότητας ως εργαλείου ενίσχυσης της Οικονομικής Αυτοτέλειας, αλλά και της κάλυψης των απαιτήσεων του Θεσμικού Πλαισίου

οι παρουσιάσεις των παριστάμενων στελεχών, υπηρεσιακών παραγόντων και αιρετών της Αυτοδιοίκησης Β’ Βαθμού σχετικά με

 •  την ρεαλιστική αποτύπωση των δεδομένων της λειτουργίας των Φορέων σήμερα,
 •  τον εντοπισμό των αδυναμιών και των ελλείψεων,
 •  σχετικά με τη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για δράσεις και παρεμβάσεις που θα καταστήσουν την υλοποίηση των απαιτήσεων ρεαλιστική και εφαρμόσιμη σήμερα

Οι παρουσιάσεις των στελεχών Πληροφορικής της OTS, σχετικά με τις δυνατότητες που προσφέρουν οι σύγχρονες τεχνολογίες για την επιτάχυνση της ανταπόκρισης στα αιτήματα και τις ανάγκες των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και της Αυτοδιοίκησης στο νέο περιβάλλον.

Η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ σχεδόν του συνόλου των παρισταμένων στις εργασίες της διημερίδας, συνέτεινε αποφασιστικά στο να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα και να διατυπωθούν προτάσεις για συγκεκριμένες δράσεις, ώστε η καθημερινή λειτουργία στους Φορείς να εναρμονισθεί πλήρως, άμεσα και ομαλά, με τις απαιτήσεις του Θεσμικού Πλαισίου.

Θα ήταν χρήσιμο να παρατεθούν, ενδεικτικά, κάποια συμπεράσματα της Διημερίδας, εν είδη αφορμής για  την περαιτέρω ανάπτυξη του δημόσιου διαλόγου πάνω στα αντικείμενα που εξετάσθηκαν.

 

Οι βασικοί στόχοι για την κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού των Περιφερειών, οικονομικού έτους 2013:

 •  η ορθολογική και ρεαλιστική κατάρτισή του, με εγγραφή εσόδων που αναμένεται ότι θα εισπραχθούν και ανάλογη εγγραφή δαπανών,
 •  η συγκράτηση των δαπανών και η ορθολογική διαχείριση των πόρων,
 •  η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της δημοσιονομικής διαχείρισης με όσο το δυνατό μικρότερη δέσμευση οικονομικών πόρων,
 •  η περαιτέρω ενίσχυση των παραγωγικών επενδύσεων και η επίτευξη επαρκών ρυθμών ανάπτυξης με παράλληλο στόχο τη μείωση του ελλείμματος της Γενικής Κυβέρνησης,
 •  η αποφυγή δημιουργίας απλήρωτων υποχρεώσεων (μη ρεαλιστικό ύψος πιστώσεων)

Παρουσιάζεται ως αδήριτη η ανάγκη να αναμορφωθούν άμεσα οι διαδικασίες της οικονομικής λειτουργίας των Φορέων της Αυτοδιοίκησης Β’ Βαθμού και να καταστούν συμβατές με τις απαιτήσεις του περιβάλλοντος εφαρμογής των Δημοσιονομικών Κανόνων και Πρακτικών για τη Δημόσια Διοίκηση.

Ιδιαίτερα για τις Περιφέρειες πρέπει η λειτουργία των οικονομικών να καλύπτει τις ανάγκες  κατάρτισης, υποβολής και παρακολούθησης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης και των επιμέρους ενοτήτων που το συνθέτουν, σε αρμονία με τις διαδικασίες της λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας.

Η ανάγκη για τήρηση Ισοσκελισμένων Προϋπολογισμών και Απολογισμών, για κατάρτιση και παρακολούθηση της εκτέλεσής του, σε επίπεδο μήνα (στοχοθεσία ΟΠΔ), καθώς και η υποχρέωση για  έλεγχο , λογοδοσία και διαφάνεια προϋποθέτουν:

 •  Την ένταξη και εφαρμογή της Διπλογραφικής μεθόδου σε όλο το φάσμα των διαδικασιών των Περιφερειών, οι οποίες συνιστούν οικονομικά γεγονότα ή που παράγουν οικονομικό αποτέλεσμα
 •  Τη λειτουργία ενιαίου διαχειριστικού οικονομικού συστήματος στις Περιφέρειες και την κατάργηση των στεγανών μεταξύ Απλογραφικής και Λογιστικής Αποτύπωσης.
 •  Την ενιαία παρακολούθηση της Διαχείρισης των Έργων με την Οικονομική Διαχείριση και την αποτύπωση των Στρατηγικών Επιχειρησιακών Σχεδιασμών  των Περιφερειών σε επίπεδο εκτέλεσης Προϋπολογισμού.
 •  Την τήρηση των Κανόνων Δημοσιότητας και η κάλυψη των υποχρεώσεων για τροφοδότηση με οικονομικά στοιχεία, διαφάνεια και έλεγχο( «Διαύγεια»,  υποχρέωση on line ενημέρωσης μέσω web services του Κόμβου Διαλειτουργικότητας.

Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει για 2 σημαντικά ζητήματα που προέκυψαν από το διάλογο στη διημερίδα των Δελφών.

 1.  Το πρώτο αφορά στην ανάγκη συνέχισης ανταλλαγής απόψεων, αλλά κυρίως αξιοποίησης της γνώσης που υπάρχει τόσο σε επίπεδο στελεχών των Φορέων, όσο και σε επίπεδο στελεχών της Κεντρικής Διοίκησης.
 
 2. Το δεύτερο αφορά στην αξιοποίηση της υπάρχουσας γνώσης και της εμπειρίας σχετικά με το ζήτημα της έναρξης λειτουργίας της οικονομικής διαχείρισης με την Διπλογραφική Μέθοδο.

Έτσι το ζήτημα της ενιαίας κωδικοποίησης των Λογιστικών Σχεδίων στις Περιφέρειες, καθώς και της επικαιροποίησης των δεδομένων των υφιστάμενων Απογραφών και Ισολογισμών, αποτελούν  κρίσιμα πεδία παρέμβασης στη σημερινή συγκυρία της Αυτοδιοίκησης.

 

Τσορμπατζίδης Θεολόγης

Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Δυτικής ΜακεδονίαςΑφήστε μία απάντηση