Στο πλαίσιο εφαρμογής του ν.3852/2010 – Πρόγραμμα Καλλικράτης, το Υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου του Κεντρικού Κόμβου Διαλειτουργικότητας. Το έργο αρχικά αφορούσε τις 13 νέες περιφέρειες, τους 238 Καλλικρατικούς δήμους, που προέκυψαν από συνενώσεις των πρώην Καποδιστριακών δήμων, και στη συνέχεια επεκτάθηκε και στους υπόλοιπους 87 δήμους. Η λειτουργία του κόμβου αφορά την αυτοματοποιημένη μηνιαία συλλογή οικονομικών και μισθοδοτικών στοιχείων από όλους τους φορείς, την παραγωγή συγκεντρωτικών αναφορών μέσω συστήματος επιχειρηματικής ευφυΐας προς τα στελέχη του υπουργείου και τη διαθεσιμότητα των στοιχείων αυτών προς τρίτους ενδιαφερόμενους φορείς, όπως το υπουργείο οικονομικών και την εθνική στατιστική υπηρεσία. Στόχος του έργου είναι η έγκαιρη και έγκυρη συλλογή πλήρη στοιχείων από όλους τους φορείς στο Υπουργείο Εσωτερικών, απαλλάσσοντας ταυτόχρονα τους εποπτευόμενους φορείς από την ταλαιπωρία της διαδικασίας δημιουργίας διαφόρων στατιστικών αναφορών με παρόμοια στοιχεία, τα οποία πρέπει σήμερα να παραδίδουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε διάφορους φορείς.

Για τη λειτουργία του Κεντρικού Κόμβου Διαλειτουργικότητας, έχουν εγκατασταθεί σήμερα σε όλους τους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας διαδικτυακές υπηρεσίες, μέσω των οποίων είναι προσβάσιμα τα οικονομικά και μισθοδοτικά τους στοιχεία, βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών. Κάθε μήνα ο στατιστικός υπεύθυνος του Δήμου ή της Περιφέρειας ελέγχει την πληρότητα και την ορθότητα των στοιχείων του φορέα και στη συνέχεια τα καθιστά διαθέσιμα προς αποστολή στο Υπουργείο Εσωτερικών. Το σύστημα του Κεντρικού Κόμβου έπειτα, μέσω ενός κατάλληλα αυτοματοποιημένου μηχανισμού, αντλεί τα στοιχεία αυτά, από όλους τους φορείς. Τα στοιχεία αυτά στη συνέχεια επεξεργάζονται από το σύστημα επιχειρηματικής ευφυΐας και είναι διαθέσιμα μέσω διαδραστικών αναφορών προς τα στελέχη του υπουργείου. Τα στοιχεία παρουσιάζονται σε διαφορετικές διαστάσεις, όπως γεωγραφική, χρονική και κατά είδος εξόδου-εσόδου σε συνδυασμό με πληθυσμιακά κριτήρια, παρέχοντας μ’ αυτό τον τρόπο διάφορες οπτικές γωνίες, έτσι ώστε να προκύπτουν διάφορα αξιόλογα συμπεράσματα. Τέλος, στο υπουργείο έχουν εγκατασταθεί διαδικτυακές υπηρεσίες μέσω των οποίων μπορούν αυτά τα στοιχεία να είναι διαθέσιμα προς τρίτους ενδιαφερόμενους φορείς.

Τα οφέλη που παρέχει η λειτουργία του Κεντρικού Κόμβου Διαλειτουργικότητας προς το υπουργείο, τους εποπτευόμενους φορείς και κατ’ επέκταση την κοινωνία είναι πολλαπλά. Αρχικά, σε πρακτικό επίπεδο, εξοικονομεί χρόνους εργασίας στους φορείς. Σήμερα οι υπάλληλοι είναι υποχρεωμένοι να στέλνουν στοιχεία σε διάφορους φορείς και υπουργεία, αρκετές φορές όμοια αλλά σε διαφορετική μορφή. Με τη λειτουργία του Κεντρικού Κόμβου τα στοιχεία θα συλλέγονται από το Υπουργείο Εσωτερικών με αυτοματοποιημένη διαδικασία και η άντλησή τους θα γίνεται μέσω την πληροφοριακών συστημάτων, χωρίς να χρειάζεται οι υπάλληλοι να συνθέτουν πολύπλοκη πληροφορία μέσα σε λογιστικά φύλλα ή να πρέπει να καταχωρούν εκατοντάδες στοιχεία σε τρίτες εφαρμογές. Από την πλευρά του υπουργείου έχουμε λήψη πολύ μεγαλύτερου εύρους στοιχείων από αυτά που έπαιρνε μέχρι σήμερα, σε πολύ πιο σύντομους χρόνους, με πολύ λιγότερο κόπο. Οι τρίτοι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να πάρουν όλα τα στοιχεία που τους ενδιαφέρουν μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών, χωρίς να χρειάζεται να απευθυνθούν άμεσα σε όλους τους δήμους και τις περιφέρειες. Σε πιο διοικητικό επίπεδο, μέσω της επεξεργασίας των στοιχείων και της προβολής τους από το σύστημα επιχειρησιακής ευφυΐας μπορεί το κράτος να έχει πιο πλήρη διοικητική πληροφόρηση. Το σύστημα βοηθάει αρχικά το υπουργείο στην καλύτερη εποπτεία και έλεγχο των δήμων και των περιφερειών όσον αφορά τη λειτουργία και τις δράσεις τους. Επίσης, βοηθάει τα διοικητικά στελέχη στην παραγωγή συμπερασμάτων, στη λήψη αποφάσεων, στην παρακολούθηση της εξέλιξης μιας δράσης εθνικής εμβέλειας και γενικά στη χάραξη εθνικών στρατηγικών.

Το έργο του Κεντρικού Κόμβου Διαλειτουργικότητας βρίσκεται σήμερα σε δοκιμαστική λειτουργία, έχοντας συλλέξει δεδομένα σχεδόν από όλους τους εποπτευόμενους φορείς για κάποιους μήνες του τρέχοντος έτους. Αναμένεται η πλήρη λειτουργία του να ξεκινήσει αρχές του επόμενου έτους. Η βασική φιλοσοφία του έργου είναι η αυτόματη συλλογή μεγάλου όγκου δεδομένων σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα κεντρικά σε ένα σημείο, έτσι ώστε να υπάρχει εύκολη εποπτεία και να μπορούν να βγουν ασφαλή συμπεράσματα ώστε να μπορούν οι εκάστοτε αιρετοί να προχωρούν στη λήψη σωστών αποφάσεων και να παρακολουθούν την εξέλιξή τους. Η τεχνολογία υπάρχει και είναι διαθέσιμη στο κράτος να την εκμεταλλευτεί προς όφελός του. Το όραμα του έργου είναι στο μέλλον να εγκατασταθούν παρόμοια συστήματα σε όλα τα υπουργεία για την άντληση κατάλληλων στοιχείων από τους εποπτευόμενούς τους φορείς και η τελική συγκέντρωση όλης της πληροφορίας σε ένα κεντρικό σημείο.

 Αφήστε μία απάντηση