Σε προηγούμενο άρθρο παρουσιάστηκε η κατάσταση που επικρατεί σήμερα στα περισσότερα Δικαστήρια της χώρας όσον αφορά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι δικηγόροι στην κατάθεση δικογράφων. Παρακάτω παρουσιάζουμε τη λύση που έδωσε η Εταιρεία μας σε συνεργασία με το Πρωτοδικείο Αθηνών και το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών (ΔΣΑ) για να υπερκεραστούν οι δυσκολίες αυτές.

Η διαδικασία κατάθεσης και παρακολούθησης των δικογράφων δεν απαιτεί πλέον την επίσκεψη και αναμονή των Δικηγόρων στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου Αθηνών. Από οποιοδήποτε σημείο με πρόσβαση στο Διαδίκτυο οι Δικηγόροι χωρίς να μετακινηθούν καθόλου μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΔΣΑ να καταχωρήσουν τα στοιχεία του Δικογράφου, να πληρώσουν το αντίτιμο, να λάβουν αντίγραφα των δικογράφων και να ενημερώσουν αυτόματα όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Παρακάτω περιγράφονται με λεπτομέρεια όλα τα βήματα που λαμβάνουν μέρος για την ηλεκτρονική κατάθεση του δικογράφου:

1. Ο Δικηγόρος για την «Ηλεκτρονική Κατάθεση Δικογράφου» ακολουθεί τα εξής βήματα:
I. Εισέρχεται στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) του ΔΣΑ μέσω της διαδικασίας αναγνώρισης χρήστη το οποίο ελέγχει την ιδιότητα και αρμοδιότητα του συγκεκριμένου δικηγόρου για να καταθέσει Δικόγραφο στο Πρωτοδικείο Αθηνών
II. Επιλέγει Διαδικασία
III. Επιλέγει είδος Δικογράφου
IV. Επιλέγει Αντικείμενο Διαφοράς
V. Επιλέγει τον αριθμό αντιγράφων που επιθυμεί προς επίδοση
VI. Επιλέγει το γραμμάτιο προκαταβολής το οποίο υπολογίζεται με βάση το ποσό αναφοράς.

2. Το ΠΣ του ΔΣΑ επικοινωνεί με το ΠΣ της Τράπεζα Πειραιώς και ο Δικηγόρος δίνοντας τα στοιχεία προς την Τράπεζα, ελέγχετε εάν υπάρχουν οι πόροι να δεσμευτεί το αντίστοιχο ποσό

3. Το ΠΣ της Τράπεζας ενημερώνει το ΠΣ του ΔΣΑ για τη δέσμευση

4. Το ΠΣ του ΔΣΑ αποστέλλει στο ΠΣ του Πρωτοδικείου όλα τα απαραίτητα δεδομένα για να συνεχίσει ο Δικηγόρος την κατάθεση (Σύλλογος, Αρ. Μητρώου, Ονομ/νυμο, Διεύθυνση, Τηλέφωνα, Ηλεκτρονική Διεύθυνση, έτος Γέννησης κτλ)

5. Το ΠΣ του Πρωτοδικείου ζητά από τον Δικηγόρο να συνεχίσει την κατάθεση του Δικογράφου καταχωρώντας τα λοιπά στοιχεία που είναι απαραίτητα (Διαδίκους, Δικόγραφο κτλ.)

6. Το ΠΣ του Πρωτοδικείου ορίζει αριθμό κατάθεσης του Δικογράφου και τη Δικάσιμο και στη συνέχεια αποστέλλονται τα στοιχεία αυτά στο ΠΣ του ΔΣΑ για να συνδεθεί ο κωδικός συναλλαγής με το συγκεκριμένο Δικόγραφο και να ολοκληρωθεί η συναλλαγή με την οριστική δέσμευση του ποσού.

7. Το ΠΣ του Πρωτοδικείου αποστέλλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δικηγόρου τα αντίγραφα και τα απαραίτητα αποδεικτικά κατάθεσης σε μορφή pdf και ψηφιακά υπογεγραμμένα με προηγμένη ψηφιακή υπογραφή.

8. Το ΠΣ του ΔΣΑ ενημερώνει τους 5 εμπλεκόμενους φορείς για την συναλλαγή, ενημερώνει τις καρτέλες των ασφαλισμένων για τις προσωπικές τους συναλλαγές και μεταφέρει τους πόρους στους αντίστοιχους λογαριασμούς που διαθέτουν οι φορείς σε Πιστωτικά Ιδρύματα.

Για την καλύτερη κατανόηση της διαδικασίας μπορείτε να δείτε το παρακάτω σχεδιάγραμμα.

Σε επόμενο άρθρο θα παρουσιαστούν αναλυτικά τα οφέλη που προσφέρει η παραπάνω λύση στους Δικηγόρους, στις Διοικητικές Υπηρεσίες των Δικαστηρίων και κατ’ επέκταση στους πολίτες.Αφήστε μία απάντηση