Στις 26 Οκτωβρίου, στην Κρεμόνα της Ιταλίας πραγματοποιήθηκε σεμινάριο με θέμα τη νέα οδηγία για το πόσιμο νερό, το οποίο αποτέλεσε μοναδική ευκαιρία να συγκεντρωθούν πολλοί ενδιαφερόμενοι από τον τομέα των υδάτων για να συζητήσουν τις διαφορετικές προοπτικές και τις προκλήσεις που θέτει η εξέλιξη των κανονιστικών πλαισίων στην Ευρώπη.

Οι νομοθετικές εξελίξεις σε επίπεδο ΕΕ και οι συνεχιζόμενες ρυθμιστικές μεταρρυθμίσεις σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες εκφράζουν το αυξανόμενο ενδιαφέρον του πολιτικού κόσμου για το νερό. Η εξέλιξη των νομοθετικών πλαισίων στοχεύει στην αύξηση της εμπιστοσύνης των πολιτών στο νερό βρύσης υψηλής ποιότητας, εξασφαλίζοντας παράλληλα την δίκαιη πρόσβαση και την αειφόρο χρήση.

Συγκεκριμένα, ο διάλογος διερεύνησε τα βασικά στοιχεία για την επιτυχή αντιμετώπιση των προκλήσεων, από τη μεγαλύτερη διαφάνεια έως το ρυθμιστικό πλαίσιο για την ενεργοποίηση βελτιώσεων στις αποδόσεις και στις επενδύσεις.

Το σεμινάριο αρθρώθηκε γύρω από δύο συζητήσεις:

  1. Πιθανές απαντήσεις στις τεχνικές και οικονομικές προκλήσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία της ΕΕ για τα ύδατα
  2. Η εξέλιξη των εθνικών και ευρωπαϊκών κανονιστικών πλαισίων: αύξηση της σύγκλισης;

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 133Α΄/2018, ο νόμος 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της συμμετοχής – κτλ. – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», με τον οποίο

α) τροποποιούνται και συμπληρώνονται συγκεκριμένες διατάξεις που αφορούν ζητήματα αστικής κατάστασης καθώς και ληξιαρχικών καταχωρίσεων και

β) αντιμετωπίζεται η ασυμφωνία των στοιχείων των µεταπτωµένων στο πληροφοριακό σύστημα Μητρώου Πολιτών ληξιαρχικών πράξεων µε τα στοιχεία των πρωτότυπων ληξιαρχικών πράξεων.

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε την Εγκύκλιο:

http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/egk44133_24082018.pdf

Με ημερομηνία 31 Ιουλίου 2018 και Αριθμ. Πρωτ.: 39788 εκδόθηκε εγκύκλιος για τους προϋπολογισμούς των δήμων με θέμα “Γνωστοποίηση διατάξεων του ν.4555/2018 (Α133)” όπου αναφέρονται τα εξής:

Με τις διατάξεις του ν.4555/2018 (Α’ 133) με τίτλο «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας -Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» ρυθμίστηκε, μεταξύ άλλων, σειρά ζητημάτων που αφορούν την οικονομική λειτουργία και τους προϋπολογισμούς των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, τα έσοδα και τη διαχείριση της περιουσίας τους.

https://goo.gl/BiYmjW

Μεταξύ των 12 φιναλίστ για το βραβείο «Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Καινοτομίας 2018» (European Capital of Innovation 2018) αναδείχθηκε ο δήμος Αθηναίων στον διαγωνισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με στόχο την αναγνώριση και ενίσχυση της καινοτομίας των πόλεων.

Η διάκριση αυτή επιβραβεύει ευρωπαϊκές πόλεις που παράγουν και εφαρμόζουν καινοτόμες λύσεις για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Συγκεκριμένα, απευθύνεται σε πόλεις που αξιοποιούν την καινοτομία για να βελτιώσουν την ανθεκτικότητα και βιωσιμότητά τους και να προσφέρουν νέες ευκαιρίες στους πολίτες, καθώς και πόλεις που συμβάλλουν στη δημιουργία δυναμικών καινοτόμων οικοσυστημάτων και συνεργάζονται με τους πολίτες στη λήψη αποφάσεων και την υλοποίηση δράσεων.

Μαζί με την Αθήνα, το βραβείο «Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Καινοτομίας 2018» διεκδικούν πόλεις όπως η Βιέννη, η Λισαβόνα, η Μαδρίτη, η Αμβέρσα, το Αμβούργο, το Γκέτεμποργκ, η Λουβέν, το Μπρίστολ, το Ούμεο, η Τουλούζη και το Άαρχους, μία εκ των οποίων θα διαδεχθεί το Παρίσι, το οποίο ήταν η «Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Καινοτομίας» για το 2017.

Οι 12 πόλεις που πέρασαν στην τελική φάση επιλογής, από τις περισσότερες από 80 υποψήφιες, διεκδικούν το 1ο βραβείο, ύψους ενός (1) εκατομμυρίου ευρώ και 5 διακρίσεις, ύψους 100.000 ευρώ καθεμία, για τα οποία θα κληθούν να παρουσιάσουν αναλυτικά την υποψηφιότητά τους τον Σεπτέμβριο. Η υποψηφιότητα του δήμου Αθηναίων εστιάζει στη στρατηγική επιλογή της Αθήνας να αξιοποιήσει, με τρόπο οργανωμένο και συστηματικό, καινοτόμες λύσεις για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που βιώνει, μέσα στην πιο βαθιά κοινωνική και οικονομική κρίση.

 

https://www.cityofathens.gr/node/31934

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/prizes/icapital_en

 

Η διαδικασία αξιολόγησης των υποβληθέντων προτάσεων που αφορούν σε Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση και στην Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και την βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων, επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς, δημιουργώντας νέα θετικά δεδομένα στην ανταπόκριση των υπηρεσιών προκειμένου να προωθούνται το ταχύτερο ανάλογα έργα.

Αναλαυτικό κατάλογο των ενταγμένων έργων μπορεί κάποιος να βρει στα
http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/ProgrammaFilodimos/ProgrammaFilodimosI/apof-entaxis/apEntaxProsI/
http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/ProgrammaFilodimos/ProgrammaFilodimosI/apof-entaxis/apEntaxProsII/

Στις 25 Μαΐου 2018 τίθεται σε εφαρμογή ο νέος Κανονισμός (ΕΕ) (GDPR), 679/2016 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Ο νέος Κανονισμός έρχεται να αντικαταστήσει την Οδηγία 95/46/ΕΚ για την προστασία των φυσικών προσώπων, έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ελεύθερης κυκλοφορίας των δεδομένων αυτών.

Τι προσφέρει ο νέος Κανονισμός; Οι Πολίτες θα ασκούν μεγαλύτερο έλεγχο όσον αφορά τα δεδομένα τους. Μέχρι σήμερα μόνο το 15% των ανθρώπων αισθάνονται ότι έχουν πλήρη έλεγχο των πληροφοριών που παρέχουν. Οι νέοι και αυστηρότεροι κανόνες ενισχύουν την εμπιστοσύνη τους.

Σύμφωνα με το νέο Κανονισμό οι Εταιρείες και οι Οργανισμοί που διατηρούν προσωπικά δεδομένα πρέπει :

  1. Να φροντίζουν για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που διατηρούν λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας.
  2. Να παρέχουν σαφή γνωστοποίηση για τη συλλογή δεδομένων και να  λαμβάνουν την αντίστοιχη  συγκατάθεση.
  3. Να παρέχουν δυνατότητα διαγραφής των προσωπικών δεδομένων στους Πολίτες.
  4. Να ενημερώνουν για τυχόν παραβιάσεις δεδομένων.

Καθώς ο νέος Κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται από όλες τις Επιχειρήσεις και τους Οργανισμούς που τηρούν αρχεία και επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Τρίτη, 20/02/2018, τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με τον τίτλο: «Θέσπιση νομοθετικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) και ενσωμάτωση στην εθνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2016/680/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου και συμπληρωματικές διατάξεις».

Πρόκειται για το νόμο που θα ρυθμίζει την προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και θα θέσει σε εφαρμογή τον Κανονισμό 679/2016 (GDPR), ενώ περιλαμβάνει ρυθμίσεις και για την εφαρμογή της οδηγίας 2016/680/ΕΕ.

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 5 Μαρτίου, ενώ το σχέδιο του νόμου μπορείτε να βρείτε στο link: http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=9331 

 

 

 

 

 

 

Με το σύνθημα «Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων είναι το μέρος να είσαι για τους Λήπτες Αποφάσεων των Ευρωπαϊκών Περιφερειών. Αποτελεί το ιδανικό περιβάλλον για να πληροφορηθεί κανείς τις τελευταίες τάσεις στις πολιτικές, να κάνει νέες επαφές και να επανασυνδεθεί με τις ήδη υπάρχουσες» πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η 15η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων στις Βρυξέλλες, η οποία συγκέντρωσε περίπου 6000 συμμετέχοντες και πάνω από 800 ομιλητές από όλη την Ευρώπη.

137 εργαστήρια, επισκέψεις και εκδηλώσεις δικτύωσης έλαβαν χώρα με σκοπό να διερευνήσουν το πως οι περιφέρειες και οι πόλεις μπορούν να δουλέψουν για ένα καλύτερο μέλλον στην Ευρώπη.

28 συνεταιρισμοί περιφερειών και πόλεων , 14 Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρκετά δίκτυα, ενώσεις και άλλοι οργανισμοί και φορείς συνεργάσθηκαν για την επιτυχία αυτής της δράσης.

Τα εργαστήρια κινήθηκαν σε τρείς βασικούς άξονες:

  • Δημιουργώντας ανθεκτικές περιφέρειες και πόλεις
  • Περιφέρειες και Πόλεις ως φορείς αλλαγής
  • Ανταλλαγή γνώσης για την επίτευξη αποτελεσμάτων

Διαδραστικά εργαστήρια και ανάπτυξη ικανοτήτων στους χώρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Μία σειρά διαδραστικών εργαστηρίων οργανώθηκαν στους χώρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιφερειών και πόλεων από τα προγράμματα URBACT, Interreg Europe και Interact. Διερευνήθηκαν καλές πρακτικές με την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Εκμάθησης Πολιτικών του Interreg, μεταφορά τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών χάρη στο δίκτυο μεταφοράς του URBACT, μετάβαση από τη γνώση στην πράξη μέσω του Interreg Europe και αντιμετώπιση αστικών και περιφερειακών προκλήσεων μέσω δημοσίων συμβάσεων στο πρόγραμμα Interact.

Πανεπιστημιακά Εργαστήρια

Αυτή τη χρονιά υπήρξε μία πλούσια συλλογή πανεπιστημιακών εργαστηρίων. Παρουσιάστηκαν νέες έρευνες επάνω στην περιφερειακή και αστική ανάπτυξη και διευκολύνθηκε η δικτύωση μεταξύ σπουδαστών, ακαδημαϊκών, Ευρωπαϊκών θεσμών και περιφερειακών εταίρων.

Έμφαση στην τοπική ανάπτυξη και στις αγροτικές – ημιαστικές περιοχές.

Συζητήθηκε η μετεξέλιξη του προγράμματος LEADER που τώρα μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη κοινοτήτων σε όλους τους τύπους των περιοχών στην ΕΕ κάτω από το εργαλείο Community-led local development (LEADER/CLLD)

Η ψηφιοποίηση μπορεί επίσης να ασκήσει θετική επιρροή και να δώσει προστιθέμενη αξία σε αγροτικές – ημιαστικές περιοχές με γενικότερο αντίκτυπο στην τοπική οικονομία. Η Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση είναι ζωτικής σημασίας στην υποστήριξη αυτής της μεταβατικής τεχνολογίας, ακυρώνοντας τα μειονεκτήματα, ενώ, συγχρόνως, δημιουργεί νέες ευκαιρίες ανταγωνισμού.

Πλατφόρμα Ευρωπαϊκών Περιοχών Γαστρονομίας

Οι περιοχές γαστρονομίας επέδειξαν δημιουργικές, ανθεκτικές και υπεύθυνες πολιτικές για την προβολή τοπικής κουζίνας, προώθηση των προϊόντων και βελτίωσης υπηρεσιών. Η Γαστρονομική Πλατφόρμα των Ευρωπαϊκών Περιφερειών συμβάλλει σε καλύτερη ποιότητα ζωής στις περιφέρειες, επισημαίνοντας ξεχωριστές κουλτούρες φαγητού, εκπαιδεύοντας για καλύτερη υγεία και διεγείροντας την γαστρονομική καινοτομία.

Διαχείριση Ρίσκου Καταστροφών στις Ευρωπαϊκές Περιφέρειες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιφερειών (CoR) και το Γραφείο Περιορισμού Ρίσκου Καταστροφών των Ηνωμένων Εθνών (UNISDR) πραγματοποίησαν κοινή εκδήλωση η οποία εστίασε στο πως μπορεί να μειωθεί ο αριθμός των ανθρώπων που θα επηρεασθούν. Συζητήθηκε ο ρόλος των τοπικών και περιφερειακών οργάνων στην πρόληψη καταστροφών και ο ρόλος των χρηματοδοτικών εργαλείων στο κλείσιμο των κενών στη διαχείριση του ρίσκου.

Χτίζοντας την Συμμαχία Συνοχής

Υψηλά ιστάμενοι αντιπρόσωποι των Ευρωπαϊκών περιφερειακών ενώσεων, επαγγελματίες της περιφερειακής πολιτικής και άλλοι ειδικοί συζήτησαν τα επόμενα βήματα της Συμμαχίας Συνοχής που εκκίνησε κατά την διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των Περιφερειών για να προωθήσει μία ισχυρή και αποτελεσματική πολιτική συνοχής για όλες τις περιφέρειες μετά το 2020.

Την OTS εκπροσώπησε ο πρόεδρος κ. Σπύρος Παμπουκίδης

Την EuroConnect εκπροσώπησε ο αντιπρόεδρος κ. Άγγελος Παμπουκίδης

Την Blue Value εκπροσώπησε ο κ. Περικλής Χρηστίδης

Την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων η τελετή απονομής των Best City Awards 2017, βραβεία που συνδιοργανώνουν το περιοδικό Plant και το Netweek της Boussias Communications. Στην τελετή απονομής παρευρέθηκαν Δήμαρχοι από όλη τη χώρα, στελέχη τοπικής αυτοδιοίκησης, στελέχη Περιφερειών, υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων, σύμβουλοι και δημοσιογράφοι, οι οποίοι ενημερώθηκαν για τις καλύτερες πρακτικές, τις καινοτόμες δράσεις και τις εφαρμοσμένες τεχνολογίες, οι οποίες εξασφαλίζουν καθαρό περιβάλλον, υγεία, ασφάλεια, πολιτισμό, ευκαιρίες εργασίας, οικονομική ανάπτυξη και τελικά καλύτερη ποιότητα ζωής στους πολίτες τους.

Εβδομήντα Δήμοι, η Περιφέρεια Θεσσαλίας και ένδεκα επιχειρήσεις (που διαθέτουν τεχνολογίες για έξυπνες και βιώσιμες πόλεις) παρέλαβαν το Gold, Silver ή Bronze βραβείο τους, ανάλογα με τη βαθμολογία  που  προέκυψε από την αξιολόγηση ανεξάρτητης Κριτικής Επιτροπής με πρόεδρο τον κ. Γιώργο Πατούλη. Η βραδιά ξεκίνησε με τις απονομές των Τιμητικών Βραβείων προς το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για τη συμβολή του στη διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, την  Επιτροπή Καινοτομίας Ανάπτυξης και Υποστήριξης της Επιχειρηματικότητας της ΚΕΔΕ, για το έργο που επιτελεί  στην πραγμάτωση της έννοιας των  “smart cities” στη χώρα μας, στον  Δήμο Τήλου για την  «ενεργειακή επανάσταση»  που υλοποιεί στο νησί και στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ο Ευαγγελισμός, για την προσφορά Free Wi Fi σε όλους τους χώρους του νοσοκομείου, που βελτιώνουν τις συνθήκες παραμονής των πολιτών σε αυτό.

Η OTS έλαβε GOLD βραβείο, την ανώτερη τιμητική διάκριση, στην Ενότητα βράβευσης Κινητικότητα & Μεταφορές και πιο συγκεκριμένα στην Κατηγορία Βράβευσης “Δράσεις βελτίωσης κυκλοφοριακής διαχείρισης σε πραγματικό χρόνο με χρήση εξειδικευμένων εφαρμογών”, για την εφαρμογή του ParkaLot.

Καταργείται η υποχρέωση υποβολής πιστοποιητικών σε δημόσιους φορείς καθώς και τα βιβλία Δημοτολογίου.

Τη δημιουργία πληροφοριακού συστήματος στο Υπουργείο Εσωτερικών με την ονομασία «Μητρώο Πολιτών» προβλέπει ο Νόμος 4483/2017 (άρθρα 115-124).

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του Νόμου, το «Μητρώο Πολιτών» αποτελεί μια στρατηγική επιλογή του Υπουργείου για τη δημιουργία μιας νέας τεχνολογικής υποδομής εθνικής εμβέλειας, µέσω της οποίας απλουστεύονται και αυτοματοποιούνται διαδικασίες που εφαρμόζονται στους Δήμους για την εξυπηρέτηση του πολίτη.

Παράλληλα, παρέχεται η βάση για παροχή ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας και καθίσταται δυνατή η αποτελεσματικά πάταξη της γραφειοκρατίας, αφού µέσω της υποδομής αυτής γίνεται δυνατή η κατάργηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που εκδίδονται μετά από αίτηση του πολίτη για χρήση αυτών σε φορείς του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

Ποιες πληροφορίες περιλαμβάνει το Μητρώο

Το Μητρώο Πολιτών περιλαμβάνει

α. το σύνολο των στοιχείων του Εθνικού Δημοτολογίου,

β. το σύνολο των στοιχείων που αφορούν στις ληξιαρχικές πράξεις των Ελλήνων πολιτών και αλλοδαπών, στους οποίους συμβαίνουν ληξιαρχικά γεγονότα στην Ελλάδα

γ. το σύνολο των στοιχείων ληξιαρχικών πράξεων που εισάγονται και τηρούνται στο πληροφοριακό σύστημα του Ειδικού Ληξιαρχείου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Λειτουργία και αξιοποίηση του Μητρώου – Αποδεικτική δύναμη των στοιχείων του

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, η ενημέρωση και επεξεργασία των στοιχείων που τηρούνται στο Μητρώο Πολιτών και η χορήγηση στους πολίτες των σχετικών πιστοποιητικών διενεργείται από τους εξουσιοδοτημένους χρήστες των αρμόδιων οργανικών μονάδων των Δήμων, των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών ή του Ειδικού Ληξιαρχείου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Πρόσβαση με δικαίωμα μόνον ανάγνωσης μπορεί να έχουν και εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι οργανικών μονάδων του Υπουργείου Εσωτερικών, κατά λόγο αρμοδιότητας, καθώς και άλλα μονοπρόσωπα ή συλλογικά όργανα, ή δημόσιες υπηρεσίες, υπό προϋποθέσεις.

Πρόσβαση στο Μητρώο Πολιτών μέσω κατάλληλης διαδικτυακής διεπαφής έχουν διαπιστευμένοι φορείς του Δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Η πρόσβαση αφορά μόνο στην ανάγνωση ή άντληση από το Μητρώο Πολιτών των στοιχείων που είναι απαραίτητα για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, και πραγματοποιείται με την επιφύλαξη των διατάξεων της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (ν. 2472/1997).

Τα στοιχεία αστικής και δημοτικής κατάστασης, καθώς και τα στοιχεία των ληξιαρχικών πράξεων στα οποία έχουν πρόσβαση ή τα οποία αντλούν μέσω διαδικτυακής διεπαφής από το Μητρώο Πολιτών οι διαπιστευμένοι φορείς έχουν πλήρη αποδεικτική ισχύ μόνο για τους σκοπούς εκάστου φορέα.

Τι καταργείται με την λειτουργία του Μητρώου Πολιτών

Από την έναρξη της λειτουργίας του Μητρώου Πολιτών:

1. Παύει η υποχρέωση των Δήμων για την ενημέρωση των χειρόγραφων βιβλίων Δημοτολογίου και των βοηθητικών βιβλίων δημοτολογίων.

2. Η λήψη, επιβεβαίωση και επαλήθευση των στοιχείων αστικής και δημοτικής κατάστασης και των στοιχείων των ληξιαρχικών πράξεων λαμβάνει χώρα μέσω της πρόσβασης των φορέων αυτών στο Μητρώο Πολιτών.

Όπου κατά την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται η έκδοση και υποβολή σε φορείς του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα πιστοποιητικών, πράξεων, βεβαιώσεων ή αποσπασμάτων που αφορούν σε στοιχεία αστικής και δημοτικής κατάστασης και στοιχεία ληξιαρχικών γεγονότων των πολιτών, αυτή αντικαθίσταται από την πρόσβαση των φορέων στα δεδομένα του Μητρώου Πολιτών.

Δείτε αναλυτικά το Νόμο 4483/2017 εδώ.

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στις 10/9/2017 στο lawspot.gr

edeyaΤην Πέμπτη, 1 Ιουνίου 2017 και την Παρασκευή, 2 Ιουνίου 2017 πραγματοποιήθηκε στην Άρτα η 28η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.).

Κατά τις εργασίες της Συνέλευσης πραγματοποιήθηκε ανοικτή συνεδρίαση των επιστημονικών Επιτροπών της Ένωσης για την τιμολόγηση και κοστολόγηση των υπηρεσιών ύδρευσης, τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην πολιτική των Δ.Ε.Υ.Α., την συγκριτική αξιολόγηση, την μείωση ενεργειακού κόστους, τα σχέδια ασφάλειας νερού κ.α . Ειδικές εισηγήσεις πραγματοποιήθηκαν για το έργο και τις δραστηριότητες της ΔΕΥΑ Άρτας όπου και φιλοξένησε τη Γενική Συνέλευση αλλά και από της Ε.ΥΔ.Α.Π Νήσων.

Τη δεύτερη μέρα ο  Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος κ. Σωκράτης Φάμελλος πραγματοποίησε ομιλία για την πρόσφατη Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων για την τιμολόγηση και κοστολόγηση των υπηρεσιών ύδατος, καθώς και για το νέο Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Υποδομών Λυμάτων για έργα γ’ προτεραιότητας στο οποίο θα συμμετέχει ως εταίρος και η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. Τα πεπραγμένα της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.  από τον Ιούνιο του 2016 παρουσίασε ο Πρόεδρος της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. και Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γ. Μαρινάκης, ενώ αναφέρθηκε και στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Ο προγραμματισμός των δράσεων της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. παρουσιάστηκε από τον Αντιπρόεδρο και Δήμαρχο Λάρισας κ. Καλογιάννη.

Στη Γενική Συνέλευσης προσκλήθηκαν και παρευρέθηκαν στελέχη από την Κεντρική Κυβέρνηση, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και  οι Πρόεδροι των Οργανισμών Υδρευσης και Αποχέτευσης της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης (Ε.ΥΔ.ΑΠ. και Ε.Υ.Α.Θ.) κ.κ. Παπαδόπουλος και Κρεστενίτης.

Η OTS στήριξε και βρέθηκε στη Γενική Συνέλευση ως χορηγός.