Η ΑΓΟΡΑ είναι μία διαδικτυακή Πύλη (σε πιλοτική λειτουργία) στην οποία θα είναι υποχρεωμένοι όλοι οι Δημόσιοι Φορείς να καταχωρούν τα Αιτήματα, Προκηρύξεις, Συμβάσεις και Εντολές πληρωμής τους στο σύστημα αυτό. (http://agora.gov.gr)

Η Πύλη χωρίζεται σε τέσσερα διαφορετικά κομμάτια:
1. Πρωτογενή και Εγκεκριμένα Αιτήματα
2. Προκηρύξεις
3. Κατάλογος Συμβάσεων
4. Εντολές Πληρωμών

Το Login θα μπορεί να πραγματοποιηθεί και με τα στοιχεία πρόσβασης της «Διαύγειας». Η όλη διαδικασία ανάρτησης θα είναι ίδια με της «Διαύγειας» και η κάθε καταχώρηση θα παίρνει Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ). Θα καταχωρούνται κάποια βασικά στοιχεία σε ειδική φόρμα (π.χ. Φορέας, ο υπογράφων, ποσά, μικρή περιγραφή, CPV ή ΚΑΕ, αρ. πρωτοκόλλου, πότε θα επιθυμούσε ο Φορέας την Προμήθεια, αρ. διακήρυξης κτλ) για κάθε Αίτημα, Προκήρυξη, Σύβαση, Εντολή και θα επισυνάπτεται το έγγραφο (μόνο pdf). Θα μπορούν να διασυνδεθούν οι πληρωμές με τις συμβάσεις, οι συμβάσεις με τα αιτήματα, οι πληρωμές με τα αιτήματα και οι συμβάσεις με τις προκηρύξεις.

Μελλοντικός στόχος είναι να διασυνδέονται οι βάσεις δεδομένων της «Διαύγειας» και της ΑΓΟΡΑΣ και συγκεκριμένα να ενημερώνεται ταυτόχρονα με τη βάση δεδομένων της «Διαύγειας» και η ΑΓΟΡΑ. Επίσης θα διασυνδέεται η ΑΓΟΡΑ και με το Μητρώο Δεσμεύσεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, για την παρακολούθηση της εύρυθμης εκτέλεσης του προϋπολογισμού των φορέων του δημοσίου τομέα, ως προς το σκέλος της έγκρισης και πληρωμής δαπανών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ανάθεσης και εκτέλεσης δημόσιων συμβάσεων.

Τέλος θα υπάρχει δυνατότητα διασύνδεσης της ΑΓΟΡΑΣ με κάθε άλλο μητρώο που τηρείται από τις υπηρεσίες του Δημοσίου για την παρακολούθηση της πορείας ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων για ελεγκτικούς, δημοσιονομικούς και στατιστικούς σκοπούς.Αφήστε μία απάντηση